Link on this page

<Books>
Архивите говорят

Publisher София : Главно управление на архивите
Year 1998-
Codes ID=2000987721 NCID=BA55643477

Show details.

Language Bulgarian
Other titles variant access title:Les archives parlent
Notes Publisher varies: Университетско издателство "св. Кл. Охридски", Държавна агенция "Архиви", Славена

Hide subdivided bibliography.

1 1,8 Vingt-deux années parmi les Bulgares : journal / Victorin Galabert t. 1,t. 2. - Sofia : Éditions de l'université Sv. kliment okhridski , 1998-
2 2 Руско-турската война 1877-1878 г. : дневници, спомени, записки, кореспонденция / [редколегия, от руска страна В.П. Козлов, В.А. Золоторьов, И.О. Гаркуша, от българска страна К. Косев, Д. Дойнов, Ст. Дойнов ; съставители, от руска страна Н.В. Илина, Л.Я. Сает, от българска страна Г. Пиндикова, И. Георгиева] 1. изд.. - София : Главно управление на архивите при Министерския Съвет , 1998
3 3, 7, 19, 29 Българска народна банка : сборник документи / [съставители Румен Аврамов, Стоян Бояджиев, Христо Яновски] т. 1. 1879-1900 г. - т. 4. 1930-1947 г.. - София : Главно управление на архивите при Министерския съвет : Българска народна банка , 1998-
4 4-5 БКП, Коминтернът и македонският въпрос, 1917-1946 / [съставители Цочо Билярски и Ива Бурилкова] т. 1,т. 2. - София : Главно управление на архивите , 1998-1999
5 6 Хроника на българското Францисканство (XIV-XVIII в.), съставена през 1775 г. в гр. Алвини от Блазиус Клайнер / Главно управление на архивите при Министерския съвет София : Главно управление на архивите , 1999
6 9 Извори за средновековната история на България (VII-XV в.) в австрийските ръкописни сбирки и архиви / Васил Гюзелев т. 2. - София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски" , 2000
7 10 Дубровнишки извори за българската история : съставителство, превод и коментар Иоанна Д. Списаревска София : Главно управление на архивите , 2000
8 11 Софийското общинско управдение, 1878-1879 / [съставители Мая Недева, Николай Марков] София : Главно управление на архивите при Министерския съвет , 2000
9 12 Създаване, устройство и дейност на Върховната сметна палата 1880-1948 г. : сборник документи / [съставители Илияна Паскова ... et al. ; редактор Илия Пасков] София : Главно управление на архивите , 2000
10 14 Свидетелства за Сталинските репресии, 1934-1939 / [съставителство, предговор, бележки и показалец Тодор Добриянов] София : Главно управление на архивите , 2001
11 15 Църковно-народният събор 1871 г. : документален сборник по случай 130-годишнината от Първия църковно-народен събор / встъпителна студия, съставителство, бележки и речници Христо Темелски София : Главно управление на архивите при Министерския съвет , 2001
12 16 Горяните : сборник документи / [съставител Недялка Грозева ... et al.] т. 1. - София : Глано управление на архивите при Министерския Съвет , 2001-
13 17 Борби и чистки в БКП, 1948-1953 : документи и материали / [съставител Любомир Огнянов] София : Главно управление на архивите , 2001
14 18 Венециански документи за историята на България и българите от XII-XV в. / издава Васил Гюзелев София : Главно управление на архивите при Министерския Съвет , 2001
15 20, 39 България в Първата световна война : германски дипломатически документи : сборник документи в два тома, 1913-1918 г. / [научен редактор Цветана Тодорова] т. 1.,т. 2.. - София : Главно управление на архивите при Министерския съвет , 2002-
16 21 Русия и българското национално-освободително движение, 1856-1876 : документи и материали / редакционна колегия на тома Хр.Христов ... [и др.] т. 1. ч. 1 - т. 3. - София : Изд-во на Българската академия на науките , 1987-
17 22 Австро-Унгария и България в документалното наследство на д-р Константин Стоилов 1883-1898 : сборник документи / [съставител Лидяна Владева] София : Главно управление на архивите при Министерския съвет , 2002
18 23 Евгений Босилков, 1900-1952 : документи от архивите на България и Франция / [отговорен редактор, съставител Галина Пиндикова] София : Главно управление на архивите при Министерския съвет , 2002
19 24 Михаил Герджиков и подвигът на тракийци 1903 г. документален сборник : посветен на 100-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание и 125-годишнината от рождението на Михаил Герджиков / съставители Надежда Недкова, Евдокия Петрова София : Главно управление на архивите при министерския съвет : Университетско издателство "Св. Климент Охридски" , 2002
20 25 Из архива на Гоце Делчев : задграничното представителство на ВМОРО в София до края на 1902 г. / подготовили за печат Ива Бурилкова и Цочо Билярски София : Главно управление на архивите при Министерския Съвет , 2003
21 26 Четите на вътрешната македоно-одринска революционна организация : дневник и снимки на четите на ВМОРО, преминали през кюстендилския пункт 1903-1908 г. / подготвили за печат, Ива Бурилкова ... [и др.] София : Главно управление на архивите при Министерския съвет , 2003
22 27 Балканският комитет в Лондон (1903-1946) / [съставител, Иван Илчев ; превод, бележки и показалци, Димитър Григоров] София : Университетско издателство "св. Климент Охридски" , 2003
23 28 Архив Христо Матов : към исторята на културно-просветните и революционни борби на македонските и тракийските българи в края на XIX и началото на XX век : документален сборник / съставител Цочо Билярски ; под ред. на Панто Колев София : Главно управление на архивите при Министерския Съвет , 2004
24 30 България в политиката на трима императори 1879-1885 : германски дипломатически документи / научен редактор Цветана Тодорова т. 1. - София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски" , 2004
25 31 Македонският въпрос в българо-югославските отношения (1944-1952) / [съставител, Веселин Ангелов] София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски" , 2004
26 32 България и независимата Хърватска държава : 1941-1944 : дипломатически документи / [съставител, Милена Тодоракова] София : Главно управление на архивите при Министерския съвет , 2004
27 33 Libro dei conti : MDXC-MDCV / Benedetto Marino Di Resti ; edizione e commentarii Petar Petrov t. 1. - Sofia : Главно управление на архивите при Митстерския Съвет , 2004-
28 35 Българите от западните покрайнини, 1878-1975 / [съставители Елена Бугарчева, Людмила Зидарова] София : Университетско издателство "св. Кл. Охридски" , 2005
29 36-37 Коминтернът и България (март 1919-септември 1944 г.) : документи / [съставители, Луиза Ревякина ... [et al.]] т. 1,т. 2. - София : Главно управление на архивите при Министерския съвет , 2005
30 38, 43 Цар Борис III в британската дипломатическа кореспонденция : 1919-1941 г. / [съставител Димитър Митев] т. 1,т. 2. - София : Университетско издателство "св. Кл. Охридски" , 2005-2007
31 40 Из личния архив на Кимон Георгиев / [съставители Милена Тодоракова, Калинка Анчова] т. 1. - София : Главно управление на архивите при Министерския съвет , 2005
32 44 Иван Драсов в българското национално революционно движение : 1871-1877 г. : документален сборник / под редакцията на Кирила Възвъзова-Каратеодорова и Николай Жечев Варна : Славена , 2007
33 47 Русия и възстановяването на българската държавност (1878 1885 г.) = Россия и восстановление Болгарской государственности (1878 1885 г.) / [съставители В. Димова, Л.Я. Сает ... и др.] София : Държавна агенция "Архиви" , 2008
34 48 Дипломатически записки : 1864-1874 ; Донесения : 1865-1876 / граф Н.П. Игнатиев : [превод, увод, коментар Илия Тодев] т. 1. - София : Държавна агенция "Архиви" : Ин-т по история ПРИ БАН , 2008
35 49 Дунав в пламъци : дневник на кореспондента ; Репортажи : 1877-1878 / Николай Н. Каразин София : Държавна агенция "Архиви" , 2008