Link on this page

<Books>
Prace geograficzne

Publisher Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe
Codes ID=2001255420 NCID=BA12801372

Show details.

Language Undetermined
Other titles other title:Географические труды
other title:Geographical studies
other title:Travaux géographiques
Notes At head of title: Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii
Nr. 12 published by: Państwowy Instytut Wydawniczy
Nr. 14 published by: State Scientific Pub. House
Nr. 19, 22-23, 26, 29, 42, 44, 47, 50, 52-55, 60-62 published by: Wydawnictwa Geologiczne
Nr. 89- published by: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Authors Instytut Geografii (Polska Akademia Nauk)

Hide subdivided bibliography.

1 nr 5 O powstaniu i przeobrażaniu kształtów wsi Pomorza gdańskiego / Maria Kiełczewska Zaleska . Osady na prawie polskim na Pomorzu Gdańskim w pierwszej połowie XV w. / Marian Biskup Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1956
2 Special issue ; no. 7 Cartographic model of reality : structure and properties / Andrzej Czerny Wrocław : Ossolineum , 1993
3 no. 8 Studia z dziejów geografii ekonomicznej w Polsce od połowy XVIII w. do r. 1848 / Mieczysław Fleszar Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1956
4 nr. 48 Pojęcie regionu ekonomicznego a teoria geografii / Andrzej Wróbel Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1965
5 nr 64 Regionalizacja ekonomiczna : zagadnienia podstawowe / Bogumił Rychłowski Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1967
6 nr 72 Migracje ludności w Polsce w latach 1950-1960 / Leszek Kosiński Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1968
7 nr. 116 Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy w latach 1931 i 1970 w świetle analizy czynnikowej / Grzegorz Węcławowicz Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolinśkich , 1975
8 nr. 118 Struktura przestrzenna regionu bydgosko-toruńskiego : ewolucja i dynamika / Jan Szczepkowski Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich , 1977
9 nr. 128 Miejsce aglomeracji wielkomiejskich w przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski / Zbigniew Rykiel Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1978
10 nr. 134 Przemiany struktury przestrzennej produkcji towarowej rolnictwa indywidualnego w Polsce w latach 1960-1970 / Jacek H. Szyrmer Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1980
11 nr. 135 Integracja wielkich miast Polski w zakresie powiązań towarowych / Jerzy Dębski Wrocław : Zakład narodowy im. Ossolińskich , 1980
12 nr. 146 Stratygrafia i geneza osadów zlodowacenia wistulian w północnej części dolnego Powiśla / Eugeniusz Drozdowski Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1986
13 nr. 150 Badania geograficzne nad osadnictwem w południowej Anatolii / Stanisław Leszczycki Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1987
14 nr. 152 Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce / praca zbiorowa pod redakcją Piotra Korcellego i Andrzeja Gawryszewskiego Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1989
15 nr. 153 Współczesne przemiany rzeźby Polski południowo-wschodniej / opracowanie zbiorowe pod redakcją Mirosława Bogackiego Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1990
16 nr. 154 Koncepcje i metody badawcze z dziedziny osadnictwa / Kazimierz Dziewoński Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1990
17 nr. 155 System denudacyjny Polski / praca zbiorowa pod kierunkiem Adama Kotarby Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1992
18 nr. 156 System "człowiek-środowisko" w świetle teorii ocen / Andrzej Samuel Kostrowicki Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1992
19 nr. 157 Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły / Zygmunt Babiński Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1992
20 nr. 158 Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski / Jan Marek Matuszkiewicz Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1993
21 nr. 159 Wymiana ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem w różnych warunkach środowiska geograficznego / Krzysztof Błażejczyk Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1993
22 nr. 160 Typologia i ocena bioklimatu Polski na podstawie bilansu cieplnego ciała człowieka / Barbara Krawczyk Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1993
23 nr. 161 Morfodynamika strefy brzegowej zbiornika Włocławek / Mieczysław Banach Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1994