このページのリンク

<図書>
हरिदास-संस्कृत-ग्रन्थमाला
Haridāsa-Saṃskr̥ta-granthamālā हरिदास संस्कृत ग्रन्थ माला

出版者 वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस
コード類 書誌ID=2000986900 NCID=BA11830535

書誌詳細を表示

本文言語 〔言語名不明〕
別書名 異なりアクセスタイトル:Haridas Sanskrit granthamālā
異なりアクセスタイトル:Haridās Sanskrit granthamālā
異なりアクセスタイトル:The Haridas Sanskrit series
異なりアクセスタイトル:Haridāsa Saṃskr̥ta Granthamālā samākhya
異なりアクセスタイトル:Kāshi-Sanskrit-series = Haridās Sanskrit granthamālā
異なりアクセスタイトル:हरिदास संस्कृत ग्रन्थ माला
異なりアクセスタイトル:हरिदास संस्कृत ग्रन्थमालासमाख्य-काशीसंस्कृतसीरिज़पुस्तकमाला
異なりアクセスタイトル:हरिदास संस्कृत ग्रन्थ माला समाख्य काशी संस्कृत सीरिज़ पुस्तक माला
異なりアクセスタイトル:हरिदास-संस्कृत-सीरिज़
異なりアクセスタイトル:Haridas Sanskrit series
一般注記 Publisher varies: वाराणसी : चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन (In English: Varanasi : Chaukhamba Amarabharati Prakashan)

子書誌情報を非表示

1 no. 1 . A collection of rare sanskṛit works मिताक्षरा : श्रीगौडपादाचार्यकृतमाण्डूक्यकारिकाव्याख्या : श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्वयम्प्रकाशानन्दसरस्वतीस्वामिकृता, शंकरानन्दकृतमाण्डूक्योपनिषद्दीपिका च / रत्नगोपालभट्टेन संशोधिता = Mitâksharâ : a gloss on Ŝri Gaudapâda Âchârya's Mândûkya Kârikas / by Swayam Prakâŝananda Saraswatî Swâmi and Mândûkyopanishada dîpikâ of Ŝankarânand ; edited by Ratna Gopâla Bhatta Benares : Chowkhambâ Sanskrit Book Depôt , 1910
2 2 श्रीमद्वरदराजभट्टाचार्यविरचिता-लघुसिद्धान्तकौमुदी : पण्डित श्रीकनकलालशर्मणा विरचितया "बालबोधिनी" टीकया विभूषिता / रामचन्द्रझा व्याकरणाचार्येण सम्पादिता बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1950
3 4 सारस्वतव्याकरणम् : पूर्वार्द्धम् : "बालबोधिनी" "इन्दुमती" संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्वयोपेतम् / अनुभूतिस्वरूपाचार्यप्रणीतं ; संस्कृतटीकाकारः-नरहरिशास्त्री पेण्डसे ; हिन्दीटीकाकारः-रामचन्द्रझा व्याकरणाचार्यः 3. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज-आफिसा , 1955
4 5 व्याकरण-पूर्वपक्षावली / नेने इत्युपाव्ह गोपालशास्त्रिणा परिष्कृता तदीयक्षात्रेण संशोधिता बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिसा , 1927
5 6 श्रीधर्मराजाध्वरीन्द्रकृता वेदान्तपरिभाषा : श्रीधनपतिसूरिसुताशिवदत्तविरचित-"अर्थदीपिका"-टीका-विभूषिता / त्र्यम्बकरामशास्त्रिणा सटिप्पणसम्पादिता 4. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज़ आफिस , 1968
6 7 श्रुतबोधः : "विमला" संस्कृत-हिन्दीटीकोपेतः / कालिदासविरचितः ; टीकाकारः कनकलालठक्कुरः 6. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिसा , 1956
7 11 वैयाकरण-सिद्धान्तकौमुदी / श्रीमद् भट्टोजिदीक्षितप्रणीता ; सम्पादकः गोपालशास्त्री नेने 4. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1966
8 13 पञ्चतन्त्रकम् : परीक्षानिर्धारितं निषिद्धाऽश्लीलांशवर्जम् / विष्णुशर्मसङ्कलितं ; भानुदत्तशास्त्रिणा कृतया विषमस्थल-बोधिन्या विवृत्त्या सहितम् 3. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1961
9 14 काव्यमीमांसा : संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेता / राजशेखरविरचिता ; व्यख्याकारः मधुसूदनमिश्रः 5. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1977
10 14 काव्यमीमांसा : संस्कृत-हिन्दी-व्याख्याद्वयोपेता / राजशेखरविरचिता ; व्याख्याकारः- मधुसूदनमिश्रः 2. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1959
11 16 व्याकरणम् उत्तरपक्षावलिः / पण्डितब्रह्मशङ्करमिश्रेण संशोधिता बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिसा , 1931
12 17 The Vaiyākaraṇa Siddhānta Chandrikā of Śrī Rāmāsrama / edited with a short Balabodhini commentary by Sadāsiva Śāstri Joshi = श्रीरामाश्रमप्रणीता-वैयाकरणसिद्धान्तचन्द्रिका / सदाशिवशास्त्रिकृत-संक्षिप्तबालबोधिनीव्याख्यासहिता [पूर्वार्द्धम् i.e. पूर्वार्धम्]. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1939
13 17 The Vaiyākaraṇa Siddhāntacandrīka of S'ri Rāmās'rama / edited with a short balabodhini commentary by Yasha S'ri Navakishor Nyāyapanchānana = वैयाकरण-सिद्धान्तचन्द्रिका / रामाश्रमप्रणीता ; यास्कश्रीनवकिशोरन्यायपञ्चाननकृता संक्षिप्तबालबोधिनीव्याख्यासहित Rev. 2nd ed. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1938
14 18 परवलयक्षेत्रम् : प्रश्नपत्रसहितम् / मुरलीधरठक्कुरविरचितम्, परिशोधितं च बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1931
15 20 साङ्ख्यकारिका : षड्दर्शनटीकाकृद्वाचस्पतिमिश्रविरचितसांख्यतत्त्वकौमुदीसहिता : द्राविडोपाह्व-पण्डितराजश्रीराजेश्वरशास्त्रिणा विरचिताभिः विषमस्थलेषु उपयुक्ताभिष्टिप्पणीभिर्विभूषिता : पृथक् मुद्रिताभिः कारिकाभिः अकारादिक्रमोपन्यस्तया कारिकासूच्या, विषयसूच्या च सहिता / महामुनीश्वरकृष्णविरचिता ; हरिरामशुक्लेन संशोधिता 2. संस्करणम्. - बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज़ आफिस , 1932
16 21 फक्किका-सरलार्थः / पण्डित श्रीरामचरित्र त्रिवेदिप्रणीतः ; सदाशिवशास्त्रिणा विरचितया प्रभानाम्न्या टिप्पण्या संवलितः = The Phakkikā Saralārtha / by Pandit Ramcharitra Tripāthī ; with Prabhā notes by Pandit Sadāsiva Śāstri joshi 5th ed. - Banaras : Chowkhamba Sanskrit Series Office , 1950
17 23 प्रौढमनोरमा महामहोपाध्यायश्रीभट्टोजीदीक्षितविरचिता : (अव्ययीभावान्ता) / हरिदीक्षितविरचितलघुशब्दरत्नाख्यव्याख्यया समेता ; जगन्नाथशास्त्रिकृतयाज्योत्स्नाटीकया, माधवशास्त्रिकृतप्रभानाम्न्या टिप्पण्या च संवलिता, जगन्नाथकृतकुचमर्दिनी चान्ते संयोजिता ; सदाशिवशास्त्रिणा विभानाम्न्या टिप्पण्या विभूश्य सपरिष्कारं संशोध्य, आदौ वृहद्भूमिकयाऽन्ते स्वकृतप्रश्नोत्तरीरूपपरिशिष्टेन च संयोज्य सुसम्पादिता बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1934
18 27 अलङ्कारसारमञ्जरी : भाषाविवृतिसहिता / रचयिता नारायणशास्त्री खिस्ते ; सम्पादकः बटुकनाथशास्त्री खिस्ते 6. संस्करण. - Varanasi : Chowkhamba Sanskrit Series Office , c1964
19 29 हर्षचरितम् : "जयश्री"-"कथाभट्टी" संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम् : प्रथम उच्छ्वासः / बाणभट्टविरचितं ; व्याख्याकारः नन्दकिशोरशर्मा 3 संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1977
20 30 नामलिङ्गानुशासनम् अर्थात अमरकोषः : सटिप्पण 'मणिप्रभा' हिन्दीटीकोपेतः / अमरसिंहविरचित ; टीकाकारः हरगोविन्दशास्त्री 2. आवृत्तिः. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1957
21 31 गायत्रीपूजापद्धतिः : गायात्रीशापोद्धार-गायत्रीकवचसहिता / विभाकराचार्यसंगृहीता तान्त्रिकी ; सम्पादकः मुकुन्दशर्मा परिवर्द्धितं 3. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1957
22 32 ज्योतिःशास्त्रान्तर्गता प्रश्नाङ्कचूडामणिः ; ध्वजादिप्रश्नगणना च / सम्पादक सीतारामझा 2. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1962
23 33 शिशुपालवधं महाकाव्यम् : 'सुधा' संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेतम् : (परीक्षोपयोगि १-२ सर्गात्मकम्) / माघविरचितं ; टीकाकारः रिजालोपाह्व धर्मदत्तोपाध्यायः 4. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिसा , 1961
24 35 परिष्कारदर्पणः : (शास्त्रार्थकलासहितः) / शुक्लश्रीवेणीमाधवशास्त्रिणा विरचितः ; शुक्लश्रीराजनारायणशास्त्रिणा उपयुक्तटिप्पणीभिः परिष्कृत्य संशोधनपुरस्सरं सम्पादितश्च बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1934
25 36 सोत्तरा- सिद्धान्तकौमुदी-प्रयोगसूची : "इन्दुमती" टिप्पण्या सहिता : कारकादि-शैषिकान्ता / सम्पादकः- रामचन्द्र झा 2. खण्डम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1949
26 37 सोत्तरा- सिद्धान्तकौमुदी-प्रयोगसूची : ण्यन्तादि-कृदन्तान्ता / सम्पादकः- रामचन्द्रझा 4. खण्डम्. - 4. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1964
27 38 The Hitopadeśa of Nārāyaṇapaṇḍit = हितोपदेशः : विषमस्थलटिप्पणोपेतः / नारायणपण्डितविरितः ; सम्पादकः रामचन्द्रझा 4. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1962
28 39 Śrī Bhāvaprakāśa of Śrī Bhāvamiśra = श्रीभावप्रकाशः : भिषग्भूषणश्रीमद्भावमिश्रेण विरचितस्तत्कृतया विषमस्थलटीकयोपेतः / भिषग्रत्न-पण्डित-श्रीब्रह्मशङ्करशास्त्रिणा सम्पादितः पूर्वखण्डांतः. - 3rd ed.. - Benares : Chowkhamba Sanskrit Series Office , 1947
29 40 भावप्रकाशः : 'भावबोधिनी' हिन्दीव्याख्योपेतः / जीवनाथदैवज्ञप्रणीतः ; व्याख्याकारः पुष्पलालझा 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1962
30 42 Bhoja Prabandha of Srīballāla = भोजप्रबन्धः / बल्लालविरचितः ; सदाशिवशास्त्रिणा सटिप्पणीभिः संशोधितः 2. संस्करणम्. - Banares : Chowkhamba Sanskrit Series Office , 1949
31 43 परमलघुमञ्जूषा : सटिप्पण "तत्त्वप्रकाशिका" संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेता / नागेशभट्टप्रणीता ; टिप्पणीकारः नित्यानन्दपन्त ; व्याख्याकारः अलखदेवशर्मा 3. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन , c1981
32 44 सोत्तरा- सिद्धान्तकौमुदी-प्रयोगसूची : 'इन्दुमती' टिप्पण्या सहिता : विकारार्थकादि-चुराद्यन्ता / सम्पादकः रामचन्द्रझा 3. खण्डम्. - 3. आवृत्तिः. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1965
33 45 चमत्कारचिन्तामणिः : सान्वय 'भावप्रबोधिनी' हिन्दीव्याख्योपेतः / नारायणभट्टविरचितः ; व्याख्याकारः गणपतिदेवशास्त्री 3. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1936
34 46 वास्तुरत्नाकरः : (अहिबलचक्रसहितः) / रचयिता विन्ध्येश्वरीप्रसाद द्विवेदी ; संस्कृताध्यापक अग्रसेन कन्यापाठशाला 2. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1955
35 47 Tarkasaṇgrahaḥ : parīkṣopayuktakalakṣaṇa-ṭippaṇīsahitaḥ / Annam Bhaṭṭa Varanasi : Chowkhamba Sanskrit Series Office , c1961
36 49 बृहत् संस्कृतशिक्षा : वाटिका / [जगन्नाथशुक्लेन विरचिता] 2. भागः,3. भागः,4. भागः. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 19--
37 50 लग्नरत्नाकरः : अर्थात् बृहल्लग्नजातकम् सान्वय 'शिशुबोधिनी' हिन्दीटीकोपेतः / रचयिता- विन्ध्येश्वरीप्रसादद्विदेदी 2. आवृत्तिः. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1957
38 51 शीघ्रबोधः : सविवृति-'सरला' हिन्दीव्याख्योपेतः / काशिनाथविरचितः ; व्याख्याकारः अनूपमिश्रः 4. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2018 [1962]
39 52 स्वप्नवासवदत्तम् : "प्रबोधिनी"व्याख्याराष्ट्रभाषानुवादोपेतम् / भासप्रणीतं ; व्याख्याकारः अनन्तरामशास्त्री वेतालः ; अनुवादकः जगन्नाथशास्त्री होशिङ्गः ; भूमिकालेखकः कान्तानाथशास्त्री तेलङ्गः 6. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1960
40 53 रसरत्नसमुच्चयः / वाग्भटाचार्यविरचितः ; सदाशिवशास्त्रिणा टिप्पण्या समलङ्कृतः सुपरिष्कृतं 2. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-पुस्तकालय , 1952
41 53 . काव्यविभागे ; 6 पुष्पम् रसचन्द्रिका / पर्वतीय-पण्डितप्रवर-श्रीविश्वेश्वरपाण्डेय-निर्मिता ; पण्दितविष्णुप्रसादभण्डारिणा संशोधिता बनारस सिटी : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज-आफिस , 1926
42 54 Manoramā Śabdaratna Praśnottarāvalī = मनोरमाशब्दरत्न-प्रश्नोत्तरावली / राजनारायणशास्त्रिणा सङ्कलितः, सम्पादितश्च [1. भागः],2. भागः. - 2. आबृत्तिः. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1948
43 55 श्रीदानदीपिका : (द्वादशमासान्नादिदानप्रयोगात्मिका) : भावबोधिनीभाषासहिता / सुदामामिश्र-शास्त्रिणा निर्म्मिता संशोधिता च बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1936
44 56 नाडी-विज्ञानम् : "विबोधिनी" हिन्दीव्याख्योपेतम् / कणादमहर्षिप्रणीतं ; व्याख्याकारः- प्रयागदत्तजोषी 6. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिसा , 1959
45 57 चन्द्रालोकः : पौर्णमासी 'कथाभट्टीया' संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतः / जयदेवकविप्रणीतः ; व्याख्याकारः श्रीनन्दकिशोरशर्मा 5. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1964
46 58 Tavkasaṅgrahaḥ svopajñatanvīvyākhyāsahitaḥ / Annambhaṭṭa Delhi : Parimal Pub. , 2001
47 58 सोत्तरा- स्वरवैदिक-प्रयोगसूची : सटिप्पण-लिङ्गानुशासनप्रकरणान्ता / सम्पादकः विश्वेश्वर झा परिवर्तितं 2. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1950
48 59 पाणिनीयशिक्षा : पण्डित श्रीरुद्रप्रसादशर्मकृतया प्रदीपव्याख्यया स्वरवैदिकपङ्क्तिविवरणेन च सहिता = The Pāṇīya Śiksā : with Pradipa commentary and Svaravaidikapanktivivarana 3. संस्करण. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , संवत् 2004 [1947]
49 60 लग्नवाराही : "तत्त्वप्रकाशिका" हिन्दीटीका सहिता / वराहमिहिराचार्यकृता ; टीकाकारः- कमलाकान्तत्रिपाठी 2. आवृत्ति. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1957
50 63 अष्टाध्यायीसूत्रपाठः / पाणिनिमुनिप्रणीतः = Astādhyāyī Sūtrapātha of Śrī Pāṇini muni 6. संस्करण. - Varanasi : Chowkhamba Sanskrit Series Office , 2022 [1965]
51 64 रसेन्द्रसारसंग्रहः : आयुर्वेदाचार्य पं० श्रीअम्बिकादत्तशास्त्रिणा विरचितया- गूढार्थसन्दीपिकाव्याख्ययोपेतः / गोपालकृष्णसंकलितो ; प्रसिद्धरसनिर्माणविधि-अवशिष्टरोगचिकित्सा-मूषाप्रकरण-पुटप्रकरण-मानपरिभाषा-औषधिधातुरसरत्नादीनां संस्कृत-हिन्दी-आँग्लाद्यनेकभाषीयसंज्ञाभिः समलङ्कृत्य तेनैव [i.e. अम्बिकादत्तशास्त्रि] संशोधितः बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1937
52 66 The Dhvanyāloka of Ānandavardhanā / with the Dīdḥiti commentary by Badarīnātha Śarmā ; ed. with Hindī commentary by Śobhitamiśra Varanasi : Chowkhamba Sanskrit Series Office , 1964
53 68 महिम्नस्तोत्रम् : श्रीमधुसूदनसरस्वतीविरचितहरिहरपक्षीय-'मधुसूदनी'व्याख्यासमलङ्कृतम् / गन्धर्वराजपुष्पदन्ताचार्यमुखकमलगीतम् 3. संकरणम्. - Vanarasi : Chowkhamba Sanskrit series office , 1964
54 69 Gaṅgālaharī / Paṇḍitarāja-Jagannāthaviracitā ; Sadāśivabhaṭṭaviracita-"Piyūṣalaharī" vyākhyasahitā 2. saṃskaraṇa. - Vārāṇasī : Caukhambā Saṃskr̥ta Sīrīja Āphisa , 1967
55 71 मनुस्मृतिः : द्वितीयोऽध्यायः / पण्डित अलखदेवशर्मप्रणीतया सन्वय-प्रकाशिकया व्याख्यया पण्डित जनार्दनशर्मकृतया सुबोधिन्या हिन्दीटीकया च समलङ्कृता 5. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1949
56 72 Sādṛśya śāstrārtha kalā and Lahkarma śāstārtha [i.e. śāstrārtha] kalā / by Veṇīmādhava Śukla ; Edited with the Pradipa notes, by Rajanārāyana Śukla = सादृश्यशास्त्रार्थकला तथा [लः]कर्मशास्त्रार्थकला / शुक्लश्रीवेणीमाधवशास्त्रिणा रचिता ; शुक्लश्रीराजनारायणशास्त्रिणा नैयायिकेन उपयुक्त"प्रदीप"टिप्पणैर्वभूष्य सम्पादिता Benares : Chowkhambā Sanskrit Series Office , 1938
57 73 The Rākśasa Kāvya of Kalidas : edited with the Kiśorakeli commentary / by Nava Kishorakar Śāstri = राक्षसकाव्यम् / कालिदासकृतं ; नवकिशोरशास्त्रिणा रचितया किशोरकेलि समाख्यया संस्कृतव्याख्यया समलङ्कृतम् बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , वि० सं० 1991 [1938]
58 74 सचित्रः रसेन्द्रसारसंग्रहः : आयुर्वेदाचार्य-पण्डितप्रयागदत्तशास्त्रिकृतया सटिप्पण-"रसचन्द्रिका"भाषाटीकया विविधपरिशिष्टैश्च समुल्लसितः तथा- आयुर्वेदाचार्य-पण्डितगिरिजादयालुशास्त्रिकृत-'विमर्शेन' तत्कृत-विमर्शपरिशिष्टेन च परिवर्द्धितः परिष्कृतश्च / गोपालकृष्णसङ्कलितः ; ब्रह्मशङ्करशास्त्रिभिः सम्पादितः 4. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज , 1953
59 75 वैद्यकपरिभाषाप्रदीपः : "प्रदीपिका"टीकया समुल्लसितः / गोविन्दसेनसङ्कलितः ; टीकाकारः प्रयागदत्त जोषी बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1954
60 77 हितोपदेश-मित्रलाभः : "किरणावली" संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतः / नारायणपण्डितसंगृहीतः ; व्याख्याकारः कृष्णवल्लभ 11. संस्करण. - Varanasi : Chowkhamba Sanskrit Series Office , c1966
61 81 भ्वाद्यादिचुरादिगणान्त-प्रक्रियाप्रयोगसूची : श्रीमद्भट्टोजिदीक्षित विरचिताया वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्या विविधस्थलामृताख्याटिप्पणीयुता / नागेन्द्रनारायणमिश्रशास्त्रिणा सङ्कलिता-संशोधिता च बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1938
62 82 सरलरेखागणितम् : (प्रथम-द्वितीयाध्यायमात्रम्) / विन्ध्येश्वरीप्रसाद द्विवेदिना विरचितं तैनेव [i.e. तेनैव] सम्पादितञ्च बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1938
63 84 Ratna Garbhā Chakram / Mātrī Prasāda Pāndeya, edited with author's own Haripriyā Hindi commentary & examples = रत्नगर्भाचक्रम् / मातृप्रसादपाण्डेय प्रणीतम्, तेनैव विरचितं हरिप्रियानाम्नि भाषाटीकोदाहरणसम्वलितम् Benares : Chowkhambā Sanskrit Series Office , 1939
64 85 चाणक्यसूत्रम् : (प्रथमाध्यायमात्रम्) : पण्डितश्रीविजयशङ्करमिश्र एम० ए० कृतया बालबोधिन्याख्यया संस्कृतव्याख्यया भूमिकया च सहितम् / नीतिविद्यावारेण श्रीकौटिल्येन प्रणीतं ; वेतालोपाह्वानन्तरामशास्त्रिणा सरलाख्यया भाषाटीकया प्राक्कथनेन च सनाथीकृत्य संशोधितम् 3. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1947
65 86 सिद्धान्तकौमुद्याः, सोत्तरा प्रयोगसूची : (कारकान्त-प्रथमखण्डम्) / लेखकः रामचन्द्रझा 3. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज , 1957
66 87 बृहद् होडाचक्र-विवरणम् / मुरलीधरठक्कुरेण सङ्कलितं, तत्कृतसरलहिन्दीव्याख्यया च समलङ्कृतम् 5. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिसा , 1960
67 88 रसार्णवं : नाम रसतन्त्रम् : पार्वतीपरमेश्वरसम्वादात्मकम् / तारादत्त पन्तेन भागीरथ्या टिप्पण्या विभूषितं सम्पादितञ्च बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1939
68 89 महामृत्युञ्जयपञ्चाङ्गम् / सम्पादकः मातृप्रसाद पाण्डेयः 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिसा , 1962
69 90 कुमारसम्भवम् : 'पुंसवनी' व्याख्योपेतम् : (अन्वय, व्याख्या, व्युत्पत्ति-व्याकरण, भावार्थ, हिन्दी भाषार्थ, नोट्स, समालोचनात्मक प्रस्तावना आदि समलंकृत) / कालिदासविरचितं ; व्याख्याकारः गङ्गाधरशास्त्री भारद्वाजः ; सम्पादकः कान्तनाथ शास्त्री तेलंग 4. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिसा , 1963
70 92 दशकुमारचरितम् : "बालविबोधिनी" "बालक्रीडा" संस्कृत-हिन्दी-व्याख्याद्वयोपेतम् / दण्ड्याचार्यविरचितं ; संस्कृतव्याख्याकारः ताराचरणभट्टाचार्यः ; हिन्दीव्याख्याकारः केदारनाथ शर्मा 3. संस्करण [3. saṃskaraṇa]. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिसा , 1965
71 94 The Chalana Kalana Prashnottara Vivaraṇa / edited & compiled by Achyutānanda Jhā = चलनकलनप्रश्नोत्तरविवरणम् / अच्युतानन्दझा शर्म्मणा मैथिलेन विरचितं संशोधितञ्च Benares : Chowkhamba Sanskrit Series Office , 1939
72 95 Rasāyanakhanda : fourth part of Rasaratnākara of Śrī Nitya Nātha Siddha / edited by Vaidya Jādavjī Tricumjī = रसायनखण्डः : (रसरत्नाकरान्तर्गतश्चतुर्थः) / नित्यनाथसिद्धविरचितः ; त्रिविक्रमात्मजेन यादवशर्मणा संशोधितः 1. संस्करणम् / रामचन्द्रशास्त्रिणा सुसंस्कृतम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय , 1939
73 97 Nītiśataka of Śrī Bhartrihari = नीतिशतकम् : 'ललिता' 'बाला' संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम् / भर्तृहरिविरचितं ; संस्कृतव्याख्याकारः- अनन्तरामशास्त्री वेतालः ; हिन्दीव्याख्याकारः- विजयशङ्करमिश्र [Varanasi] : Chowkhamba Sanskrit Series office , 1965
74 98 विदुरनीतिः "सरलार्थबोधिनी" हिन्दीटीकोपेता / वेदव्यासप्रणीता ; टीकाकारः अनन्तरामशास्त्री वेतालः 3. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1958
75 99 Bhūṣaṇa Nibandha Saṃgraha : a collection of Commentaries on Vaiyākaraṇa Bhuṣaṇasāra of kauṇḍa Bhaṭṭa / Bhūṣaṇa Vyākhyā by Kriśna Mitra & Tiṅarthavādasāra by Khuddī Jhā Śarmā ; edited by Sadāśiva Śāstri = वैयाकरणभूषणनिवन्धसंग्रः / भूषणव्याख्या कृष्णमित्रविरचिता ; तिङर्थवादसारः खुद्दीझाकृतः ; सम्पादकः सदाशिवशास्त्री जोशी pt. 1. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1939
76 काशीसंस्कृतसीरिज़पुस्तकमाला ; 100 . छन्दोविभागे ; 4. पुष्पम् वाग्वल्लभः : तदात्मजेन [i.e. दुःखभञ्जनोत्मजेन] काशीविश्वविद्याऽऽलयाध्यापकेन महामहोपाध्याय-पण्डितश्रीदेवीप्रसादकविचक्रवर्त्तिना कृतया वरवर्णिनीटीकयाऽलंकृतः / दुःखभञ्जनकविविरचितः ; गोस्वामिश्रीदमोदरशास्त्रिरचितया भूमिकया सहितः ; रामतेजःशर्मणा शोधितः बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1933
77 100 The laukika Nyāya śāstrārtha kalā ; & kūtaśāstrārtha kalā / by Veṇimādhava Śāstrī ; edited with pradipa notes by Rājnārāyaṇa Śāstrī = लौकिकन्यायशास्त्रार्थकला ; तथा कूटशास्त्रार्थकला / वेणीमाधवशास्त्रिणा रचिता ; राजनारायणशास्त्रिणा तार्किकेण उपयुक्तप्रदीपसम्पादिता Benares : Chowkhamba Sanskrit Series Office , 1939
78 101 ग्रहगोचरफलम् : "शिशुतोषिणी"भाषाटीकोपेतम् / रचयिता- हरिहरप्रसादव्यासः वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1957
79 102 बालतन्त्रोक्ता पूतनाशान्तिः : "शिशुतोषिणी" हिन्दीटीकासहिता / टीकाकारः सम्पादकश्च हरिहरप्रसाद व्यासः 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन , 2039 [1982]
80 103 प्रस्तारचक्रम् / ब्रह्माण्डनायाक शिवप्रणीतम् ; मातृप्रसाद पाण्डेय विरचित कमलानाम्निभाषाटीकासहितम्म, तेनैव संशोधितञ्च बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-पुस्तकालय , 1939
81 104 पञ्चाङ्ग-विज्ञानम् : पञ्चाङ्गज्ञानोपयुक्तं / रचयिता- दीनानाथझा ; संपादकः- मुरलीधरठक्कुरः 3. आवृत्तिः. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1955
82 105 किरातार्जुनीयम् : महामहोपाध्यायकोलाचलमल्लिनाथसूरिकृतया "धण्टापथ" व्याख्यया समुल्लसितम्, तच्च साहित्यशास्त्रि श्री आदित्यनारायण पाण्डेय विरचितया "प्रकाश" नामक हिन्दी व्याख्यया विभूषितम् / भारविप्रणीतं ; शोभितमिश्रेण सम्पादितम् 4. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1961
83 106 अष्टाङ्गहृदयम् : "भागीरथी" टिप्पण्या शब्दकोषेण चालङ्कृतम् / वाग्भटविरचितम् ; टिप्पणीकारः तारादत्तपन्त बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज , 1956
84 107 चक्रदत्तः : सविमर्श "भावार्थसन्दीपिनी" हिन्दीव्याख्योपेतः टिप्पणी-परिशिष्टैश्च विभूषितः / चक्रपाणिदत्तविरचितः ; व्याख्यकारः जगदीश्वरप्रसाद त्रिपाठी ; सम्पादकः ब्रह्मशङ्कर शास्त्री 5. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1983
85 108 The Yogaratnākara / edited by Sadāśiva Śāstri Joshi = योगरत्नाकरः : (वैद्यकग्रन्थः) / सदाशिवशास्त्रिणा परिष्कृतः संशोधितश्च Benares City : Jaya Krishna dâs Haridâs Gupta, The Chowkhamba Sanskrit Series Office , 1939
86 109 आळवन्दारस्तोत्रम् / यामुनमुनिप्रणीतम् 4. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1954
87 112 Gola Paribhāśā : compiled & edited with Tattvaprakāśikā commentary / by Vaidyanātha Pāndeya = शङ्कुज्याक्षेत्रविचारसहिता गोलपरिभाषा / वैद्यनाथ पाण्डेय-कृता तत्त्वप्रकाशिकाख्याविवृति सहिता तेनैव संशोधिता च Benares : Chowkhamba Sanskrit Series Office , 1940
88 114 शिशुबोधः / कलाधरशर्मविरचितः ; युगेश्वरशर्मकृतया सान्वय-सटिप्पण-विमलाभाषा-टीकया समुल्लसितः ; दीनानाथशास्त्रिणा टिप्पणी-परिशिष्टादिना संशोधितः बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1949
89 115 छन्दोमञ्जरी : प्रभा-रुचिरा-संस्कृत-हिन्दीटीकोपेता / गङ्गादासविरचिता ; टीकाकारौ हरिदत्त शास्त्री, शङ्करदेव पाठकश्च ; सम्पादकः अनन्तरामशास्त्री वेतालः 5. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा विद्याभवन , 1964
90 117 आयुर्वेदीय-परिभाषा : प्रकाशिका-भाषाटीका-परिशिष्टसहिता / गङ्गाधरराय-सङ्कलिता ; टीकाकार- गिरिजादयालु शुक्ल 2. संस्करण. - बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज , 1953
91 118 दुर्गापञ्चाङ्गम् / सम्पाक मातृप्रसादपाण्डेय 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीजआफिस , 2019 [1962]
92 119 श्रीमद्वरदराजभट्टाचार्यविरचिता लघुसिद्धान्तकौमुदी : सूत्राणां वार्तिकानां परिभाषाणां धातूनाञ्च अकारादिक्रमसूचिकया पाणिनीय-शिक्षा-गणपाठ-सार्थप्रयोगानुक्रमणिका-प्रयोगलेखनप्रकारैश्च सहिता / जोशीत्युपाह्व पण्डित सदाशिवशास्त्रिणा विरचितया, परीक्षोपयोगिन्या "सुधा"ख्यया टीकया संवलिता बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1949
93 120 . Karma Kanda section ; no. 13 कात्यायनशुल्बसूत्रम् : कर्कभाष्य-महीधरवृत्ति-सहितम् बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , [19--]
94 120 सांख्यकारिकाः : श्रीगौडपादाचार्यकृतभाष्यसहिता : न्यायाचारय-काव्यतीर्थ-पण्डित श्रीढुण्ढिराजशास्त्रिकृतया विषमस्थलटिप्पण्या हिन्दीभाषानुवादेन च समेता / ईश्वरकृष्णविरचिता 4. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1963
95 121 वेणीसंहार-नाटकम् : 'प्रबोधिनी' 'प्रकाश' संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम् / भट्टनारायणप्रणीतं ; संस्कृतव्याख्याकारः रामदेवझा मैथिलः ; हिन्दीव्याख्याकारः आदित्यनारायणपाण्डेयः 3. संस्करणम्. - वाराण्सी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1959
96 124 बीजवासना : बीजगणितोपपत्तिः / गङ्गाधरमिश्रशर्मणा संगृहीता सम्पादिता च बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1940
97 125 गङ्गालहरी : 'निर्मला' हिन्दीव्याख्योपेता / पण्डितराजश्रीजगन्नाथविरिता ; व्याख्यकारः पं॰ विश्वेश्वर झा 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2021 [1964]
98 127 श्रीकोषः : हिन्दी-संस्कृत-कोषः / सम्पादक, केदारनाथ शर्मा 5. संस्करण. - बाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , c1963
99 128 रेखागणितस्य षष्ठाध्यायः : (परिभाषारूप-पञ्चमाध्यायसहितः) / मुरलीधरठक्कुरेण यथास्थानं सुसरलोपपत्त्या सरलसंस्कृतभाषया छात्राणामुपकारायान्ते परिशिष्टेन च सम्यग्विभूष्य सम्पादितम्, संशोधितञ्च बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1941
100 129 गीतगोविन्दकाव्यम् : 'इन्दु' नामक हिन्दीव्याख्योपेतम् / जयदेवविरचितं ; व्याख्कारः केदारनाथ शर्मा 3. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1961
101 129 गीतगोविन्दकाव्यम् : "इन्दु" नामक हिन्दीव्याख्योपेतम् / जयदेवविरचितं ; व्याख्कारः केदारनाथ शर्मा 5. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1976
102 130 पञ्चमङ्गलम् : १ मण्डपस्थापन, २ हरिद्रालेपन-कलशस्थापन, ३ मातृकापूजन-सप्तघृतमाता, ४ आयुष्यमन्त्रजप, ५ नान्दीमुखश्राद्धयुतम् / सम्पादकः दैवज्ञ श्रीमातृप्रसादपाण्डेयः 3. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिसा , 2019 [1962]
103 131 प्रश्नभूषणम् : "विमला" "सरला" संस्कृत-हिन्दीटीकोपेतं विविधपरिशिष्टैश्च समलङ्कृतम् / जीवनाथझाविरचितं ; टीकाकारः कमलाकान्तझा 2. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1954
104 132 सांख्यकारिका / ईश्वरकृष्णविरचिता ; नारायणतीर्थविनिर्मितया सांख्यचन्द्रकया समुद्भासिता ; ढुण्णिराजशास्त्रिकृतया विषमस्थलटिप्पण्या हिन्दीभाषानुवादेन च समेता बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज , 1953
105 133 संस्कृतरचनानुवादशिक्षकः / विश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिना विरचितः ; अनन्तरामशास्त्रिवेतालेन सपरिष्कारं संशोधितः ; "आगरा" नगरान्तर्गत "मुरारीखत्रीइण्टकालेज-संस्कृताध्यापिकया पाठकोपाह्व-जानकीदेव्या स्वविनिर्मितपरिशिष्टेन परिवर्द्धितः सम्पादितश्च 4. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज , 1953
106 134 Sūkti saṃgraha of kavi Rākśasa / edited with the commentary by Somanātharatha Śāstri = सूक्तिसंग्रहः / राक्षसकविकृतः सोमनाथरथशास्त्रिणा विरचितया प्राज्ञविनोदिनी-नामिकया व्याख्यया संवलितः Benares : Chowkhamba Sanskrit Series Office , 1941
107 135 लघुपाराशरी ; मध्यपाराशरी : 'सुबोधिनी' संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेतः / व्याख्याकारः अच्युतानन्द झा 3. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2019 [1962]
108 136 भट्टिकाव्यम् : "चन्द्रकला", "विद्योतिनी" संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेतम् / भट्टिविरचितं ; व्याख्याता शेषराजशर्मा शास्त्री प्रथमादि-षष्ठसर्गपर्यन्तम्,parīkṣopayogi 7-11 sargaparyantam,उत्तरार्द्धं 12-22 सर्गपर्यन्तम्. - 2. संस्करण. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1951-1967
109 137 स्वरवैदिक-प्रश्नोत्तरी : पाणिनीयशिक्षाप्रश्नोत्तरीसहिता / लेखक विश्वेश्वर झा 2. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1952
110 138 व्याकरणमध्यमायाः सोत्तरा-प्रश्नावली : प्रश्नोत्तर "शब्दानुक्रमणिका" परिवर्धिता / सम्पादकः रामचन्द्रझा 1. खण्डम्. - 10. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1982
111 138 व्याकरण-मध्यमा सोत्तरा-प्रश्नावली / लेखकः रामचन्द्रझा 2. खण्डम्,3. खण्डम्,4. खण्डम्. - 5. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1956-1963
112 138 व्याकरण-मध्यमा सोत्तरा प्रश्नावली / सम्पादकः रामचन्द्रझा 2. खण्डम्. - 7. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1963
113 139 वैद्यजीवनम् : सटिप्पण 'सुधा' हिन्दीव्याख्योपेतम् / लोलम्बराज [i.e. लोलिम्बराज]-विरचितं ; टीकाकार कालिकाचरणपाण्डेय ; सम्पादकः ब्रह्मशङ्कर मिश्र 3. आवृत्तिः. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 2022 [1965]
114 140 फक्किका-प्रश्नोत्तरी / जोशीत्युपाह्वपण्डितसदाशिवशास्त्रिभिः सङ्कलिता बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1950
115 141 नाडी-परीक्षा : "वैद्यप्रिया" भाषाटीका समुपेता / रावणकृता ; [ब्रह्मशंकरशास्त्रिणा रचिता वैद्यप्रिया] बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरीज , 1954
116 143 ताजिकनीलकण्ठी : श्रीगङ्गाधरमिश्रशर्मणा विरचितया जलदगर्जनसंज्ञया टीकया गूढग्रन्थिविमोचन्यभिधया वासनया तथोदाहरणचन्द्रिकया हिन्दीभाषोदाहृत्या च समलङ्कृता / नीलकण्ठदैवज्ञविरचिता ; मधुकान्तझा प्रतिसंस्कृतं संस्करणम् बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1950
117 144 अमरकोशः [i.e. अमरकोषः] / अमरसिंहविरचितः ; जोशीत्युपाह्वसदाशिवशास्त्रिणा स्वकृतया प्रभानामकटीकयालंकृत्य संशोधितः 3. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय , 1949
118 145 योगिनीजातकम् : श्रीशिव-पार्वतीसंवादात्मकं : सोदाहरण "विमला"-हिन्दीव्याख्योपेतम् / व्याख्याकारः दीनानाथ झा 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1964
119 147 वनमाला / जीवनाथझा-दैवज्ञेव विरचिता ; कपिलेश्वरशास्त्रिणा कृतया सान्वयामृतधारया हिन्दीटीकया सहिता तेनैव संशोधिता च = The Vanamālā of Śrī Jīvanātha Jhā / edited with Amritadhārā Hindi commentary by Kapileśvara Choudhary Benares : Chowkhamba Sanskrit Series Office , 1941
120 148 कुलप्रकाशतन्त्रोक्ता माहालक्ष्मीपूजापद्धतिः / चन्द्रशोखरत्रिपाठिना सर्वदेवपूजाविधान-पूजनमीमांसा-सम्पुटितश्रीसूक्तादिविविध-विषयान्तराणि संयोज्य हिन्दीभाषानूदिता सुपरिष्कृत्य सम्पादिता च 2. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिसा , 1956
121 149 षट्पञ्चाशिका / दैवज्ञपृथुयशोविरचिता ; भट्टोत्पलकृतया संस्कृतटीकया तथा दीनानाथशास्त्रिकृत"विभा"हिन्दीटीकया च समलङ्कृता = Śatpañchāśikā of Prithuyaśodhara : with a Sanskrit commentary by Bhattotpala / edited with the Vibhā Hindi commentary by Dīnānātha Jhā 2. संस्करण. - Benares : Chowkhamba Sanskrit Series Office , सं. 2004 [1947 or 1948]
122 150 श्रीमद्भगवद्रामानन्दमुनीन्द्रप्रसादितश्रीमदानन्दभाष्यानुसारिणी श्रीब्रह्मसूत्रीयवेदान्तवृत्तिः / रघुवराचार्यवेदान्तकेसरिणा विरचिता बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिसा , 1942
123 151 शार्ङ्गधरसंहिता : वैज्ञानिक-विमर्शोपेत-'सुबोधिनी' हिन्दीव्याख्यया 'लक्ष्मी' टिप्पण्या परिशिष्टैश्च विभूषिता / शार्ङ्गधराचार्यविरचिता ; व्याख्याकारः प्रयागदत्त शर्मा ; टिप्पणीकारः लक्ष्मीपति त्रिपाठी ; सम्पादकः दयाशङ्कर पाण्डेय 4. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 2023 [1966]
124 152 वास्तुरत्नावली / जीवनाथदैवज्ञ-विरचिता ; अच्युतानन्दझा शर्म्मणा मथिलेन विरधित सोदाहरण-सुबोधिनी-संस्कृत-हिन्दीटीकाद्वयेन समलङ्कृता, तेनैव संशोधिता च 2. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1949
125 153 वास्तुपूजापद्धतिः : गृहप्रवेशपद्धति-गृध्रादिपतनशान्तिपद्धतिसहिता / सम्पादकः अच्युतानन्द झा 7 संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन , 1984
126 154 कारकचक्रम् : श्रीमन्माधवतर्कालङ्कारविरचितया "माधवी" टीकया तथा व्याकरणाचार्य-पण्डित-श्रीसीताशरणत्रिपाठिना कृतया "प्रदीप" टिप्पन्या चाभ्युपेतम् / भवानन्दसिद्धान्तवागीशभट्टाचार्यप्रणीतम् ; तच्च ब्रह्मशङ्करशास्त्रिणा संशोधितम् बनारस सिटी : चौखम्बा-संस्कृत-सीरीज़ आफिस , 1942
127 155 कौमुदी-रूपलता : ३६७ शब्दरूपयुता-सोत्तरा : प० श्रीरामचन्द्रझा व्याकरणाचार्येण सकलशब्दसाधनसन्वित-यावत्पङ्क्तिपरीक्षणाद्युपयोगिव्याख्यानसंवलिता विरचिता / शोभाकान्तझा व्याकरणाचार्येण संशोधिता बनारस सिटी : चौखम्बा-संस्कृत-सीरीज़-आफिस , 1942
128 156 रूपचन्द्रिका : (शब्द-धातुरूपाणां संग्रहः) / सम्पादकः रामचन्द्रझा व्याकरणाचार्यः 5. संस्करण. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय , 1965
129 157 प्रबन्धामृतम् : व्याकरणाचार्यपरीक्षोपयुक्तं / रचयिता रमाकान्तठक्कुरः 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2020 [1964]
130 159 जैमिनिसूत्रम् : श्री अच्युतानन्दझा-शर्मणा विरचितेन सोदाहरण-"विमला" नामक संस्कृत-हिन्दीटीकाद्वयेन समलङ्कृतम्, तेनैव संशोधितश्च / जैमिनिविरचितं 2. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-पुस्तकालय , 1952
131 160 तर्कसंग्रहः : 'दीपिका' 'इन्दुमती' संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतः / मदन्नम्भट्टविरचितः ; हिन्दीव्याख्याकारः रामचन्द्रझा 4 संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1966
132 161 व्युत्पत्तिप्रदर्शनम् तथा गूढाशुद्धिप्रदर्शनम् : सर्वविधमध्यमापरीक्षोपयुक्तं / महादेवोपाध्यायेन विरचितम् वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1962
133 162 Dharāchakra of Maharśi Lomaśa = धराचक्रम् : "सुबोधिनी" हिन्दीव्याख्योपेतम् / लोमशप्रणीतं ; व्याख्याकार दीनानाथझा ; सम्पादक अच्युतानन्दझा 2. आवृत्तिः. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1963
134 163 The Bhāvaphalādhyāya of Srī Lomaśa & Bhṛugu = भावफलाध्यायः : "भावबोधिनी" "विमला" हिन्दीव्याख्योपेतः / भृगु-लोमश-संहिताद्वयोक्त ; व्याख्याकार दीनानाथ झा, तथा अच्युतानन्द झा 2. आवृत्तिः. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1963
135 165 समयोचित-पद्यरत्नमालिका / मातृप्रसादपाण्डेयेन सङ्कलिता ; विश्वेश्वरझा शास्त्रिणा परिष्कृत्य संशोधिता = Samayochitapadyaratnamālikā / compiled by Mātriprasāda Pāndeya परिष्कृतं 3. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1950
136 166 खेटकौतुकम् : "भावबोधिनी" हिन्दी टीका सहितम् / नब्बाबखानखानाकृतं ; टीकाकार दीनानाथझा 2. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1956
137 167 नव्यरोगनिदानम् नाम माधवनिदान-परिशिष्टम् / ब्रह्मशङ्करशास्त्रिणा सम्पादकम् 2. संस्करणम्. - बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1950
138 168 रुद्रस्वाहाकारपद्धतिः / सम्पादकः गोपालचन्द्रमिश्रः 2. आवृत्तिः. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2019 [1967]
139 169 आयुर्वेद-विज्ञानसारः / श्रीयुगेश्वरझाशर्मणा सङ्कलितः, "विद्योतिनी"टीकया विभूषितश्च ; ब्रह्मशङ्करशास्त्रिणा टिप्पणी-परिशिष्टादिना सम्पादितः 2. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1959
140 170 संक्षिप्तदीक्षापद्धतिः : तुलादानपद्धतिसहिता / [गङ्गाधरमिश्रेण सङ्कलिता] बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1945
141 171 बृहज्जातकम् : उदाहरणोपपत्तिसहित "विमला" हिन्दीटीकोपेतम् / वराहमिहिराचार्यविरचितं ; टीकाकारः अच्युतानन्दझा 2. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1957
142 172 लघुशब्देन्दुकला / रचयिता शोभाकान्त झा ; परिशिष्टसंयोजकः रामचन्द्र झा ; सम्पादकः शोभित मिश्रः 2. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1956
143 173-174, 239 व्यवहारायुर्वेद और विषविज्ञान / लेखक युगलकिशोर गुप्त . अगद-तन्त्र / लेखक रमानाथ द्विवेदी वाराणसी : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज , [1960?]
144 174 विष-विज्ञान / लेखक युगलकिशोर गुप्त ; परिष्कर्ता पटवर्धन . अगद-तन्त्र : a treatise on ancient toxicology / लेखक रमानाथ द्विवेदी परिवर्धित परिष्कृत 3. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , [1960?]
145 175 प्रबन्ध-पारिजातः : प्रबन्धलेखको ग्रन्थः : आख्यानात्मकः, वर्णनात्मकः / रचयिता रामचन्द्रमिश्रः परिवर्द्धितं 3. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1959
146 176 प्रारम्भिक-रसायन : परिवर्द्धित और परिष्कृत संस्करण : a hand book of elementary chemistry : organic & inorganic : revised & enlarged / लेखक फूलदेव सहाय वर्मा ; परिष्कर्ता रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी 1. और 2. भाग. - 3. आवृत्ति. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय , 1951
147 177 सोत्तरा-प्रथमा-प्रश्नावली : प्रथमपरीक्षासमागतसकलप्रश्नपत्रसहिता : लघुकौमुदी-प्रश्नोत्तरी / रचयिता रामचन्द्र झा 4. आवृत्ति. - बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-पुस्तकालय , 1952
148 177 सोत्तरा प्रथमा-प्रश्नावली : प्रथमपरीक्षासमागतसकलप्रश्नपत्रसहिता : लघुकौमुदी-प्रश्नोत्तरी / सम्पादकः रामचन्द्रझा 5. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1966
149 178 गोस्वामी श्री तुलसीदासकृत रामायण-सुन्दरकाण्ड : "विजयश्री" हिन्दी टीका "इन्दुमती" टिप्पणी सहित / टीकाकार गोकुलदास गुप्त ; सम्पादक रामचन्द्र झा 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1960
150 179 परमलघुकला / शोभाकान्तझामैथिलेन विरचिता, संशोधिता च बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरेज़ आफिस , 1947
151 180 रामवनगमनम् : वाल्मीकिरामायणान्तर्गतम्, अयोध्याकाण्डस्य २४-३१ सर्गात्मकं : काशीस्थश्रीभवानीशङ्करसंस्कृतमहाविद्यालयप्रधानाध्यापक, व्याकरण-साहित्याचार्यठक्कुरोपनामक श्रीकृष्णमोहनशास्त्रिरचित"सुधा"टीकया तथा पण्डित श्रीरामचन्द्रझा व्याकरणाचार्यकृत "इन्दुमती" टीकया च विभूषितम् 4. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज , 1953
152 181 विदुलोपाख्यानम् : महाभारतोद्योगपर्वणः १३३-१३६ अध्यायात्मकं : साहित्याचार्येण होशिङ्गोपनाम्ना श्रीजगन्नाथशास्त्रिणा "लीला"-"विलासा"ख्य-संस्कृतव्याख्या-हिन्दीभाषानुवादाभ्यां भूमिकया च संयोज्य सम्पादितम् 3. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज़ आफिस , 1951
153 182 सूचीवेध-विज्ञान = injection therapy / लेखक राजकुमार द्विवेदी ; सम्पादक अचलधर त्रिवेदी 3. संस्करण. - बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1965
154 183 पिङ्गलच्छन्दःसूत्रम् : हलायुधवृत्तिसहितं : वैदिकच्छन्दःप्रकरणान्तम् : व्याकरणाचार्यश्रीअयोध्यानाथसान्यालशर्मरचितया कादम्बिनी हिन्दीटीकया टिप्पण्या च सहितम् / पिङ्गलाचार्यविरचितं ; रामगोविन्दशर्मशुक्लेन प्राक्कथनेन समलङ्कृत्य सम्पादितम् 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1969
155 184 आरोग्य-प्रकाश वा गूलर-गुण-विकाश / रचयिता चन्द्रशेखरधर शर्मा मिश्र 13. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1954
156 185 मुहूर्तचिन्तामणिः : सोदाहरणोपपत्ति "मणिप्रभा"-हिन्दीतिलकेन विभूषितः / रामदैवज्ञप्रणीतः ; व्याख्याकारः कपिलेश्वरशास्त्री 4. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन , 1982
157 186 कौमारभृत्यम् : नव्यबालरोगसहितम् / लेखक रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी ; भूमिका लेखक यादवजी त्रिकमजी आचार्य 3. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1966
158 187 प्रारम्भिक भौतिकी : हिन्दू विश्वविद्यालय ग्रन्थमाला १ / लेखक निहालकरण सोठी 2. आवृत्ति. - बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1948
159 188 फल संरक्षण विज्ञान = Fruit preservation / लेखक युगुलकिशोर गुप्त 1. संस्करण. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1949
160 189 भारतीय रसपद्धति / लेखक अत्रिदेव गुप्त ; भूमिका-लेखक हरिरञ्जन मजुमदार बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1949
161 190 राष्ट्रियचिकित्सा-सिद्धयोगसंग्रहः / लेखक रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी ; भूमिकालेखक दत्तात्रेय अनन्त कुलकर्णा बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1949
162 191 उत्तररामचरितम् : चन्द्रकला-विद्योतिनी-व्याख्याद्वयोपेतम् / महाकविभवभूतिविरचितम् ; व्याख्याकारः श्रीशेषराजशर्मा रेग्मीः ; टिप्पणी (नोट्स) लेखकः श्रीकान्तानाशास्त्री तेलङ्गः 5. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1966
163 192 क्वाथमणिमाला / आर्यदासकुमारसिंह सटिप्पणं सङ्कलिता ; काशीनाथशास्त्रिणा स्वकृतया "विद्योतिनी" हिन्दीव्याख्यया विभूषिता 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1970
164 193 राष्ट्रभाषा : सरल हिन्दी व्याकरण / लेखक केदारनाथ शर्मा शास्त्री = Rāśtrabhāshā : Sarala Hindī vyākaraṇa / by Kedāranātha Sharmā Shāstri 3. संस्करण. - Varanasi : Chowkhamba Sanskrit Series office , 1965
165 194 मर्म-विज्ञान / लेखक रामरक्ष पाठक ; भूमिक लेखक दुर्गादत्त शास्त्री बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1949
166 195 प्रारम्भिक-उद्भिद्शास्त्र / लेखक बलवन्तसिंह बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1949
167 196 सौश्रुती : a comprehensive treatise on ancient Indian surgery mainly based on the classical medical work Sushurut samhita / लेखक रमानाथ द्विवेदी ; प्रस्तावना-लेखक दत्तत्रेय अनन्त कुलकर्णी 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1960
168 197 वसन्तोत्सवनिर्णयः / सूर्यनारायणशुक्लेन सङ्कलितः बनारस सिटी : जयकृष्णदास-हरिदास गुप्तः : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1950
169 199 महाभाष्य-प्रकाशः / लेखकः मधुकान्त झा "मधुपः" ; प्रस्तावनालेखकः महेश झा बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1950
170 200 मुक्तावली-तत्त्वालोकः / रुद्रधरझा शर्मणा विरचितः ; प्रस्तावनालेखकः आनन्दझा परिवर्धितं 2. संस्करणम् (Parivardhitaṃ 2. saṃskaraṇam). - Varanasi : Chowkhamba Sanskrit Series Office , 1964
171 201 प्रस्तावतरङ्गिणी : मध्यम-शास्त्र्याचार्यादिपरीक्षार्थिनां विद्यार्थिनामुपयोगाय विनिर्मिता विविधविषयावगाहिनां ललितपदबन्धानां प्रबन्धरत्नानां मञ्जूषा / चारुदेवेन शास्त्रिणा प्रणीता 2. संस्करनम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 2020 [1963]
172 202 दूताङ्गदं नाम छायानाटकम् : तदिदं वाराणसेयोदयप्रतापक्षत्रियमहाविद्याले संस्कृतहिनदी-विषयाध्यापकेन सहित्याचार्य-श्रीमदनन्तरामशास्त्रिवेतालेन दुताङ्गदचन्द्रिकानामकेन स्वोपज्ञ-संस्कृतहिन्दी-व्याख्याद्वयेन भूमिकादिविषयैश्च सम्भूष्य सम्पादितम् / सुभटप्रणीतं बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1950
173 203 पुरुषसूक्तम् : "बालबोधिनी" संस्कृत-हिन्दीटीकोपेतम् : उत्तरनारायणसहितम् / टीकाकारः दौलतराम शास्त्री गौडः 5. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1960
174 204 शुक्लयजुर्वेदसंहिता : "श्रीविद्या" टीकासहिता . पुरुषसूक्तम् : "बालबोधिनी" सहितम् / [दौलतराम गौडकृता] बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरेज आफिस , 1950
175 205 नैषधमहाकाव्यम् : महोपाध्यायश्रीमल्लिनाथकृत "जीवातु" व्याख्यायुत-"मणिप्रभा" नामक हिन्दीव्याख्यासहितम् / हर्षप्रणीतं ; हिन्दीव्याख्याकारः हरगोविन्द शास्त्री ; प्राक्कथनलेखकः त्रिभुवनप्रसाद उपाध्याय पूर्वखण्डम्,उत्तरखण्डम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1954
176 206 सत्य हरिश्चन्द्र नाटक : समालोचना और टिप्पणी सहित / भारतेन्दु हरिश्चन्द्र रचित ; सम्पादक लक्ष्मीशङ्कर व्यास 3. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1958
177 207 चन्द्रप्रभचरितम् : सटिप्पण "सुधा" हिन्दी टीकोपेतम् / वीरनन्दिविरचितं ; टीकाकारः अमृत लाल जैनः बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज , 1954
178 208 महाकवि भासप्रणीतं प्रतिमा-नाटकम् : "प्रकाश" संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम् / व्याख्याकारः रामचन्द्रमिश्रः ; प्रस्तावनालेखकः सत्यव्रत सिंहः 5. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1966
179 209 तर्कसंग्रहः : लक्षण-टिप्पणीसहित-सपदकृत्य-इन्दुमती व्याख्योपेतः / अन्नम्भट्टविरचितः ; व्याख्याकारः रामचन्द्रझा ; टिप्पणीकारः राजनारायणशास्त्री वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1965
180 211 काव्यदीपिका : पण्डित श्रीरामगोविन्दशुक्लेन रचितया मयूखाख्य-संस्कृतटीकया किरणाख्य-हिन्दीटीकया च विराजिता तेनैव सम्पादिता च / कान्तिचन्द्रविद्यारत्नभट्टाचार्यसङ्कलिता 2. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1959
181 212 जातकाभरणम् : पण्डित श्री अच्युतानन्द झा शर्मणा स्वकृतया सोदाहरण-"विमला" नामक हिन्दीटीकया परिशिष्टेन च समलङ्कृत्य संशोधितम् / ढुण्ढिराजदैवज्ञविरचितं बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज़ आफिस , 1951
182 213 मध्यसिद्धान्तकौमुदी : "सुधा" "इन्दुमती" संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेता / वरदराजाचार्यविरचिता ; संस्कृतव्याख्याकारः सदाशिवशास्त्री जोशी ; हिन्दीव्याख्याकारः रामचन्द्रझा 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1960
183 214 यकृत् के रोग और उनकी चिकित्सा = The Liver, its disorders & their treatment / लेखक सभाकान्त झा ; भूमिका लेखक रामरक्षपाठक बनारस : चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय , 1951
184 215 स्वास्थ्य-संहिता / रचयिता नानकचन्द्रवैद्य 4. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , c1961
185 216 Mālavikāgnimitram of Mahākavi Kālidās : edited with the Prakāsa' Saskrit-Hindī commentaries / by Srī Rāmchandra Mishra Varanasi : Chowkhamba Sanskrit Series Office , 1965
186 217 रोगनामावलीकोष : रोगनिदर्शिका : तथा वैद्यकीय मान-तौल / लेखक दलजीत सिंह ; भूमिका लेखक भास्कर गोविन्द घाणेकर बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , वि.सं. 2008 [1951]
187 218 शालाक्यतन्त्र : निमितन्त्र : a comprehensive and comparative study of the diseases of the eye, ear, nose, throat, head and nasal accesary sinuses based on classical medical literature / लेखक रमानाथ द्विवेदी 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1962
188 220 तुलसी-विज्ञान : तुलसी के वैज्ञानिक ३४३ परीक्षित प्रयोग / लेखक लक्ष्मीपति त्रिपाठी बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-पुस्तकालय , 1952
189 221 लघुसिद्धान्तकौमुदी : 'इन्दुमती'संस्कृत-हिन्दीटीकोपेता : लिङ्गानुशासन-गणपाठ-व्याकरणादिलक्षण-विद्यार्थिशिक्षासूत्र-गूढाशुद्धिप्रदर्शन-अनुवादोपयोगिधात्वर्थ-बह्वर्थकलघुशब्द-निष्टाप्रत्ययान्तशब्द-भाषार्थप्रयोगसूची-शब्दरूपावली-धातुरूपावली-सूत्रसूची-धातुसूची-वाराणस्यादिपरीक्षा-प्रश्नपत्रैश्च विभूषिता / वरदराजाचार्यविरचिता ; टीकाकारः रामचन्द्रझा ; सम्पादकः शोभितमिश्रः 3. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1962
190 222 सन्धिचन्द्रिका : कारक-समास-तिङ्ङन्त-कृदन्तादिपरिशिष्टसहित / लेखकः रामचन्द्र झा बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-पुस्तकालय , 1952
191 223 नाट्यशास्त्रम् : "मयूख" नामकहिन्दीटीकासहितम् : प्रथमद्वितीयाध्यायमात्रम् / भरतमुनिविरचितं ; अनुवादकः रामगोविन्द शुक्लः 3. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1960
192 224 प्लीहा के रोग और उनकी चिकित्सा : आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथिक विज्ञानसमन्वित / लेखक ब्रह्मानन्द चन्द्रवंशी राजवैद्य बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-पुस्तकालय , 1952
193 225 तर्कभाषा / केशवमिश्रप्रणीता ; सम्पादकः रुद्रधर झा बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-पुस्तकालय , 1952
194 no. 226 Manusmṛti / edited with Maniprabhā Hindī commentary by Pt. Haragovinda Śāstrī Varanasi : Chowkhamba Sanskrit Series Office , 1965
195 227 अञ्जननिदानम् : सान्वय-"विद्योतिनी" भाषाटीकाविभूषितम् / अग्निवेशमहर्षिप्रणीतम् ; टीकाकारः ब्रह्मशङ्करमिश्रः बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1952
196 228 अर्थसंग्रहः : त्यागमूर्ति श्रीटाटाम्बरिस्वामिना "दीपिका" हिन्दीटीकया समलङकृतः / लौगाक्षिभास्करप्रणीतः ; शोभितमिश्रेण सम्पादितः 2 संस्करण. - Varanasi : Chowkhamba Sanskrit series office , 2021 [1964 or 1965]
197 230 साहित्यदर्पणादर्शः : परिवर्धितं संस्करणम् / सम्पादकः रामगोविन्द शुक्लः 8. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1984
198 231 सिद्ध-भेषज-संग्रह / लेखक युगल किशोर गुप्त ; सम्पादक गङ्गासहाय पाण्डेय बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज , 1953
199 232 रत्नावली-नाटिका : "प्रकाश" नामक संस्कृत-हिन्दी-व्याख्याद्वयोपेता / हर्षदेवप्रणीता ; व्याख्याकार रामचन्द्रमिश्रः 3 संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1966
200 233 रसगङ्गाधर-रहस्यम् : (रसगङ्गाधर-प्रश्नोत्तरी) / रचयिता मदनमोहनझा 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1962
201 234 तर्कभाषा-रहस्यम् : सर्वपरीक्षोपयोगि / ढुण्ढिराजशास्त्रिणा सङ्कलितम् बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज , 1953
202 235 मध्यकौमुदी-रहस्यम् : प्रश्नोत्तरी / रचयिता रामचन्द्रझा व्याकरणाचार्यः संशोधित-द्वितीयावृत्तिः. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1964
203 236 संस्कृत-व्याकरण-प्रबोध / लेखक महाप्रभुलाल गोस्वामी 1. भाग. - 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2018- [1961-]
204 236 संस्कृत-व्याकरण-प्रबोध / लेखक महाप्रभुलाल गोस्वामी 2. भाग. - बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज , 1954
205 237 रचना-प्रकाश / लेखक रमाकान्त द्विवेदी बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज , 1954
206 238 काव्यप्रकाश-रहस्यम् : काव्यप्रकाश-प्रश्नोत्तरी / रचयितारौ सीताराम-जयरामजोशी तथा देवदत्तशास्त्री विद्यानिधिः 9. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1984
207 239 अगदतन्त्र : a treatise on ancient toxicology / लेखक रमानाथ द्विवेदी 3. आवृत्ति. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1960
208 240 श्राद्धप्रयोगदीपिका / नैनीतालनिवासि जोशी जनार्दनशर्मसङ्गृहीता ; सा च झोपाह्व रामचन्द्रशर्मणा संशोधिता बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज , 1953
209 241 योगचिकित्सा : अनुपान के साथ : indications of drugs / प्रस्तुतकर्त्ता अत्रिदेव विद्यालंकार बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज , 1953
210 242 विक्रमोर्वशीयम् : "प्रकाश" नामक संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्, तच्च समालोचना-कथासार-नोट्स-नाटकीयविषय-शब्दकोश-प्रश्नपत्रादि-विविध-विषयैर्विभूषितम् / कालिदासविरचितं ; व्याख्याकारः रामचन्द्र मिश्रः वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1963
211 243 संस्कृत-गद्य-पद्य-संग्रहः / सम्पादकः बृहस्पतिशास्त्री 1. भागः. - 2. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1959
212 244 रसादिपरिज्ञान : जिसमें पदार्थों और द्रव्यों की उत्पत्तिसे लेकर उनके गुणकर्म और रसोंकी उत्पत्ति, वीर्य-विपाक-प्रभाव भेद-कल्पना, पहचान, गुण-अवगुण, कार्यशक्ति आदि विषय हैं / लेखक जगन्नाथप्रसाद शुक्ल बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज , 1954
213 245 रमलनवरत्नम् : पण्डित श्री अच्युतानन्द झा शर्मणा स्वकृतया सोदाहरण "विमला" हिन्दीभाषाटीकया रमलप्रश्नसङ्ग्रह परिशिष्टेन च समलङ्कृत्य संशोधितम् / परमसुखोपाध्यायविरचितं बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज , 1954
214 246 महाकवि-श्रीविशाखदत्तकृतं मुद्राराक्षस-नाटकम् : "शशिकला"-संस्कृत-हिन्दी-टीकोपेतम् समालोचनात्मकभूमिकया विशेषविवरणेन च विभूषितम् / टीकाकारः सत्यव्रत सिंह बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज , 1954
215 247 मालतीमाधवम् : "चन्द्रकला"-संस्कृत-हिन्दीटीकोपेतम् / भवभूतिविरचितं ; व्याख्याकारः शेषराजशर्मा शास्त्री बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज , 1954
216 248 सौगतसिद्धान्तसारसंग्रहः : स्वोपज्ञहिन्दीभाषानुवादसहितः / संगृहीता चन्द्रधर शर्मा 1. संस्करण. - बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज , 1954
217 249 ध्वन्यालोकसारः / प्रणेता पुरुषोत्तमशर्मा चतुर्वेदः बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज , 1954
218 250 Sāhitya-nibandhaḥ / racayitā, Śobhitamiśraḥ, prastāvanālekhakaḥ, Śobhākānta-Jayadevajhā 2. saṃskaraṇa. - Banārasī : Caukhambā Saṃskr̥ta Sīrija Āphisa, 1966
219 252 मृच्छकटिकम् : 'प्रबोधिनी' 'प्रकाश' संस्कृत-हिन्दीव्याखयोपेतम् / शूद्रककविप्रणीतं ; संस्कृत-व्यख्याकारः महाप्रभुलाल गोस्वामी ; हिन्दी-व्यख्याकारः रमाकान्त द्विवेदी ; सम्पादकः रामानुज ओझा ; प्रस्तावना-लेखकः कान्तानाथ शास्त्री तेलंग वाराणसी : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज आफिस , 2019 [1962]
220 253 गणितीय कोष : गणितीय परिभाषा और शब्दावली / लेखक ब्रज मोहन 1. संस्करण. - बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज , 1954
221 254 विक्रमाङ्कदेवचरितम् : "प्रबोधिनी" टीकोपेतम् / बिल्हणविरचितं ; टीकाकारः रामचन्द्रशर्मा पाण्डेयः 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1960
222 255 Dhvanyāloka-rahasyam : praśrottarī / racayitā, ācāryaḥ ŚrīŚobhitamiśraḥ 2. saṃskaraṇa. - Vārāṇsī : Caukhambā Saṃskr̥ta Sīrīja Āphisa , 1964
223 256 विद्विभूति : बिहार-संस्कृत-समिति द्वारा मध्यमा परीक्षा के लिए स्वीकृत / लेखक रामचन्द्र झा परिष्कृत 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1959
224 257 ताप-मापन = थर्मामीटर / लेखक राजकुमार द्विवेदी बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1954
225 258 रतिमञ्जरी : हिन्दीगद्यपद्यानुवादसहिता / जयदेवविरचिता ; सम्पादकः रमाकान्त द्विवेदी 2. संस्करण. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1955
226 259 विवरणादिप्रस्थानविमर्शः / [लेखकः] वीरमणिप्रसाद उपाध्यायः [बनारस] : [चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस] , 1954
227 260 संस्कृत-गद्यलहरी / हरिहर झा 1. भागः,2. भागः. - 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1962
228 261 हर्षचरितसारः / हरिहर झा वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , c1962
229 262 व्यवहार-विज्ञानम् / हरिहर झा 1. भागः,2. भागः. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , c1962 [2019]-
230 263 सूक्ति-शतकम् / हरिहर झा 1. भागः,2. भागः. - 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1962
231 264 रघुवंशमहाकाव्यम् : 'चन्द्रकला' संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम् : १३-१४ सर्गात्मकम् / कालिदासविरचितं ; व्याख्याकारः शेषराजशर्मा रेग्मीः 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2022 [1965]
232 265 पीयूषवर्षश्रीजयदेवकविप्रणीतः चन्द्रालोकः : सविमर्श "प्रकाश" हिन्दीव्याख्योपेतः पञ्चममयूखः / व्याख्याकार सुरेन्द्रदेव शास्त्री वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज़ आफिस , 1965
233 266 Nalopākhyānam : Mahābhāratāntargataṃ : sānvaya "prakāśa" Hindīvyākhyopetaṃ / vyākhyākāḥ, Kāśīnātha Dvivedī Banārasī : Chaukhambā Saṃskr̥ta Sīrīja Āphisa , 1966
234 268 श्रीमदमरुककविविरचितम् अमरु-शतकम् : श्रीमदर्जुनवर्मदेवप्रणीत "रसिकसञ्जीविनी" व्याख्ययोपेतम् श्रीप्रद्युम्नपाण्डेयकृत "प्रकाश" हिन्दीव्याख्याविभूषितम् [sic] / प्रस्तावनालेखकः नारायण मिश्र 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1966
235 269 शुकसप्ततिः : "विनोदिनी" संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेता / व्याख्याकारः रमाकान्त त्रिपाठी 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1966
236 270 विद्यापरिणयनम् : "प्रकाश" हिन्दी व्याख्योपेतम् / आनन्दरायमखिविरचितं ; व्याख्याकारः रामचन्द्र मिश्रः 1. संस्करण. - वारानसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1967
237 272 निबन्धादर्शः / संग्राहकः गिरिधरशर्मा चतुर्वेदः ; सम्पादकः शिवदत्तशर्मा चतुर्वेदः 2. संस्करण (2. saṃskaraṇa). - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1967 [2024]
238 273 पाराशरस्मृतिः : धर्मशास्त्रग्रन्थः :"सुबोधिनी" हिन्दीव्याख्योपेता / व्याख्याकारः, दैवज्ञवाचस्पतिः श्रीवासुदेवः 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1968
239 274 यजुर्वेदीय-रुद्राष्टाध्यायी : "रुद्रप्रिया" भाषाव्याख्यासंवलिता / व्याख्याकार, सरयूप्रसादशास्त्री 'द्विजेंद्र' वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1968
240 275 गौरीजातकम् : विमला हिन्दीव्याख्योपेतम् / व्याख्याकारः सम्पादकश्च दैवज्ञवाचस्पतिः श्रीवासुदेवः 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1968
241 276 सुवृत्ततिलकम् : "प्रकाश" हिन्दीव्याख्योपेतम् / क्षेमेन्द्रप्रणीतं ; व्याख्याकारः व्रजमोहनझा 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1968
242 277 व्यावहारिक-ज्यौतिषतत्त्वम् : सोदाहरण "तत्त्वप्रभा" हिन्दीव्याख्योपेतम् / संकलनकर्ता व्याख्याकारश्च लषणलाल झा 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1968
243 278 सचित्र-दुर्गासप्तशती : "सर्वमङ्गला" हिन्दीव्याख्योपेता : सप्तशत्यङ्गषट्कपूजाविधि-मन्त्रकोश-नवचण्डी-नवदुर्गाशतचण्डी-सहस्रचण्डी-विधानैः सनाथीकृता / स[म्पा]दको ऽनुवादकश्च हरेकान्तमिश्रशास्त्री ; भूमिकालेखकः सत्कारिशर्मा वङ्गीयः 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1976
244 279 महाकविश्रीविल्हणविरचितं विक्रमाङ्कदेवचरितम्‌ : 'सुचारु', 'सुरभि' संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ / व्याख्याकारः, गजाननशास्त्री मुसलगांवकरः 1. सर्ग. - 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1969
245 280 पुष्पबाणविलासम् : "प्रकाश"-संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम् / कालिदासविरचितं ; व्याख्याकारः सोमनाथ शास्त्री ; सम्पादकः सत्कारिमुखोपाध्यायः 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1969
246 281 धातुपाठः : धात्वर्थप्रकाशिकया टिप्पण्या समलङ्कृतः / पाणिनिमुनिप्रणीतः ; टिप्पणीकारः कनकलालशर्मा 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1969
247 282 विक्रान्तकौरवम् : "प्रकाश" हिन्दीव्याख्योपेतम् / हस्तिमल्लविरचितं ; सम्पादको ऽनुवादकश्च पन्नालाल जैनः 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1969
248 283 गौरीदिगम्बरप्रहसनम् : "प्रकाश" हिन्दीव्याख्योपेतम् / शङ्करमिश्रविरचितं ; व्याख्याकारः तारिणीशझा 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्क्र्त सीरीज आफिस , 1969
249 284 प्रचण्डपाण्डवं नाटकम् : सविमर्श "प्रकाश" हिन्दीव्याख्योपेतम् / जराशेखरविरचितं [i.e. राजशेखरविरचितं] ; व्याख्याकारः हरिदत्तशास्त्री 1. संस्करन. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1969
250 285 प्रभावतीपरिणयम् : "प्रकाश" हिन्दीव्याख्योपेतम् / हरिहरकृतं ; व्याख्याकारः रामचन्द्रमिश्रः 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्क्र्त सीरीज आफिस , 1969
251 287 नवीन अनुवाद-चन्द्रिका / लेखक रमाकान्त त्रिपाठी 5. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1984
252 288 रामकृष्णविलोमकाव्यम् : स्वोपज्ञटीकया "मर्मप्रकाशिका"हिन्दीव्याख्यया चोपेतम् / सूर्यकविविरचितं ; हिन्दीव्याख्याकारः कामेश्वरनाथमिश्रः 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1970
253 289 विदग्धमाधवम् : "प्रकाश" हिन्दीव्याख्योपेतम् / रूपगोस्वामिविरचितं ; व्याख्याकारः रमाकान्त झा 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्क्र्त सीरीज आफिस , 1970
254 291 घटकर्परकाव्यम् : "मनोरमा" हिन्दीव्याख्यया समलङ्कृतम् / कालिदासविरचितं ; व्याख्याकारः रामपालशास्त्री 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1971
255 292 महाभाष्य-दीपिका : नवाह्निक-प्रश्नोत्तरी / लेखक देवदत्तशास्त्री 3. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन , 1985
256 293 पालि रीडॅर = पालि पाठ संकलन : सी० वी० राजवाडे कृत टिप्पणी तथा शब्दकोश सहित / रचयिता धर्मानन्द कोसाम्बी परिशोधित 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1971
257 294 व्युत्पत्तिवादतरणिः : व्युत्पत्तिवाद-प्रश्नोत्तरी / रचयिता मदुग्रानन्द झा 3. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन , 1983
258 295 प्रतापोदय, सरल-ज्योतिष-विज्ञान / लेखक मदनमोहन जैन "पवि" 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1972
259 296 उन्मत्तराघवम् : "सुबोधिनी" हिन्दी व्याख्योपेतम् / भास्करकविविरचितम् ; व्याख्याकारः रामपालशास्त्री 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्क्र्त सीरीज आफिस , 1973
260 297 रघुवंशमहाकाव्यम् : महोपाध्याय-मल्लिनाथविरचित "सञ्जीविनी" व्याख्या विभूषित "इन्दुमती" संस्कृत-हिन्दीव्याख्या-व्युत्पत्ति-कोश-पर्यालोचनादिविभूषितम् / कालिदासविरचितं ; इन्दुमती-व्याख्याकारः रामचन्द्रझा 3. सर्गः - 6-7. सर्गात्मकः. - 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1976-
261 297 रघुवंशमहाकाव्यम् : श्रीमल्लिनाथविरचित "सञ्जीविनी" सहित-सान्वय-"इन्दुमती" संस्कृत-हिन्दी-व्याख्या-प्रश्नप्तरादिसहितम् / कालिदासविरचितं ; इन्दुमती-व्याख्याकारः रामचन्द्रझा 1. सर्गः,2. सर्गः. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1982-
262 298 रघुवंश-प्रश्नोत्तरी : परीक्षोपयोगि-विविधप्रश्नपत्रसहिता / सम्पादकः रामचन्द्रझा 1. सर्गः,2-3. [सर्गः]. - 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1975-
263 299 छन्दश्चन्द्रिका : सान्वय "सोदाहरण" हिन्दी व्याख्योपेता : प्रश्नपत्रसहिता / संस्कर्ता रामचन्द्र झा सुसंस्कृतं 2. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1982
264 300 वेदे ऽश्विनौ / रचयिता कृष्णस्वामि (अय्यर) शर्मा 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1975
265 301 वैद्यविशारद-प्रश्नपञ्जिका : हिन्दी विश्वविद्यालय, प्रयाग के वैद्यविशारद की परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तरी / लेखक इन्द्रदेव त्रिपाठी 1. खण्ड. - 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1977
266 302 सचित्र रोग-निवारण / लेखक, शिवनाथ खन्ना 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1977
267 303 सचित्र एलोपैथिक डायगनोसिस तथा चिकित्सा / लेखक शिवनाथ खन्ना वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1978
268 319 Upaniśatātparyanirṇaya / Svāmi Anantānnḍh Sarasvatī Vārāṇasī : Caukhambā Saṃskr̥ta Sīrīja Āphisa , [199-]
269 321 Tantrayukti : Hindī / by P. Hirlek Varanasi : Chowkhamba Press , 2001
270 322 Rekhāgaṇitasya Ekādaśa-dvādaśādhyāyan / Sudhākaradvivedi Varanasi : Caukhamba Press , 2001
271 323 Īśāvāsyopaniṣad with Śāṅkarabhāṣya and ʿTattvaimarśaʿ Hindi commentary / by Vimalā Karnāṭaka Varanasi : Chowkhamba Sanskrit Series Office , 2002
272 324 Saṃskṛtanibandhamakarandaḥ / Kṛṣṇadattamiśra v. 1,v. 2. - Varanasi : Caukhamba Press , 2001
273 325 Kārikāvali with Muktāvali (Pratyakṣakhaṇḍāntā) / Viśvanātha Pañcānana Bhaṭṭa v. 1,v. 2. - Varanas : Chaukhamba Sanskrit Series Office , 2002
274 326 Pratimānāṭakaprakāśa / Awadhes Kumar Pathak Varanasi : Chowkhamba Press , 2002
275 327 Jvaranidhāna cikitsā / Liladhar Sharma Shastri Varanasi : Chaukhanba Sanskrit Series Office , 2002
276 328 पञ्चदशी श्रीमद्
रामकृष्णविरचितव्याख्यासंवलिता / वासुदेवशर्मणासंशोधिता पुनर्मुदित. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2002
277 329 श्रीगर्गमुनिप्रणीता गर्गमनोरमा : भाषाटीकासहिता / टीकाकारः दीनानाथ झा वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2002
278 330 Rasahṛdayatantra of Srimad Govindabhagvatpad with Mugdhavabodhini Sanskrit and Subodhini Hindi Vyakhya / by Vaidhyraj Pavani Prasad Sharma Varanasi : Chowkhamba Sanskrit Series Office , 2003
279 331 Mūlarāmāyaṇm / Gangādhara Miśra Varanas : Chaukhamba Sanskrit Series Office , 1985
280 332 Anuvāda candrikā / Lokdmani Joshi Varanasi : Chaukhamba Sanskrit Series Office , 2003
281 333 Adbhuta Rāmāyaṇa with hindi commentary / by Harihar Prasad Tripathi Varanasi : Chaukhamba Sanskrit Series Office , 2003
282 334 Siddhānta nidānam : a text-book of the etiology, pathology and symptomatology (in sanskrit) for Ayuvedic studies and Practitioners / by Gaṇanāyh Sen part. 1,part. 2. - Varanasi : Chaukhamba Sanskrit Series Office , 2003
283 335 Śyāmārahasya tantra Varanasi : Chaukhamba Sanskrit Series Office , 2003
284 336 श्रीमदमरसिंहविरचितम् नामलिङ्गानुशासनम् अमरकोशः (मूलमात्रम्) = Nāmaliṅgānuśāsanam of Amara Singh (text) : a Sanskrit dictionary critically edited with introduction and English equivalents for each word and English word-index / by N.G. Sardesai and D.G. Padhye पुनर्मुदित. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2003
285 337 बालबोध-ज्यौतिषम् : अर्थात् फलितनवरत्नसंग्रहः वधूप्रवेश-द्विरागमनविवेचनसहितः / ज्यौ० आ० विव्ध्येश्वरीप्रसाद द्विवेदिना संगृहीतः तत्कृतसोदाहरणहिन्दीटीकया च समलङ्कृतः तेनैव संशोधितश्च वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2003
286 338 श्रीमदमरसिंहविरचितम् अमरकोशः शब्दानां वर्णानुक्रमेण संयुक्तः / पणशीकरोपाह्ववासुदेवशस्त्रिणा संस्कृतः पुनर्मुदित. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2003
287 339 बुद्धचरितम् : महाकवि-अश्वघोषविरचितम् : हिन्दी-रूपान्तरसहितम् / प्रतिसंस्कर्ता एवं हिनदी-अनुवादकः द्वारिकादासशास्त्री ; सम्पादकः श्रीकान्तपाण्डेयः : set,1. भागः,2. भागः. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2004
288 340 काकचण्डीश्वरकल्पतन्त्रम् : "हरि"-हिन्दीव्याख्योपेतम् / सम्पादक एवं व्याख्याकार हरिहरप्रसाद त्रीपाठी वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2004
289 341 सर्वलक्षणसंग्रहः : अकाराद्यनुक्रमेण सर्वतन्त्रसिद्धान्त ३४७७ पदार्थलक्षणकोशः / रचयिता स्वामी गौरीशङ्कर भिक्षु पुनर्मुदित. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2004
290 342 बृहद् दुर्गार्चन पद्धति : "हरि"-हिन्दीव्याख्योपेतम् : दुर्गापूजन की समस्त विधियों सहित / सम्पादक एवं व्याख्याकार हरिहरप्रसाद त्रिपाठी वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2004
291 343 वेदान्तसारपथ्यम् : प्रश्नोत्तरात्मकं परिवर्द्धितद्वितीयसंस्करणम् / लेखकः सम्पादकश्च प्रज्ञानभिक्षुः 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2061 [2004]
292 344 अभिज्ञानशाकुन्तलप्रकाशः : प्रश्नोत्तरात्मकः / लेखक, अवधेश कुमार पाठक 'ज्ञान' 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 2004
293 345 आदिशंकराचार्यस्य : स्तोत्रसञ्चयः : पदच्छेद-अन्वय-शब्दार्थ-अनुवाद-व्याख्यासहितः / कल्याणलाल शर्मा द्वारा सम्पादित वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2005
294 346 श्रीशङ्कराचार्य-विरचित सौन्दर्यलहरी : अर्थात् सौन्दर्य-सागर : मूल, पद्यानुवाद एवं यन्त्र-चित्रों सहित / व्याख्याकार: हरिहर प्रसाद त्रिपाठी ; संपादक: मृत्युञ्जय त्रिपाठी वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2005
295 347 धम्मपद : बुद्धोपदेशसंग्रह : आचार्य बुद्धघोष कृत अट्ठकथा के आधार पर हिन्दी एवं संस्कृत भाषान्तर : बृहत्तर भूमिका सहित / सम्पादक, संशोधक एवं अनुवादक स्वामी द्वारिकादासशास्त्री वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2005
296 351 वास्तुमञ्जरी (गृह-प्रासाद-रूपाणां स्तबकस्त्रये) : सान्वय 'मोहनबोधिनी' हिन्दी व्याख्योपतम् [i.e. व्याख्योपेतम्] / सूत्रधारनाथेनविरचितम् ; सम्पादकोऽव्याख्याकारश्च, श्रीकृष्ण 'जुगनू' वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2006
297 352 शिशुपालवध दीपिका / चिरञ्जीवी अधिकारी वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2062 [2005]
298 353 शुक्लयजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी : सर्वाङ्गपूर्ण / सम्पादक एवं व्याख्याकार शिवप्रसाद शर्मा वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2006
299 354 सर्ववेदान्तसारसंग्रहः / रचयिता श्यामसुन्दर झा पुनर्मुदित. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2006
300 355 श्रीमद्वरदराजाचार्यप्रणीता सारसिद्धान्तकौमुदी : "भारती"-संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेता / व्याख्याकारः सम्पादकश्च चिरञ्जीवी अधिकारी 1. खण्डः. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2006
301 356 मुहुर्तदीपक्: : स्वोपज्ञसंस्कृतटीकया समलडूकुत: : मोहनबोधिनीनासाहिन्दीटीकाससुपेता / श्रीमहादेवभट्टविरचित: ; सम्पादक एवं व्याख्याकार, श्रीकृष्ण 'जुगनु' वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 2006
302 358 मीमांसापरिभाषा / कृष्णयज्वकृता ; हरिदास गुप्तेन वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 2006
303 359 स्तोत्रसंग्रहः : श्लोकानुक्रमणिका सहितः / आहाशङकराचार्यविरचित: ; भूमिका लेखक, शिवप्रसाद शसर्मा वाराणसी : चौखंबा संस्कृत सीरीज आफिस , 2006
304 362 सरयूपारीण ब्राह्मणों का इतिहास : वंशावली, गोत्रावली और आस्पद नामावली सहित / लेखक द्वारकाप्रसाद मिश्र, शस्त्री प्रथम संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2007
305 363 नक्षत्र विज्ञान : आकाश दर्शन कम में ताराओं का ज्ञान, वर्गीकृत आकाशीय नक्सा तथा अनेक सारिणियों से युक्त; सभी वर्ग व स्तर के पाठकों के ज्ञान को विस्तार और उनको आत्मिक, आनन्द प्रदान करने में सक्षम / वेङ्कटेश बापूजी केतकर ; अनुवादक, मधुकर गोपाल नेने ; संशोधक एवं सम्पादक, सुरकान्त झा 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 2007
306 365 कादम्बरी-दीपिका : आदितः शुकनासोपदेशान्तोभगः : प्रश्नोत्तरी : नवीन पाठ्यक्रमानुसार लघु एवं अतिलघु प्रश्नोत्तर सहित / व्याख्याकारः, सम्पादकश्च, चिरञ्जीवी अधिकारी 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 2007
307 367 पाणिनीयः धातुपाठः : पूर्वपीठिका-धातुविवरणात्मक"प्रह्लाद"टिप्पणीसहितः / संस्कर्त्ता सम्पादकश्च, गोस्वामी प्रह्लाद गिरि 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सिरीज आफिस , 2008
308 368 मुक्तिवादः : चन्द्रिकाख्यविवृत्त्या समलंकृतः / गदाधरभट्टाचार्य ; सम्पादकः, ढुण्ढिराज शास्त्री पुनर्मुद्रित संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 2011
309 369 बृहत्संम्हिता : 'माया' नाम्नि हिन्दी व्याख्यया भट्टोत्पलविवृतया च सहिता / वराहमिहिराचार्यविरचिता ; संपादकोव्याख्याकारश्च, सुरकांत झा सेट = set,द्धितीयो भाग = Part II. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , [20--]
310 370 सरलत्रिकोणमिति = Plane trigonometry / बलदेवमिश्रकृता ; सम्पादको व्याख्याकारश्च , रामजीवनमिश्रा वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 2009
311 373 प्रश्नमार्गः : भारतीय ज्यौतिषशास्त्र के संहिता स्कन्‍ध के सहित उसके होरा स्कन्‍ध सम्‍बन्‍धी जातक फल, प्रश्न, गोचर, स्वर, शकुन, वृष्टि, मूक व मुष्टि प्रश्न, ग्रह दोषों का निवारण आदि विषयों का सहज विवेचक ग्रन्थ / व्याख्या एवं सम्पादन, सुरकान्त झा : सेट,1. भागः (1-16 अध्यायाः),2. भागः (17-32 अध्यायाः). - 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 2009
312 374 ताल दीपिका : तबला प्रकरण / लेखक, मन्नू जी मृदङ्गाचार्य : set - 4. भाग. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , [20--]
313 375 श्री रेणुका तन्त्रम् / श्रीविद्यान्तर्गतम् ; संकलनकर्ता, सम्पादक एवं व्याख्याकार, सुरकान्त झा 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 2010
314 377 वामकेश्वरीमतम् : हिन्‍दी-व्याख्यासहितम् / हिन्‍दीभाष्यकार, कपिलदेव नारायण 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा कृष्णदास अकादमी , 2012
315 378 दुर्गा ज्योतिष प्रभाकर एवं वास्तु शास्त्र : भाषा टीका / लेखक एवं काशक, पुण्य देव मिश्र 1. संस्करण. - [वाराणसी] : [चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस] , 2010
316 379 महाकविकालिदासप्रणीतः श्रुतबोधः श्रीसीतरामझाकृत-सविशेषाऽऽशुबोधिनी संस्कृत व्याख्या, अन्वय, समास, हिन्दी व्याख्या, तत्कृतसंक्शिप्त-च्छ्न्दोगणितादिना च संहितः / कालिदास : श्रीसीतरामझाकृत-सविशेषाऽऽशुबोधिनी संस्कृत व्याख्या, अन्वय, समास, हिन्दी व्याख्या, तत्कृतसंक्शिप्त-च्छ्न्दोगणितादिना च संहितः द्वितीय. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2012
317 380 आकाश भैरव तन्त्रम् : रथक्रान्ता भाग का सर्वप्रथम ग्रन्थ / व्याख्याकार, कपिलदेव नारायण 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 2012
318 381 कालीपूजापद्धतिः : हिन्दी अनुवाद सहित / सम्पादक एवं व्याख्याकार, कपिलदेव नारायण 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 2013
319 382 श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी पूजा-पद्धतिः : हिन्दी अनुवाद सहित / व्याख्याकार, दलवीर सिंह चौहान 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2013
320 383 काश्यपमुनिनाविरचित काश्यपीयकृषिपद्धति (काश्यपीयकृषिसुक्ति:) (मूलपाठ-सोदाहरण-मोहनबोधिनी-हिन्दीटीका समुपेता) / सम्पादक एवं टीकाकार, श्रीकृष्ण 'जुगनू' 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2013
321 385 लघुभास्करीयम् : परमेश्वरकृता-शंकरनारायण कृता च संस्कृत भाष्याभ्यासं संवलिता सैव 'श्रेयस' हिन्दी व्याख्या समन्विता / वृद्धभास्करप्रणीतम् ; सम्पादक एवं टीकाकार पं सत्यदेव शर्मा वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2016
322 386 वास्तुसौख्यम् : अपरनाम गृहसौख्यम् : सान्वय संस्कृत, 'मोहनबोधिनी' हिंन्दी टीका, परिशिष्टादि च समुपेतम् (सचित्र) / श्रीनीलकण्ठप्रणीतटोडरानन्दान्तर्गतं ; सम्पादक एवं अनुवादक डाॅ श्रीकृष्ण 'जुगनू' वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2017
323 387 षडाम्नायतन्त्रम् : सविमर्श 'निर्मला' हिन्दी अनुवाद सहित / व्याख्याकार डॉ. रूपेश कुमार चौहान वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2017
324 Vājasaneyi-Samhitā of the White Yajurveda, with the commentaries of Uvvata and Mahidhara / edited by Pandit Ram Sakala Misra pt. 1 - pt. 4. - Benares : H.D. Gupta, The Chowkhamba Sanskrit Book Depot , 1913-
325 प्रौढमनोरमा : अव्ययीभावान्ता : महामहोपाध्यायश्रीहरिदीक्षितविरचितलघुशब्दरत्नाख्यव्याख्यया समेता : महामहोपाध्यायभैरवमिश्रविरचित-शब्दरत्नप्रकाशिकाख्यव्याख्यया, लवपुरीयप्राच्यसंस्कृतमहाविद्यालय-प्रधानाध्यापक-महामहोपाध्यायभाण्डारीत्युपाह्वमाधवशास्त्रिकृत [i.e. महामहोपाध्यायभाण्डारीत्युपाव्हमाधवशास्त्रिकृत]-प्रभानामकटिप्पण्या, व्याकरणाचार्याद्यनेकपदवीविभूषितपाण्डेयइत्युपाह्व-श्रीजगन्नाथशास्त्रिकृतयाऽव्ययीभावमात्रया शब्दरत्नप्रदीपकनाम्न्या टिप्पण्या, च समुल्लासिता / भट्टोजीदीक्षितविरचिता ; सदाशिवशास्त्रिणा विभानकटिप्पण्यादिना परिष्कृत्य संशोधिता 1. भागः,2. भागः. - बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1935-1939