Link on this page

<Books>
創元歴史選書
ソウゲン レキシ センショ

Publisher 大阪 : 創元社
Codes ID=1000033914 NCID=BN04248783

Show details.

Language Japanese

Hide subdivided bibliography.

1 古代国家と天皇 / 門脇禎二著 大阪 : 創元社 , 1957
2 市民革命論 / 河野健二著 大阪 : 創元社 , 1956.4
3 神話の世界 / 上田正昭著 大阪 : 創元社 , 1956.8
4 地主制の形成 : 絶対王制の基盤 / 吉岡昭彦著 大阪 : 創元社 , 1957
5 日本の武士道 / 藤直幹著 大阪 : 創元社 , 1956.3
6 農業革命論 : 近代社会の基盤 / 飯沼二郎著 大阪 : 創元社 , 1956.12
7 ヨーロッパ封建都市 / 鯖田豊之著 大阪 : 創元社 , 1957
8 ロシア農民とツァーリズム / 阿部重雄[著] 大阪 : 創元社 , 1959.10