このページのリンク

<図書>
काशी संस्कृत ग्रन्थमाला
Kāśī Saṃskr̥ta granthamālā काशी संस्कृत ग्रन्थ माला

出版者 वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान
コード類 書誌ID=1000033775 NCID=BA03744154

書誌詳細を表示

本文言語 〔言語名不明〕
別書名 異なりアクセスタイトル:The Kashi Sanskrit series
その他のタイトル:Kashi Sanskrit series
異なりアクセスタイトル:Kāśī Saṃskr̥ta Sīrija Pustakamālāyaḥ
異なりアクセスタイトル:Kāśī-Saṃskr̥ta-granthamālā
異なりアクセスタイトル:काशी संस्कृत ग्रन्थ माला
異なりアクセスタイトル:Kāshi Sanskrit series (Haridās Sanskrit granthamālā)
異なりアクセスタイトル:हरिदाससंस्कृतग्रन्थमालासमाख्य-काशी-संस्कृत-सीरिज़ग्रन्थमाला
異なりアクセスタイトル:हरिदास संस्कृत ग्रन्थ माला समाख्य काशी संस्कृत सीरिज़ ग्रन्थ माला
異なりアクセスタイトル:काशी-संस्कृत-सीरिज़पुस्तकमाला
異なりアクセスタイトル:हरिदाससंस्कृतग्रन्थमालासमाख्यकाशीसंस्कृतसीरिज़पुस्तकमाला
異なりアクセスタイトル:The Kashi-Sanskrit-series (Haridās Sanskrit granthamālā)
一般注記 Romanized imprint: Vārāṇasī, Bhārata : Caukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna
Various publisher: चौखम्भा संस्कृत आफीस (Chowkhamba Sanskrit Series Office)
Various publisher: जयकृष्णदास-हरिदासगुप्तः (Jayakrishna Dâss Gupta)

子書誌情報を非表示

1 . काव्यविभागे ; 14. पुष्पम् टीकात्रयोपेतं, मेघदूतम्‌ / महाकविकालिदासविरचितम्‌ ; म० म० पं० श्री मल्लिनाथकृत सञ्जीविन्या, चारित्रवर्द्धिनाचार्यविरचितचारित्रवार्द्धिन्या, तथा नारायणशास्त्रि खिस्तेकृत भावप्रबोधिनीव्याख्याटिप्पण्या च, संवलितम्‌, भावप्रबोधिनीकृतैव संशोध्य संपादितम्‌ बनारसा सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1931
2 1 महाराजनलविरचितम् पाकदर्पणम् : ‘माधुरी'-हिन्दीव्याख्याविभूषितम् : प्राचीनतम आयुर्वेदीय स्वस्थवृत्त एवं पाकशास्त्र का विशिष्ट ग्रन्थ / वामाचरणभट्टाचार्येण संशोधितम् ; ‘माधुरी'-हिन्दी व्याख्याकार, इन्द्रदेव त्रिपाठी 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1983
3 2 Sankshepa-S̄ārīraka / by Savajnātma-Muni ; with a gloss by Rama-Tīrtha Svami ; edited by Bhau Sastri Vajhe Benares : Hari Das Gupta & Sons, , 1913
4 3 . वैशेषिकविभागे ; 1 पुष्पम् वैशेषिकदर्शने : महर्षिप्रवरप्रशस्तदेवाचार्यविरचितं प्रशस्तपादभाष्यम्, विद्वच्चूडामणि-श्रीशङ्करमिश्रविनिर्मितः उपस्कारश्च काशी : चौखम्बासंस्कृतपुस्तकालयः , 1923
5 4 . वैदिकविभागे ; 1. पुष्पम्‌ श्रीसूक्तम् / विद्यारण्यपृथ्वीधराद्याचार्यकृतभाष्यत्रयेण समलङ्कृतम् ; ढुण्ढिराजशास्त्रिणा विनिर्मितया टिप्पण्या च समवेतम् 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2034 [1977]
6 5 लघुशब्देन्दुशेखरः : महामहोपाध्यायपण्डितप्रवरश्रीभैरवमिश्रविरचितया चन्द्रकलया टीकया समेतः / भट्टनागेशकृतो ; गोपालशास्त्री नेने महोदयेन संशोधितः परिष्कृतश्च भागः 1,भागः 2. - 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1987
7 6 . न्यायविभागे ; 1. पुष्पम् कारिकावली-मुक्तावली : श्रीमहादेवभट्टारब्धेन श्रीदिनकरभट्टप्रपूरितेन (दिनकरी) प्रकाशाख्यव्याख्यानेन श्रीरामरुद्रभट्टाचार्यारब्धेन पण्डितराजश्रीराजेश्वरशास्त्रिप्रपूरितेन (रामरुद्री) तरङ्गिण्याख्यव्याख्यानेन च विभूषिता / श्रीविश्वनाथपञ्चाननभट्टाचार्यविरचिता ; हरिरामशुक्लन्यायाचार्येण सम्पादिता सुपरिष्कृतं 2. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1951
8 7 पञ्चीकरणम् : (१) सुरेश्वरकृतवार्तिक (२) नारायणकृततट्टीकावार्तिकाभरण (३) आनन्दगिरिकृतविवरण (४) रामतीर्थकृततट्टीकातत्त्वचन्द्रिका-इति टीकाचतुष्टयोपेतम् / आद्यश्रीशङ्कराचार्यविरचितं ; पूर्वसम्पादकः वझे इत्युपनामको भाऊशास्त्री ; सम्पादकः कामेश्वरनाथ मिश्र संस्करण 2, संशोधित. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1984
9 8 . काव्यविभागे ; 1. पुष्पम् अलङ्कार प्रदीपः / पर्वतीय-विश्वेश्वरपण्डित विरचितः ; विष्णुप्रसादभण्डारिणा संशोधितः काशी : चौखम्बासंस्कृतपुस्तकालय , 1923
10 9 . कामशास्त्रविभागे ; 1. पुष्तकम् अनङ्गरङ्गः : "कामकला" नामकहिन्दीव्याख्योपेतः / कल्याणमल्लविरचितः ; विष्णुप्रसादभण्डारिणा पूर्वसंशोधितः ; भूमिका-लेखकः, देवदत्त शास्त्री ; हिन्दी-संस्कर्ता, रामचन्द्र झा 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1973
11 10 . ज्यौतिषविभागे ; 1. पुष्पम् जातकपारिजातः : काशिकराजकीयसंस्कृतपरीक्षासमितिलब्ध-सुवर्ण-रजत-पदक-ज्यौतिषाचार्य-पोष्टाचार्य-काव्यतीर्थादि-पदवीकचातुरध्वरिकोपाह्व-पण्डित श्रीकपिलेश्वरशास्त्रिणा स्वोपज्ञया 'सुधाशालिनी' समाख्यया संस्कृतटीकया मिरजापुरमण्डलान्तर्गत 'आहि' ग्रामस्थशङ्करपाठशालाध्यापक दैवज्ञभूषणपाण्डेयोपाह्व पण्डित श्रीमातृप्रसादशास्त्रिनिर्मितया 'विमला' हिन्दीटीकया च सनाथीकृत्य सम्पादितः / दैवज्ञवैद्यनाथविरचितः बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज , 1953
12 11 . कर्म्मकाण्डविभागे ; 1. पुष्पम् पारस्कर-गृह्यसूत्रम् : कात्यायनसूत्रीयश्राद्ध-शौच-स्नान-भोजन-कल्पसूत्रसहितम् / अनन्तरामडोगराशास्त्रिणा टिप्पण्यादिभिः सुपरिष्कृत्य सम्पादितम् बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज़ आफिस , 1939
13 12 पुरुषसूक्तम् : महामहोपाध्याय-सर्वतन्त्रस्वतन्त्र-श्रीमत्सायणाचार्यप्रणीतसायणभाष्येण श्रीमन्महीधरकृतवेददीपाख्यभाष्येण पण्डितप्रवर-श्रीमन्मङ्गलाचार्यनिर्मितमङ्गलभाष्येण विद्वच्चूडामणि-श्रीमत्कमलकृष्णविरचित श्रीनिम्बार्कमतभाष्येण च समलङ्कृतम् / न्यायोपाध्यायेन ढुण्ढिराजशस्त्रिणा संशोधितम् 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत संस्थान , c1981
14 . Vyakarana section ; no. 12 The Mādhavīyadhātūvṛitti of Sayaṇāchārya / edited with introduction, index, etc., by Ananta Śastri Phadake and Sada Śiva Śarma Śastri Benares : Chowkhamba Sanskrit Series Office , 1934
15 13 . वेदान्तविभागे ; 3. पुष्पम् श्रीमत्सनत्सुजातीयम् : श्रीमच्छंकरभगवत्पादविरचितभाष्यसहितम्, तथा नीलकण्ठीव्याख्यया संवलितम् / वझे इत्युपनामकेन भाऊशास्त्रिणा संशोधितम् = Sanatasujātiyam : with bhashya of Sri Madshanker Bhagvatpad, and a commentary by Nilakantha [sic] / edited by Bhau Shastri Vajhe Benares City : Vidya Vilas Press , 1924
16 14 Mahākavi-Kālidāsapraṇītaṃ Kumārasambhavaṃ-mahākāvyam : "Sañjīvinī" "Śiśuhitaiṣiṇī" vyākhyādvayopetam / adito'ṣṭamasargaparyantaṃ Mallināthakr̥tayā, navamasargādārābhya saptadaśasargaparyantaṃ Sītārāmakavikr̥tayā ca "Sañjīvinī" vyakhyayā, āditaḥ saptasargaparyantaṃ Cāritravardhanakr̥tayā tathā navamasargataḥ saptadaśasargaparyantaṃ Maithilapaṇḍitakanakalālaṭhakkurakr̥tayā "Śiśuhitaiṣiṇi" vyākhyayā ca samalaṅkr̥tam Saṃskaraṇa 2 / sampādakaḥ bhūmikālekhakaśca Śeṣarājaśāstrī Regmī. - Vārāṇasī, Bhārata : Caukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1987
17 15 Śrutabodha by Mahakavi Sri Kalidas / edited with Ānandavardhinī commentary in Sanskrit and Tātparyaparakāśa in Hindi by Pandit Sri Kanakalal Sharma 2. saṃskaraṇa. - Vārānasī, Bhārata : Caukhambhā Saṃskṛta Saṃsthāna , 1984
18 17 पारस्कर-गृह्यसूत्रम् : सम्पूर्ण : हरिहरभाष्यसहितम : द्वितीयकाण्डं गदाधरभाष्यसमन्वितम्, तृतीयकाण्डं जयरामप्रणीत 1. saṃskaraṇa. - Vārāṇasī : Caukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna : ekamātra vitaraka Caukhambhā Oriyanṭāliyā , 1980-1995
19 19 . व्याकरणविभागे ; 2. पुष्पम् लघुजूटिका : अर्थात् अभिनवा परिभाषेन्दुशेखरपरिष्कृतिनिर्मितिः / रघुनाथशास्त्रिरचिता ; हरिदत्तशास्त्रिभिः संपादिता ; फडके इत्युपाह्वानन्तशास्त्रिभिः संशोधिता बनारस सिटी : चौखम्बासंस्कृतसीरीज आफिस , 1924
20 20 . कर्माकाण्डविभागे ; 3 पुष्पम् कातीयेष्टिदीपकः : दर्शपौर्णमासपद्धतिः / नित्यानन्दपर्वतीयविरचितः = Katiyeshiti dipaka : Darshapaurnamasapaddhati / by Nitya Nanda Parvatiya काशी : विद्याविलास-नाम्नि यन्त्रालये मुद्रितः , 1924
21 21 Sapta-pāṭhī Śrīśiva-mahimna-stotram : Hariharapakṣīya-Madhusūdanīṭīkāsamalaṅkr̥tam tathā śaktimahimnastotrasahitam / Gandharvarājapuṣpadantācāryyamukhakamalagītam ; Tripāṭhyupapada-Paṇḍitaśrīnārāyaṇapatiśarmma-viracita-Saṃskr̥taṭīkā, Saṃskr̥tapadyānuvāda, bhāṣāṭikā, bhāṣāpadyānuvāda, bhāṣābimba-prabhr̥ti-pañcamukhyākhyayā vyākhyayā samvalitam Saṃskaraṇa 2. - Vārāṇasī, Bhārata : Caukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1983
22 22 . Buddhist Nyāya section ; no. 1 The Nyāya Bindu of S'rī Dharma Kīrti / with a Sanskrit commentary by S'rī Dharmottarāchārya ; ed. with notes, introduction and Hindi translation by Āchārya Chandras'ekhara S'āstrī Banaras : Chowkhamba Sanskrit Series Office , 1954
23 25 . मीमांसाविभागम् ; 1. पुष्पम् श्रीमदापदेवकृतः मीमांसान्यायप्रकाशः / वेङ्कटसुब्रह्मण्यापरनामधेयेन अ. चिन्नस्वामिशास्त्रिणा कृतया व्याख्यया सारविवेचिन्याख्यया संवलितः ; अ. मु. रामनाथदीक्षितेन यथामति संशोधितः 2. आवृत्तिः. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1949
24 26 . कर्मकाण्डविभागे ; 4. पुष्पम् पौरोहित्यकर्मसारः : टिप्पण्या समलङ्कृतः / रमाकान्तठक्कुतेण सङ्गृहीतः ; रामचन्द्रझा संशोधितः 1. भागः,2-3. भागः. - 4. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज , 1948-1953
25 27 . व्याकरणविभागे ; 4 पुष्पम् लघुशब्देन्दुशेखरः (अव्ययीभावान्तः) : श्रीनित्यानन्दपन्तपर्वतीयविरचितेन शेखरदीपकाख्येन टिप्पणेन समुज्ज्वलितः / श्रीनागेशभट्टविरचितः ; भूमिकालेखकः गोपालशस्त्री नेने 4. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज , 1954
26 29 कामसूत्रम् : श्रीयशोधरविरचित'जयमङ्गला'व्याख्यासहितं हिन्दीव्याख्याभाष्योपेतञ्च / वात्स्यायनमुनिप्रणीतं ; हिन्दीव्याख्याकार देवदत्त शास्त्री वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1964
27 31 परिभाषेन्दुशेखरः : महामहोपाध्यायश्रीभैरवमिश्रविरचितया भैरवीत्यपराख्यया परिभाषाविवृत्त्या पं० श्रीलक्ष्मणशर्मणा संगृहीतया तत्त्वप्रकाशिकया च सहितः / नागेशभट्टविरचितः ; सदाशिवशास्त्रिणा टिप्पण्यादिना परिष्कृतः संशोधितश्च 4. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत संस्थान , 1978
28 34 Vājasaneyi-Samhitā of the White Yajurveda, with the commentaries of Uvvata and Mahidhara / edited by Pandit Ram Sakala Misra pt. 1 - pt. 4. - Benares : H.D. Gupta, The Chowkhamba Sanskrit Book Depot , 1913-
29 36 Siddhāntaleśasaṅgrahaḥ / Śrīmadappayadīkṣitaviracitaḥ ; Śrīmatparamahaṃsaparivrājakācāryakr̥ṣṇānandatīrthaviracitayā Kr̥ṣṇālaṅkārākhyayā vyākhyayā samalaṅkr̥taḥ ; Vajhe ityupanāmakena Bhāūśāstriṇā ṭippaṇyādi-saṃyojanena pariṣkr̥tya saṃśodhitaḥ 2. saṃskaraṇa. - Vārāṇasī, Bhārata : Caukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1989
30 37 Kāśikā : pāṇinīyavyākaraṇasūtravr̥ttiḥ : saṭippaṇa-'prakāśa'-hindīvyākhyopetā / Śrīmadvidvadvaravāmana-Jayādityaviracitā ; vyākhyākāraḥ Śrīnārāyaṇa Miśraḥ ; upoddhātalekhakaḥ Brahmadatta Jijñāsuḥ pt. 1,pt. 2. - 7 saṃskaraṇa. - Vārāṇasī : Caukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1996
31 37 . व्याकरणविभागे ; 6. प्रसूपनम् पाणिनीयव्याकरणसूत्रवृत्तिः काशिका / विद्वद्वरवामनजयादित्यविरचिता ; सम्पादकः श्रीशोभितमिश्रः ; उपोद्धातलेखकः श्रीब्रह्मदत्तजिज्ञासुः बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-पुस्तकालय , 1952
32 38 . व्याकरणविभागे ; 7. पुष्पम् प्राकृत-प्रकाशः : श्रीभामहकृत"मनोरमा"व्याख्यासहितः : श्रीमथुराप्रसाददीक्षितविरचित-"चन्द्रिका"-"प्रदीप"-संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेतः : श्रीमदुदयरामशास्त्रिडबरालकृत-टिप्पणीपरिशिष्टाभ्यां विभूषितः / वररुचिप्रणीतः ; जगन्नाथशास्त्रिहोशिङ्गमहोदयेन भूमिकादिभिः सम्भूष्य संशोधितः परिवर्द्धितं 4. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा-संस्कृत-सीरीज-आफिस , 1959
33 39 Jīvanmuktivivekaḥ / Śrīmadvidyāraṇyasvāmipraṇītaḥ ; Udayanārāyaṇasiṃha-praṇīta-Hindī-ṭīkayā-samanvitaḥ ; Mahāprabhulālagosvāminā vistr̥tabhūmikayā sārasaṅkalanenālaṅkr̥tyānuvādañca pariṣkr̥tya sampāditaḥ Saṃskaraṇa 2. - Vārāṇasī, Bhārata : Caukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1984
34 40 नारदमहामुनिप्रणीता नारदसंहिता : सान्वय "विमला" - हिन्दीटीकासहिता / व्याख्याकार, रामजन्म मिश्र 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1984
35 41 नानार्थशब्दकोशापरपर्यायो मेदिनीकोशः : श्रीमेदिनिकरनिर्मितः : सटिप्पण-शब्दानुक्रमणिकादिविभूषितः / सम्पादकः, जगन्नाथशास्त्री होशिङ्गः 3. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1968
36 43 श्रीमन्महर्षिगोतमप्रणीतं न्यायदर्शनम् : वात्स्यायनभाष्यसहितम् / पद्मप्रसादशास्त्रि-हरिरामशुक्लाभ्यां परिशोधितम् ; ढुण्ढिराजशास्त्री विनिर्मित "प्रकाशिका" हिन्दीव्याख्योपेतं ; नारायणमिश्रसम्पादितं 3. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1983
37 44 दानमयूखः / नीलकरठविरचित [वाराणसी] : [चौखम्भा संस्कृत संस्थान] , [19--]
38 45 कालमाधवः : "तुलसी"-हिन्दीभाषाटीका-संस्कृतटिप्पणीविभूषितः / माधवाचार्यप्रणीतः ; हिन्दीभाषाटीकाकारः, संस्कृतटिप्पणीकारः, भूमिकालेखकः, संपादकश्च, व्रजकिशोर स्वाईं ; आशीर्वचनम्, जयेन्द्रसरस्वती ; सम्पादकः, कपिलदेव गिरिः वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1989
39 46 भास्वती / श्रीमाञ्छतानन्द विरचिता ; मातृप्रसाद पाण्डेयेन कृतां [sic] छात्रबोधिनीनाम संस्कृतसोदाहरण भाषा टीकासहिता ; रामजन्म मिश्र द्वारा संशोधन, टिप्पण्यादिभिरलंकृता संस्करण 2. - वाराणसी, भारत : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1985
40 49 . काव्यविभागे ; 4. पुष्पम् श्रीमम्मटाचार्यविरचितः काव्यप्रकाशः : दरभङ्गा मण्डलांतर्गत ठाढीग्रामनिवासिना श्रीहरिशङ्करशर्मणा मैथिलेन संगृहीतया नागेश्वरीटीकया समलङ्कृतः / काशीस्थ, ढुण्ढिराजशास्त्रिणा संशोधितः बनारस सिटी : चौखम्बासंस्कृतसीरिज आफिस , 1983
41 50 . मीमांसाविभागे ; 4. पुष्पम् अधिकरणकौमुदी / देवनाथठक्कुरकृता ; "खिस्ते" इत्युपनामकश्रीनारायणशास्त्रिणा, वरकलोपनामकवैद्यनाथशास्त्रिणा च सम्पादिता बनारस सिटी : चौखम्बासंस्कृतसीरिज आफिस , 1926
42 51 रघुवंशमहाकाव्यम् : श्रीमल्लिनाथकृतसञ्जीविनीटीकायुत "मणिप्रभा" हिन्दीव्याख्योपेतम् / कालिदासविरचितं ; हिन्दीव्याख्याकारः हरगोविन्दमिश्रः 3. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , c1961
43 52 Kāthabodha : on Dattātreya system of thought with the commentary of Sājanī / edited by Pandit Mukundalal Śāstri 2nd ed. / re-edited with Hindi translation and preface etc. by Mahāprabhulāl Gosvāmī. - Vārāṇasī : Caukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1987
44 54 ; काव्यविभागे ; 7 पुष्पम् अलङ्कारमुक्तावली / पर्वतीय-विद्वद्वर-श्रीविश्वेश्वर पाण्डेयनिर्मिता ; श्रीविष्णुप्रसादभण्डारिणा संशोधिता बनारस सिटी : चौखम्बासंस्कृतसीरीज आफिस , 1927
45 55 . छन्दःशास्त्रविभागे ; पुष्पम् 1 वृत्तरत्नाकरः : भट्टनारायणभट्टीयव्याख्यासहितः : वरकलोपाख्य श्रीवैद्यनाथशास्त्रिनिर्मितटिप्पणोपेतः : पण्डितश्रीकेदारनाथशर्मप्रणीत 'मणिमयी' हिन्दीव्याख्याविभूषितश्च / भट्टकेदारप्रणीतः 3. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2018 [1962]
46 56 . अलंकारविभागे ; 1. पुष्पम् अलङ्कारशेखरः / केशवमिश्रकृतः ; अनन्तरामशास्त्रिणा भूमिकादिभिः संभूष्य संशोधितः बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1927
47 57 . न्यायविभागे ; 7. पुष्पम् शक्तिवादः : टीकात्रयोपेतः : विद्वद्वरकृष्णभट्टकृतया मञ्जूषया तर्कसिद्धान्तमाधवभट्टाचार्यनिर्मितया विवृत्या श्रीमन्माधवसंप्रदायाचार्य्यदार्शनिकसार्वभौमसाहित्यदर्शनाचार्यतर्करत्नन्यायरत्नगोस्वामिदामोदरशास्त्रिरचितया विनोदिन्या च समेतः / गदाधरभट्टाचार्यप्रणीतः विनोदिनीकृतैव संशोध्य संपादितः बनारस सिटी : चौखम्बासंस्कृतसीरीज आफिस , 1927
48 58, 125 . व्याकरणविभागे; 9, 16. पुष्पम् प्रौढमनोरमा : अव्ययीभावान्ता : महामहोपाध्यायश्रीहरिदीक्षितविरचितलघुशब्दरत्नाख्यव्याख्यया समेता : महामहोपाध्यायभैरवमिश्रविरचित-शब्दरत्नप्रकाशिकाख्यव्याख्यया, लवपुरीयप्राच्यसंस्कृतमहाविद्यालय-प्रधानाध्यापक-महामहोपाध्यायभाण्डारीत्युपाह्वमाधवशास्त्रिकृत [i.e. महामहोपाध्यायभाण्डारीत्युपाव्हमाधवशास्त्रिकृत]-प्रभानामकटिप्पण्या, व्याकरणाचार्याद्यनेकपदवीविभूषितपाण्डेयइत्युपाह्व-श्रीजगन्नाथशास्त्रिकृतयाऽव्ययीभावमात्रया शब्दरत्नप्रदीपकनाम्न्या टिप्पण्या, च समुल्लासिता / भट्टोजीदीक्षितविरचिता ; सदाशिवशास्त्रिणा विभानकटिप्पण्यादिना परिष्कृत्य संशोधिता 1. भागः,2. भागः. - बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1935-1939
49 59 आपस्तम्बगृह्यसूत्रम् : श्रीहरदत्तमिश्रविरचितयाऽनाकुलया वृत्त्या श्रीसुदर्शनाचार्यविरचितेन तातपर्यदर्शनेन च व्याख्यानेन समलङ्कृतम् / अ० श्रीचिन्नस्वामिशास्त्रिणा विषमस्थलटिप्पण्या समलङ्कृत्य सम्पादितम् ; हिन्दी व्याख्याकार तथा भूमिकालेखक, उमेशचन्द्र पाण्डेय 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1971
50 60 नाट्यशास्त्रम् / भरतमुनिप्रणीतं ; बटुकनाथ शर्मा, तथा बलदेव उपाध्याय, इत्येताभ्यां सम्पादितम् 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1980
51 62 . वेदान्तशुद्धाद्वैतविभागे ; 1. पुष्पम् ब्रह्मवादसङ्ग्रहः शुद्धद्वैतपरिष्कारश्च : विस्तृतभूमिकया विविधपरिशिष्टैर्भाषानुवादेन टिप्पण्यादिना च समलङ्कृतः / वल्लभाचार्यसम्मतो ; हरिशङ्करशास्त्रिवेदान्तविशारदेन भूतपूर्वसम्पादकेन संशोधितः परिष्कृतश्च बनारस सिटी : चौखम्बासंस्कृतसीरीजअफिस , 1928
52 63. काव्यविभागे ; 8. पुष्पम् सव्याख्यं प्रेमरसायनम् / विश्वनाथपण्डितप्रवरेण निर्मितम् ; विष्णुप्रसादभण्डारिणा संशोधितम् बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1928
53 65 भेदिभेदकविविधागमपारङ्गम श्रीमधुसूदनसरस्वतीकृतः सिद्धान्तबिन्दुः : पूज्यपादजगद्गुरुश्रीशङ्कराचार्यविरचितदशश्लोकीव्याख्यारूपः : श्रीगौडब्रह्मानन्दकृतन्यायरत्नावल्या-श्रीनारायणतीर्थकृतलघुव्याख्यया च युतः / त्र्यम्बकरामशास्त्रिणा सङ्कलितया ग्रन्थान्तरस्थपाठभेदादिप्रदर्शयित्र्या टिप्पण्या विषयानुक्रमणिकया भूमिकया चोपस्कृतः तेनैव संशोधितश्च 2. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1989
54 66 . कर्मकाण्डविभागे ; 6. पुष्पम् अन्त्यकर्मदीपकः : आशौचकालनिर्णयसहितः : प्रेतकर्मब्रह्मीभूतयतिकर्मनिरूपणात्मकः / नित्यानन्दपर्वतीयविरशितः 2. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-पुस्तकालय , 1952
55 67 सांख्यदर्शनम् : श्रीमद्विज्ञानभिक्षुकृतसांख्यप्रवचनभाष्यसमलङ्कृतम् / ढुण्ढिजशास्त्रिणा सम्पादितम् ; भूमिकालेखकः पुनः सम्पादकश्चः, गजाननशास्त्री-मुसलगाँवकरः 2. संस्करण / पुनः सम्पादकः, गजाननशास्त्री-मुसलगाँवकरः. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1987
56 68 अनेकार्थसंग्रहो नाम कोशः / हेमचन्द्राचार्यविरचितः ; सम्पादकाः, जगन्नाथशास्त्री होशिङ्गः, घनानन्दपाण्डेयः कूर्माचलीयः, जनार्दनज्योतिर्वित् तारादत्तिः 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1969
57 70 Vyāptīpanchakam and Sinhavyāghra Lakṣaṇam / by Sri Jagadiśa Tarkālaṅkāra ; with Gangānirjhariṇi commentary and notes by Nyāyāchārya Pandit Sri Śivadatta Miśra ; edited by Pandit Dhundhirāja Śāstri 2nd ed. - Vārāṇasī : Caukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1987
58 71 . वेदान्ताविभागे ; 9. पुष्पम् ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् : चतुःसूत्र्यन्त पूर्णानन्दीय व्याख्यासहितया श्रीगोविन्दानन्दप्रणीतया रत्नप्रभया समन्वितम् / शङ्कराचार्यविरचितं ; ढुण्ढिराजशास्त्रिणा परिष्कृतम् 1. भागः. - बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1929
59 72 ; ज्योतिषविभागे ; 4. पुष्पम् सिद्धान्तशिरोमणिः : वासनाभाष्यसहितः / भास्कराचार्यविरचितः ; बापूदेवशास्त्रिभिः प्राक् संशोधितः ; गणपतिदेवशास्त्रिणानुसंस्कृतः बनारस सिटी : जयकृष्णदास-हरिदासगुप्तः, चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1929
60 73 . आयुर्वेदविभागे ; 1. पुष्पम् काकचण्डीश्वरकल्पतन्त्रम् : "विद्योतिनी" हिन्दीव्याख्योपेतम् / व्याख्याकारः, कैलाशपति पाण्डेय 2. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1963
61 74 . काव्यविभागे ; 10. पुषपम् किरातार्जुनीयम् : महोपाध्यायश्रीमल्लिनाथसूरिकृतया "घण्टापथ" व्याख्यया पण्डित श्रीगङ्गाधरशर्मकृतया "सुधा" व्याख्यया च समलङ्कृतम् : परीक्षोपयोगि १-२ सर्गात्मकम् / भारविविरचितं वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1960
62 75 पीयूषवर्षजयदेवविरचितः चन्द्रालोकः : श्रीमत्पद्यनाभमिश्रापराभिधानप्रद्योतनभट्टाचार्यविरचितया चन्द्रालोकप्रकाशापराख्य "शरदागम" टीकया सङ्कलि[तः] / ख्रिस्ते-इत्युपाख्यनारायणशास्त्रिणा भूमिकादिभिः सम्भूष्य सम्पादितः ; "आलोकवर्धिनी" संस्कृत-हिन्दी टीकाकारः सम्पादकश्च गङ्गासागर रायः ; पुरोवाक्, रामकरणशर्मणः 4. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1993
63 77 . न्यायविभागे ; 10. पुष्पम् शक्तिवादः : नैयायिकचक्रचूडामणिश्रीगदाधरभट्टाचार्यप्रणीतः : पण्डितप्रवरश्रीहरिनाथतर्कसिद्धान्तभट्टाचार्यविरचितविवृत्तिव्याख्यया सहितः / गोस्वामिदामोदरशास्त्रिणा परिष्कृत्य संशोधितः बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1929
64 78 . न्यायविभागे ; 11. पुष्पम् माथुरीपञ्चलक्षणी : नेपालदेशीयेन श्रीमदुमानाथोपाध्यायेन विरचितया व्याप्तिचन्द्रिकाख्यया व्याख्यया सहिता ; तथा, माथुरीसिंहव्याघ्रलक्षणम् : पं० श्रीहरिरामशुक्लविरचितव्याख्यया सहितं संशोधितञ्च / श्रीहरिहरशास्त्रिसङ्कलितपञ्चलक्षणीमाथुरीक्रोडपत्रेण च समलङ्कृतम् बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1930
65 78 माथुरीपञ्चलक्षणी : नेपालदेशीयेन श्रीमदुमानाथोपाध्यायेन विरचितया व्याप्तिचन्द्रिकाख्यया व्याख्यया सहिता ; तथा, माथुरीसिंहव्याघ्रलक्षणम् : पं० श्रीहरिरामशुक्लविरचितव्याख्यया सहितं संशोधितञ्च / श्रीहरिहरशास्त्रिसङ्कलितपञ्चलक्षणीमाथुरीक्रोडपत्रेण च समलङ्कृतम् 2nd ed. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत संस्थान , 1984
66 79 . आयुर्वेदशास्त्रविभागे ; 2. पुष्पम् रसाध्यायः : टीकयासंवलितः / रामकृष्ण शर्मणा सम्पादितः बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1930
67 80 . व्याकरणविभागे ; 10. पुष्पम् पाणिनिव्याकरणे वादरत्नम् / सूर्यनारायणशुक्लेन विरचितम् ; रामगोविन्दशुक्लेन सम्पादितम् 1. भागः,2. भागः. - 2. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1932-
68 81 . गणितविभागे ; 1. पुष्प गणितकौमुदी : अनेक प्रकार के उदाहरण तथा प्रश्नों से युक्त, काशी, बिहार, उत्कल, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, पंजाब आदि की संस्कृत परीक्षाअं में स्वीकृत गणित विषय की पाठ्य पुस्तक / रचयिता गणपतिदेव शास्त्री 2. भाग. - 4. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1966
69 82 . छन्दोविभागे ; 3. पुष्पम् छन्दःकौमुदी / लेखकः नारायणशास्त्री खिस्ते ; सम्पादकः बटुकनाथशास्त्री खिस्ते 7. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1961
70 83 महर्षिप्रवरपतञ्जलिप्रणीतं योगसूत्रम् : पण्डितप्रवरधाराधिपतिभोजराजकृतेन राजमार्तण्डेन, दार्शनिकशिरोमणिभावागणेशविरचितेन प्रदीपेन, पं० नागोजीभट्टनिर्मितया वृत्त्या, यतिप्रवर-रामानन्दविहितया मणिप्रभया, विद्वद्वरानन्तदेवसम्पादितया चन्द्रिकया, योगिराज पं० सदाशिवेन्द्रसरस्वतीकृतेन योगसुधाकरेण च समन्वितम् / ढुण्ढिराजशास्त्रिणा पाठान्तरेण टिप्पण्या च समलङ्कृत्य संशोधितम् ; महाप्रभुलालगोस्वामिकृतया विस्तृतहिन्दीभूमिकया समेतम् 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1982
71 84 . काव्यविभागे ; 12. पुष्पम् रघुवंशमहाकाव्यम् : "सञ्जीविनी" "सुधा" "इन्दु" व्याख्यात्रयोपेतम् / कालिदासविरचितं ; टीकाकारः ब्रह्मशङ्करमिश्रः वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , [19--?]
72 85 . योगशास्त्रविभागे ; 2. पुष्पम् योगसूत्रम् : पण्डितबलदेवमिश्रकृतया सटिप्पण्या योगप्रदीपिकाख्य विवृत्या समन्वितम् / महर्षिप्रवरपतञ्जलिप्रणीतं ; ढुण्ढिराजशास्त्रिणा निर्ध्याय संशोधितम् बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1931
73 86 . काव्यविभागे ; 13 काव्यमीमांसा / राजशेखरविरचिता ; पण्डित श्रीनारायणशास्त्रि खिस्ते-कृत काव्य-मीमांसा-चन्द्रिका सहिता टीकाकर्त्रैव सम्पादिता च 1. भागः. - बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1931
74 87 नागानन्द-नाटकम् : "भावार्थदीपिका" संस्कृत व्याख्याराष्ट्रभाषानुवादापेतेम् [i.e. व्याख्याराष्ट्रभाषानुवादोपेतम्] / हर्षदेवप्रणीतं ; व्याख्याकारः सम्पादकश्च बलदेवोपाध्यायः 3. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1956
75 88 . काव्यविभागे ; 14. पुष्पम् महाकविकालिदासविरचितं मेघदूतम् : सञ्जीवनी-चारित्रवर्द्धिनी-भावबोधिनी-सौदामिनी-व्याख्याचतुष्टयोपेतम् / सम्पादक, ब्रह्मशङ्करशास्त्री 5. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1959
76 91 . व्याकरणविभागे ; 11. पुष्पम् वैयाकरण-सिद्धान्तचन्द्रिका : पदवाक्यप्रमाणपण्डितश्रीरामाश्रमप्रणीता वाणीप्रणीतसूत्राणां वृत्तिर्नाम : श्रीमत्पण्डितसदानन्दकृत "सुबोधिन्या" श्रीलोकेशकरकृत "तत्त्वदीपिकया" व्याख्यया च सहिता : श्रीनवकिशोरशास्त्रिणा निर्मितया "चक्रधरा" टिप्पण्या अव्ययार्थमालया चालङ्कृता पूर्वार्द्धम्,उत्तरार्द्धम्. - 3. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज , 1953-1957
77 92 . पुराणेतिहासविभागे ; 1. पुष्पम् त्रिपुरारहस्यम् : माहात्म्यखण्डम् / मुकुन्दलाल शास्त्रिणा संशोधितम् ; खिस्ते-इत्युपाख्य नारायणशास्त्रिणा निबद्धाभ्यां भूमिकाऽध्यायानुक्रमणिकाभ्यां च सहितम् बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1932
78 93 आपस्तम्ब-धर्मसूत्रम् : श्रीमद्धरदत्तमिश्रविरचितया उज्ज्वलाख्यया वृत्त्या संवलितम् / श्रीचिन्नस्वामिशास्त्रिणा, पं० अ० रामनाथशास्त्रिणा च टिप्पण्यादिभिः संयोज्य संशोधितम् ; हिन्दी-व्याख्याकारः, उमेशचन्द्रपाण्डेयः संस्करण 2. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1969
79 95 . कर्मकाण्डविभागे ; 8. अङ्कः . संस्कारदीपकः ; 1. भागः गणेशपूजादिग्रहयागान्तपूर्वाङ्गनिरूपणात्मकः / रचयिता नित्यानन्दपन्तपर्वतीयः 3. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस , 1958
80 no. 95 . Karmakāṇda section ; no. 8 . संस्कारदीपकः ; 3. भागः परिशिष्टदीपकः : तुलादानादि-मूलशान्त्यादिनिरूपणात्मकः / नित्यानन्दपन्तपर्वतीयविरचितः = The Saṃskāra Dīpaka / by Nityānanda Panta Parvatiya 2. संस्करण. - Banaras : Jaya Krishna Dâs Haridâs Gupta, The Chowkhamba Sanskrit Series Office , 1951
81 95 . कर्मकाण्डविभागे ; 8. अङ्कः . संस्कारदीपकः ; 2. भागः विवाहगर्भाधानादिकेशान्तान्तसंस्कारनिरूपणात्मकः / रचयिता नित्यानन्दपन्तपर्वतीयः 4. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1964
82 96 . कर्मकाण्डविभागे ; 9 पुष्पम् वर्षकृत्यदीपकः : कालनिर्णयव्रतोद्यापनसहितः / रचयिता, नित्यानन्दपन्तपर्वतीयः ; गोपालशास्त्री नेने 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1967
83 98 [नलचम्पूः] / [त्रिविक्रमभट्टविरचिता] ; [सम्पादक], [हिन्दीव्याख्याकारः कैलाशपति त्रिपाठी] [वारानसी] : [चौखम्भा संस्कृत संस्थान] , [19--?]
84 101 श्रीजगदीशतर्कालङ्कारकृतं सिद्धान्तलक्षणम् : काशीस्थराजकीयसंस्कृतपाठशालीयन्यायशास्त्रप्रधानाध्यापक न्यायाचार्य पण्डित श्रीशिवदत्तमिश्रगौडेन विरचितया समूलजागदीशीव्याख्यानसनाथक्रोडपत्ररूपया गङ्गाख्यव्याख्यया बृहत्क्रोडपत्रसङ्ग्रहापराभिधया विषमस्थलटिप्पण्या च संवलितम् / ढुण्ढिराजशास्त्रिणा संशोधितम् 2. संस्करण / revised by Ḍuṇḍhirāja Ṡāstrī. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत संस्थान , 1984
85 102 . वेदविभाग ; 5. पुष्पम् वेदभाष्यभूमिकासङ्ग्रहः : सायणाचार्यविरचितानां स्ववेदभाष्यभूमिकानां सङ्ग्रहः / पण्डित बलदेव उपाध्यायेन भूमिकाटिप्पण्यादिभिः समलङ्कृत्य सम्पादितः 2. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1958
86 104 . कर्मकाण्डविभागे ; 11 पुष्पम् श्रीमहर्षिबौधायनप्रणीतं बौधायनधर्मसूत्रम् : श्रीगोविन्दस्वामिप्रणीतविवरणसमेतम् / चिन्नस्वामिशास्त्रिणा भूमिकाटिप्पण्यादिभिस्संयोज्य संशोधितम् बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज़ आफिस , 1934
87 105 . वेदविभागे ; 6. पुष्पम् सामवेदीय-ताण्ड्यमहाब्राह्मणम् : सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् / चिन्नस्वामिशास्त्रिणा भूमिकाटिप्पण्यादिभिस्संयोज्य संशोधितम् 1. भागः,2. भागः. - बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1935-1936
88 106. Nyāya section. No. 15-16 Nyāyamañjarī of Jayanta Bhaṭṭa / ed. with notes etc., by Sūrya Nārāyana Śukla pt. 1-2,pt. 1,pt. 2. - Benares : Chowkhamba Sanskrit Seris Office , 1934-1936
89 107 . Tantra Śastra section ; No. 1 Śāradātilakam : Śrīlakṣmaṇadeśikendraviracitaṃ. Śrīmadrāghavabhaṭṭakṛta 'Padārthādarśa' vyākhyāsahitam. Sampādaka Śrīmukundajhā Bakhśī. [Saṃskaraṇaḥ dvitīya] Vārāṇasī : Caukhambā Samskrta Sīrīja Āphisa , 1963
90 108. वेदविभागे ; 7. पुष्पम् मन्त्रार्थदीपिका / शत्रुघ्नमिश्रविरचिता ; मुकुन्दझा शर्म्णा टिप्पणीपुरस्सरं सुसम्पादिता ; मार्तण्डशास्त्रिणा संशोधिता परिष्कृतं 2. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1499 [i.e. 1949]
91 109 . Nyāya section ; 16 शब्दशक्तिप्रकाशिका / जगदीशतर्कालङ्कारभट्टाचार्यविरचिता ; कृष्णकान्तविद्यावागीशविनिर्मितया "कृष्णकान्ती" टीकया ; रामभद्रसिद्धान्तवागीशविरचितया बहुव्रीहिसमासान्तया "प्रबोधिनी" व्याख्यया ; ढुण्ढिराजशास्त्रिणा कृतया विषस्थल टिप्पण्या च सवलङ्कृता 2. संस्करण [2. saṃskaraṇa]. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1973
92 110 सांख्य योगदर्शनम्, अर्थात्, पातञ्जलदर्शनम् / भगवत्पतञ्जलिविरचितं ; राघवानन्दसरस्वतीकृत "पातञ्जलरहस्या" ख्यटिप्पनीयुक्तया वाचस्पतिमिश्रविरचितया "तत्त्ववैशारद्या" व्याख्यया भूषितेन विज्ञानभिक्षुनिर्मित "योगवार्त्तिक" समुद्भासितेन हरिहरानन्दारण्यकृतभास्वतीवृत्त्या सहितेन ; गोस्वामिदामोदरशास्त्रिणा टिप्पन्याऽलंकृत्य संशोध्य सम्पादितम्, भास्वतीकृतः सटीकयोगकारिकाभिः सानुक्रमाभ्यां योगसूत्रपाठपञ्चशिखादिसूत्रपाठाभ्यां पारिभाषिकशब्दविषयसूचिभ्यां शुद्धिपत्रैर्भूमिकया च संयोजितम् 2. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1989
93 112 . न्यायविभागे ; 17. पुष्पम् गूढार्थतत्त्वालोकः : सामान्यनिरुक्तिगादाधरी / धर्मदत्त- (बच्चा झा) शर्मविरचितः ; लक्ष्मीनाथ झा शर्मणा जगदीश शर्मणा च संशोधितः बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1935
94 113 Pakṣata prakaraṇam / by Jagadīśa Tarkālaṅkāra ; edited with the gangā commentary & notes by Śivadatta Miśra 2nd ed.. - Varanasi : Chaukhambha Sanskrit Sansthan , 1980
95 114 मनुस्मृतिः : श्रीकुल्लूकभट्टप्रणीत "मन्वर्थमुक्तावली" टीकासहित "मणिप्रभा" हिन्दीव्याख्योपेता क्षेपकपरिशिष्टश्लोकैः श्लोकानुक्रमणिकया च सहिता / हिन्दीव्याख्याकारः, हरगोविन्दशास्त्री ; सम्पादकः, गोपालशास्त्री नेने ; भूमिका, आचार्य कपिलदेवगिरिः 3. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1982
96 115 . Nyāya section ; no. 19 Vyutpattivāda of Gadādhara Bhaṭṭāchārya : with the Śāstrārthakalā commentary by Vāiyākaraṇa Śiromaṇi Paṇḍit Śrī Veṇimādhava Śāstrī / edited with notes etc. by Rājanārāyaṇa Śukla 2nd ed. - Varanasi : Chowkhamba Sanskrit Series Office , 1968
97 117 जन्मपत्रदीपकः : सोदाहरणसटिप्पणहिन्दीटीकापरिष्कृतः / रचयिता विन्ध्येश्वरीप्रसादद्विवेदी 6. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1980
98 118 श्रीमद्गोभिलाचार्येण विरचितं गोभिलगृह्यसूत्रम् : प्रथमे द्वितीये च प्रपाठके म०म० श्रीमुकुन्दझाबख्शीसंकलितया "मृदुला" संस्कृतव्याख्योपेतम्, तथा च तृतीये चतुर्थे च प्रपाठके-"सरला"-संस्कृत-"अनाकुला"-हिन्दीव्याख्यासहितम् / सम्पादकः व्याख्याकारश्च, सुधाकर मालवीयः 2. संस्करण (प्रथमतः हिन्दी). - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1997
99 118 . कर्मकाण्डविभागे ; 12. पुष्पम् गोभिलगृह्यसूत्रम् : सामवेदिनाङ्कौथुमीयानां सर्वकर्म्मसाधारणविधिपुरस्सरमग्न्याधानादि-नित्यनैमित्तिक-कर्म्मणां विवाहादिसमावर्त्तनान्तानां-नित्यकाम्यानां दशकर्म्मणाञ्च विधायकम् : म. म. श्रीमुकुन्दशर्म्मणा विरचितया भाष्याद्यनुसारिण्या "मृदुला" ऽऽख्यया व्याख्यया समलङ्कृतम् बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1936
100 119 सिद्धान्तकौमुदी : तिप्पणसहिता 4. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 19--
101 121 व्यक्तिविवेकः : श्रीराजानकरुय्यकविरचितसंस्कृतव्याख्यया / राजानक-श्रीमहिमभट्टप्रणीतः ; रेवाप्रसादद्विवेदिकृत तदुभयहिन्दीभाष्येण च सनाथीकृतः वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1964
102 121 ; अलाङ्कारविभागे ; 4. पुष्पम् व्यक्तिविवेकः / राजानक-महिमभट्टप्रणीतः ; राजानकरुय्यकेन विरचितया व्याख्यया ; मधुसूदनशास्त्रिविरचितया मधुसूदनीविवृत्या च समेताः वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1936
103 122 . Karmakānda section ; no. 14 The Srāddhaviveka of M. M. Śrī Rudradhara = श्राद्धविवेकः : "वेदाचार्य" अनन्तरामडोगराशास्त्रिणा टिप्पण्यादिभिः परिष्कृत्य संशोधितः / रुद्रधरकृतः Banaras : The Chowkhamba Snaskrit Series Office , 1948
104 124 . व्याकरणविभाग ; 15 पुष्पम् वाक्यपदीयम् : ब्रह्मकाण्डम् / भर्तृहरिविरचितं ; सूर्यनारायणशुक्लेन स्वप्रणीतेन भावप्रदीपाख्यव्याख्यानेन टिप्पणेन च समलंकृतम् ; रामगोविन्दशुक्लेन हिन्दीव्याख्यया विशिष्टया भूमिकया च समलंकृत्य सम्पादितम् 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1961
105 126 . मीमांसाविभागे ; 7. पुष्पम् जैमिनीयन्यायमाला : तद्विरचितेन विस्तरेण विभूषिता / श्रीमन्माधवाचार्यविरचिता ; अ॰ रामनाथशास्त्रिणा, पट्टाभिरामशास्त्रिणा च रचितया विषयवाक्यविवरण्या समलङ्कृत्य संशोधिता pt. 1. - बनारस सिटी : जयकृष्णदास-हरिदास गुप्तः, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़ आफिस , 1937
106 127 . वेदविभागे ; 7. पुष्पम् शतपथब्राह्मणम् : शुक्लयजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्दिनशाखीयं / चिन्नस्वामिशास्त्रिणा, पट्टाभिरामशास्त्रिणा च टिप्पण्यादिभिर्विभूष्य विशोधितम् 1. भागः,2. भागः. - बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1937-
107 128 . व्याकरणविभागे ; 17. पुष्पम् लघुशब्देन्दुशेखरः : (नपदान्तसूत्रान्तो भागः) श्रीमदुमादत्तशर्म्मतनुजन्मना श्रीखुद्दीझाशर्म्मणा मैथिलेन मनीषिणा विरचितया नागेशोक्तिप्रकाशव्याख्यया संवलितः / नागेशभट्टविरचितः ; सुदामामिश्रशास्त्रिणा परिशोधितः, जोशीत्युपाह्वसदाशिवशास्त्रिणा च परिष्कृतः बनारस सिटी : जयकृष्णदास हरिदास गुप्तः, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़ आफिस , 1938
108 129 The Krityasāra samuchchaya of Amritanātha Jhā Benares : Chowkhamba Sanskrit Series Office , 1953
109 130 भावप्रकाशः : सविवरण "विद्योतिनी" हिन्दीव्याख्यापरिशिष्टसहितः / भावमिश्रप्रणीत ; व्याख्याकारः, ब्रह्मशङ्कर मिश्र ; विवरणकारः, रूपलाल वैश्यः 1. भाग. - 4. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत सीरिज आफिस , 1961
110 130 . आयुर्वेदविभागे ; 3. पुष्पम् भावप्रकाशः : सविवरण "विद्योतिनी" भाषाटीकापरिशिष्टसहितः / भावमिश्रप्रणीतः ; टीकाकारः ब्रह्मशङ्कर शास्त्री ; विवरणकारः रूपलाल जी वैश्यः 1. भागः,2. भागः. - 3. संस्करण. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1956-
111 132 . वेदविभागे ; पुष्पम् 8 महर्षिशौनकोक्तम् चरणव्यूहसूत्रम् : वैदिकशिरोमणि आचार्यमहिदासकृत भाष्यसहितम् / डोगरा-अनन्तरामशास्त्रिणा टिप्पण्यापरिष्कृत्य संशोधितम् बनरस सिटी : जयकृष्णदास-हरिदास गुप्त, चौखम्भा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1938
112 132 चरणव्यूहसूत्रम् : वैदिकशिरोमणि आचार्यमहिदासकृत भाष्यसहितम् / महर्षिशौनकोक्तम् ; डोगरा-अनन्तरामशास्त्रिणा टिप्पण्यापरिष्कृत्य संशोधितम् 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2037 [1980]
113 133 . व्याकरणविभागे ; 18. पुष्पम् वैयाकरणभूषणसारः : श्रीहरिवल्लभविरचित-दर्पण-टीकया, महामहोपाध्याय-पण्डितश्रीभैरवमिश्रकृतया-परीक्षा-टीकया, श्रीकृष्णमित्रकृत-भूषणव्याख्यया, पण्डित श्री खुद्दीझाशर्मकृत-तिङर्थवादसारेण च सहितः / कौण्डभट्टविरचितः ; सम्पादकः सदाशिवशास्त्री जोशी बनारस सिटी : जयकृष्णदास हरिदास गुप्तः, चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1939
114 134 . Nyāya section ; no. 20 विषयतावादः / गदाधरभट्टाचार्यकृतः ; ढुण्ढिराजशास्त्रिणा सम्पादितः = Viśayatāvāda of Śrī Gadādharabhaṭṭāchārya / edited by Dhuṇḍhirāja Śāstri बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1940
115 136 . व्याकरणविभागे ; 17. पुष्पम् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : श्रीवासुदेवदीक्षितकृत "बालमनोरमा" व्याख्यासहिता : पण्डित श्रीगोपालशास्त्रिनेनेसम्पादित "रूपलेखन-पङ्क्तिलेखन" प्रकाराख्यपरिशिष्टसहिता / भट्टोजिदीक्षितविरचिता 1. भागः - 4. भागः. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1955-1958
116 136 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : श्रीवासुदेवदीक्षितकृत "बालमनोरमा"-सहिता : वैदिकभागे श्रीमज्जयकृष्णपण्डितविरचित "सुबोधिनी"-व्याख्यया, लिङ्गानुशासनभागे "भैरवी" व्याख्यया च संयोजिता : रूपलेखन-पङ्क्तिलेखन-प्रकाराख्यपरिशिष्टैश्च विभूषिता / सम्पादक गोपालशास्त्री नेने 4. भागः. - 8. आवृत्तिः. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1984
117 137 . व्याकरणविभागे ; 18. पुष्पम् परिभाषेन्दुशेखरः : श्रीवेणीमाधवशास्त्रिप्रणीत-"बृहच्छास्त्रार्थकला" टीकासहितः / नागेशभट्टविरचितः ; राजनारायणशास्त्रिणा टिप्पण्यादिभिः परिष्कृत्य परिभाषेन्दुप्रश्नोत्तरात्मक "प्रश्नपञ्जिका"-दिबृहत्परिशिष्टैः परिवर्धितः सम्पादितश्च बानारस सिटी : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज़ आफिस , 1943
118 138 परिभाषेन्दु-प्रश्नपञ्जिका : १२५ परीक्षोपयुक्तप्रश्नोत्तरात्मका / राजनारायणशास्त्रिणा सङ्कलिता शास्त्रार्थोपयोगिपरिशिष्टैः परिवर्द्धिता सम्पादिता च 2. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-पुस्तकालय , 1952
119 139 . ज्यौतिषविभागे ; 6. पुष्पम् चापीयत्रिकोणगणितम् : श्री"अच्युतानन्द" झा शर्मणा विरचितया विविधवासनया समलङ्कृतम् / नीलाम्बरझा विरचितं ; तेनैव [i.e. अच्युतानन्दझाशर्मणैव] संशोधितञ्च परीक्षोपयुक्त-संस्करणम्. - बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1944
120 140 . न्यायविभागे ; 21. पुष्पम् तर्कप्रकरणम् / गङ्गेशोपाध्यायविरचितं ; मथुरानाथतर्कवागीशकृत-तर्करहस्ययुतं ; वामाचरणभट्टाचार्यविरचित-विवृतिसंवलितं ; स्वामि निर्दोषानन्द-योगीन्द्रानन्दयोः साहाय्येन संशोधितञ्च बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1944
121 141 जातकालङ्कारः : पण्डित श्रीदीनानाथ झा ज्यौतिषाचार्येण दैवज्ञप्रवर-श्रीहरभानुशुक्लकृतसंस्कृतटीकया भावबोधिनी-हिन्दीटीकया च सनाथीकृतः मैथिलपण्डित-श्रीकपिलेश्वरशास्त्रिणा संशोधनपुरस्तरं सम्पादितः / गणेशदैवज्ञविरचितः बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1950
122 142 . Jyautiśa section ; no. 8 ग्रहलाघवं करणम् : दैवज्ञवर्यश्रीविश्वनाथकृतव्याख्योदाहरणयुतटीकया, पण्डितश्रीयुगेश्वरझाशास्त्रिकृतया नूतनोदाहरणोपपत्ति-संवलित-"माधुरी" नामक संस्कृतहिन्दीटीकया च विभूषितम् / गणेशदैवज्ञविरचितं ; कपिलेश्वरशास्त्रिणा परिष्कृतं सम्पादितञ्च बनारस सिटी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1946
123 143 श्रीमच्छङ्करमुखविनिःसृतं गायत्रीतन्त्रम् : "तत्त्वदीपिका" हिन्दीव्याख्योपेतम् : गायत्रीशापोद्धार-गायत्रीकवच-दशमहाविद्यास्तोत्रसहितम् / व्याख्याकारः, शिवदत्तमिश्रशास्त्री ; सम्पादकः, तारकनाथभट्टाचार्यः 3. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1985
124 144 . ज्यौतिषविभागे ; 9. पुष्पम् सूर्यसिद्धान्तः : श्रीसूर्यमयासुरसंवादरूपः (आर्षः) : मैथिल-पण्डित-श्रीकपिलेश्वरशास्त्रिणा श्रीतत्त्वामृतभाष्योपपत्ति-टिप्पणीभिर्विभूष्य सम्पादितः संशोधितश्च बनारस सिटी : जयकृष्णदास-हरिदास गुप्त, चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1946
125 145 . अलङ्कारविभागे ; 6. पुष्पम् साहित्यदर्पणः : "लक्ष्मी" टीका-टिप्पणीविभूषितः / विश्वनाथकविराजप्रणीतः ; टीकाकारः कृष्णमोहान शास्त्री 2. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1955
126 146 . Jyautiśa section ; no. 10 मुहूर्तमार्तण्डः : मैथिलपण्डित-श्रीकपिलेश्वरशास्त्रिणा सान्वय-मार्तण्डप्रकाशिका-व्याख्योपपत्ति-भाषोदाहरणपञ्चामृतैर्विभूष्य सम्पादितः संशोधितश्च / नारायणदैवज्ञविरचितः = Muhūrtamārtaṇda of Nārāyana Dāivajña : edited with Mārtaṇda prakāśikā, Sanskrit and Hindi commentaries by Pt. Śri Kapileshwara Sāśtrī Benares City : The Chowkhamba Sanskrit Series Office , 1947
127 147 वृत्तरत्नाकरः : "मणिमयी" हिन्दीव्याख्योपेतः 2. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1961
128 148 . ज्यौतिषविभागे ; 11. पुष्पम् बीजगणितम् : पण्दित श्री अच्युतानन्द झा शर्मणा-सपरिष्कारं श्रीजीवनाथदैवज्ञविरचित-"सुबोधिनी"टीकया स्वकृतया नवीनोदाहरणोपपत्तियुक्त-"विमला"ख्यया संस्कृत-हिन्दीटीकया च सनाथीकृत्य संशोधनपुरस्सरं सम्पादितम् / भास्कराचार्यविरचितं बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1949
129 149 . ज्यौतिषविभागे ; 12. पुष्पम् सिद्धान्तशिरोमणिः : वासनाभाष्यसहितः (स्पष्टाधिकारान्तः) : मैथिल पण्डित श्री मुरलीधरशर्मणा विरचितया "प्रभा" नामिकया वासनया समलङ्कृतः / भास्कराचार्यविरचितः ; तेनैव [i.e. मुरलीधरशर्मणैव] परिशोधितश्च 1. संस्करणम्. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस , 1950
130 150 Aṣṭāṅgahr̥dayam / Vidyotini, Kaviraja Atrideva Gupta 3rd ed.. - Varanasi : Chaukhambha Sanskrit Sansthan , 1962
131 151 . Kāvya section ; no. 15 Kādambarī / edited with The Chandrakalā and Vidyotinī pūrvārdha,uttarārdha. - Varanasi : Chowkhamba sanskrit series office , 1961-1965
132 152 भैषज्यरत्नावली : "विद्योतिनी" हिन्दीव्याख्या "विमर्श" परिशिष्ट सहिता / गोविन्ददासविरचिता ; ब्रह्मशङ्करमिश्रेण परिष्कृत्य परिवर्द्धिता ; व्याख्याकार अम्बिकादत्तशास्त्री ; सम्पादक राजेश्वरदत्तशास्त्री 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1961
133 153 . व्याकरणविभागे ; 19. पुष्पम् व्याकरणमहाभाष्यम् (नवाह्निकम्) : अष्टाध्यायीप्रथमाध्यायप्रथमपादव्याख्यानम्, श्रीमदुपाध्यायकैयटनिर्मित"प्रदीप"प्रकाशितम्, सर्वतन्त्रस्वतन्त्रश्रीमन्नागेशभट्टविरचितोद्द्योतोद्भासितम् : पण्डितश्रीरुद्रधरझाशर्मप्रणीतया "तत्त्वालोक" टीकया समुल्लसितम् / पतञ्जलिमुनिनिर्मितं ; भूमिकालेखकः, गिरिधरशर्मा चतुर्वेदः बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज , 1954
134 154 काश्यपसंहिता : वृद्धजीवकीयं तन्त्रं वा / मारीचकश्यपेनोपदिष्टा ; वृद्धजीवकाचार्येण संक्षिप्य विरचिता तद्वंश्येन वात्स्येन प्रतिसंस्कृता ; हेमराजशर्मणा लिखितेन ; विस्तृतेन उपोद्धातेन सहिता ; सत्यपाल भिषगाचार्यकृतया "विद्योतिनी" हिन्दीव्याख्यया, उपोद्धातहिन्दीभाषानुवादेन च समुल्लसिता बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज , 1953
135 155 केशवमिश्रप्रणीता तर्कभाषा : "तर्करहस्यदीपिका" हिन्दीव्याख्याविभूषिता / व्याख्याकारः विश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणि 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस , 1963
136 156 महर्षिणा सुश्रुतेन विरचिता सुश्रुतसंहिता : 'आयुर्वेदतत्त्वसन्दीपिका' हिन्दीव्याख्या-वैज्ञानिक-विमर्श-टिप्पणीसहिता / टीकाकारः, कविराज डा॰ अम्बिकादत्तशास्त्री ; प्रस्तावनालेखक, डा॰ प्राणजीवन माणेकचन्द मेहता [1]. - संशोधित परिवर्धित 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1966-
137 156 महर्षिणा सुश्रुतेन विरचिता सुश्रुतसंहिता : 'आयुर्वेदतत्त्वसन्दीपिका' हिन्दीव्याख्या-वैज्ञानिक-विमर्श-टिप्पणीसहिता / टीकाकारः, कविराज डा॰ अम्बिकादत्तशास्त्री ; प्रस्तावनालेखक, डा॰ प्राणजीवन माणेकचन्द मेहता [1],[2]. - बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज , 1954-1959
138 157 श्रीमद्वाग्भटाचार्यकृत-वृद्धवाग्भटापरपर्यायः अष्टाङ्गसङ्ग्रहः : "अर्थप्रकाशिका" व्याख्यया समुल्लसितः / व्याख्याकारः, गोवर्द्धनशर्मा छाङ्गाणी ; भूमिकालेखकः, यादवजी-त्रिकमजी आचार्यः बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज आफिस , 1954
139 158 माधवनिदानम् : महामहोपाध्याय-श्रीविजयरक्षित-श्रीकण्ठदत्ताभ्यां विरचितया "मधुकोश" व्याख्यया विभूषितम् : तथा आयुर्वेदाचार्य श्री सुदर्शनशास्त्रि ए.एम.एस. कृतया "विद्योतिनी" हिन्दीटीकया नवीनवैज्ञानिक "विमर्शेन" च समुल्लसितम् / माधवकरविरचितं ; यदुनन्दनोपाध्याय सर सुन्दरलाल-आतुरालयचिकित्सकेन सुसंस्कृत्य सम्पादितम् पूर्वार्द्धम्,उत्तरार्द्धम्. - 2. परिष्कृत संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1960-1961
140 158 महामतिश्रीमाधवकरविरचितं माधवनिदानम् : महामहोपाध्याय-श्रीविजयरक्षित-श्रीकण्ठदत्ताभ्यां विरचितया "मधुकोश" व्याख्यया विभूषितम् : तथा आयुर्वेदाचार्य श्री सुदर्शनशास्त्रि ए.एम.एस. कृतया "विद्योतिनी" हिन्दीटीकया नवीनवैज्ञानिक "विमर्शेन" च समुल्लसितम् / यदुनन्दनोपाध्याय सुसंस्कृत्य सम्पादितम् पूर्वार्द्धम्. - 3. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 2023 [1966]
141 159 माधवनिदानम् : महामहोपाध्याय श्रीविजयरक्षित-श्रीकण्ठदत्ताभ्यां विरचितया "मधुकोश" संस्कृत व्याख्यया अभिनव प्रणीतया "मनोरमा" हिन्दी टीकया च समुल्लसितम् / माधवकरविरचितं ; सम्पादकः ब्रह्मशङ्कर शास्त्री बनारस : चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज , 1954
142 160 योगरत्नाकरः : "विद्योतिनी" हिन्दी टीका सहितः / टीकाकारः, लक्ष्मीपति शास्त्री ; सम्पादकः, ब्रह्मशङ्कर शास्त्री बनारस : चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस , 1955
143 161 वनौषधि-चन्द्रोदय : an encyclopaedia of Indian botanys & herbs / लेखक, चन्द्रराज भण्डरी "विशारद" 1. भाग - 10. भाग. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1953-1964
144 162 श्रीमद्भगवद्गीता : श्रीमधुसूदनसरस्वतीकृत-'गूढार्थदीपिका' संस्कृतटीकायुत-हिन्दीव्याख्याविभूषिता / हिन्दीव्याख्याकारः, स्वामी सनातनदेवजी महाराज ; टिप्पणी एवं भूमिका लेखकः, स्वामी योगीन्द्रानन्दजी शास्त्री 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत आफिस , 1962
145 163 वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषा : सटिप्पण"रत्नप्रभा"व्याख्योपेता : तात्पर्यनिरूपणान्ता / नागेशभट्टविरचिता ; व्याख्याकारः, सभापतिशर्मोपाध्यायः 2. संस्करण. - वारानसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1963
146 164 शौनकीय बृहद्देवता : ऋग्वेद के देवताओं और पुराकथाओं का सारांश : मूल, हिन्दी अनुवाद, तुलनात्मक टीकाओं और परिशिष्टों से युक्त / सम्पादक और अनुवादक, रामकुमार राय 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1963
147 164 शौनकीय बृहद्देवता : ऋग्वेद के देवताओं और पुराकथाओं का सारांश : द्वितीय अध्याय-पर्यन्त, हिन्दी अनुवाद, तुलनात्मक टीकाओं और परिशिष्टों से युक्त : १-२ अध्याय / सम्पादक और अनुवादक, रामकुमार राय 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2039 [1983]
148 165 गरुडपुराणम् : हिन्दी-भूमिका-विषयानुक्रमणी-पाठसमीक्षादिभिः सम्पादितम् / श्रीमहर्षिवेदव्यासप्रणीतम् ; सम्पादकः रामशङ्करभट्टाचार्यः 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1964
149 166 अथर्ववेद एवं गोपथ-ब्राह्मण / एम. ब्लूमफील्ड ; अनुवादक, सूर्यकान्त 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1964
150 169 चतुर्वेदि-संस्कृत-रचनावलिः : म.म. श्रीगिरिधरशर्मचतुर्वेदविरचितसंस्कृतग्रन्थसंग्रहः / सम्पादकः, शिवदत्तशर्मा चतुर्वेदः 1. भागः. - 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1966-
151 170 जैनन्यायखण्डखाद्यम् : विमर्शाख्यहिन्दीव्याख्योपेतम् / यशोविजयसूरिविरचितं ; व्याख्याकारः, बदरीनाथशुक्लः 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1966
152 171 भामिनीविलासः : "प्रकाश" हिन्दीव्याख्योपेतः / पण्डितराजश्रीजगन्नाथविरचितः ; व्याख्याकारः, राधेश्याम मिश्र वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1966
153 171 भामिनीविलासः : "प्रकाश" हिन्दीव्याख्योपेतः / पण्डितराजश्रीजगन्नाथविरचितः ; व्याख्याकारः, राधेश्याम मिश्र 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1983
154 172 गौतमधर्मसूत्राणि : हिन्दीव्याख्याविभूषितहरदत्तकृत-मिताक्षरावृत्ति-सहितानी / हिन्दी व्याख्याकार, उमेशचन्द्र पाण्डेय 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1966
155 173 श्रीमन्महर्षिकणादविरचिते वैशेषिकदर्शने श्रीमन्महर्षिप्रशस्तदेवाचार्यविरचितं प्रशस्तपादभाष्यम् / "प्रकाशिका" हिन्दीव्याख्यविभूषितम् भाष्यव्याख्याकार ढुण्ढिराज शास्त्री ; वैशेषिकसूत्रव्याख्याकार नारायण मिश्र 1. संसकरण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1966
156 174 अग्निपुराणम् / कृष्णद्वैपायनव्यासप्रणीतम् ; सम्पादकः, बलदेवोपाध्यायः 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1966
157 175 The Vaiśeṣikadarśanam of Maharṣi Kaṇāda / with the Hindi commentary 'Prakāśa' by Śrī Nārāyaṇa Miśra 2nd ed. - Vārāṇasī : Caukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1987
158 176 The hymns of the Rig-Veda in the Samhita and Pada texts : reprinted from the editio princeps / by F. Max Müller. v. 1,v. 2. - 3nd ed., with the two texts on parallel pages.. - Varanasi : Chowkhamba Sanskrit Series Office , 1965
159 176 त्रिपुरारहस्यम् : "ज्ञानप्रभा" हिन्दीव्याख्योपेतम् : (ज्ञान-खण्डम्) / व्याख्याकारः स्वामी सनातनदेवजी महाराज संस्करण 1. - वाराणसी : चैखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1967
160 177 Chandrakalā-nātikā of viśvanāth kavirāja / edited with the 'Prabhāvalī' Hindī commentary by Bābū Lāl Śukla 1st ed. - Varanasi : Chowkhamba Sanskrit Series Office , 1967
161 178 श्रीमद्योगीश्वरमहर्षियाज्ञवल्क्यप्रणीता याज्ञवल्क्यस्मृतिः : विज्ञानेश्वरप्रणीत "मिताक्षरा" व्याख्यया "प्रकाश" हिन्दीव्याख्यया च विभूषिता / हिन्दीव्याख्याकार उमेशचन्द्र पाण्डेय ; प्रस्तावन-लेखक नारायण मिश्र 1 संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1967
162 180 वक्रोक्तिजीवितम् : सटिप्पण "प्रकाश" हिन्दीव्याख्योपेतम् / राजानककुन्तकविरचितं ; व्याख्याकारः राधेश्याम मिश्र वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1967
163 181 कृतितत्त्वसंग्रहः / रचयिता, विघ्नेश्वरोपनामकः तूफानी शर्मा ; सम्पादकः, रामचन्द्रझा वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1967
164 182 गदनिग्रहः : "विद्योतिनी" हिन्दीव्याख्योपेतः / वैद्यसोढलविरचितः ; व्याख्याकारः, इन्द्रदेव त्रिपाठी ; सम्पादकः, गंगासहाय पाण्डेय 1. भागः,2. भागः,3. भागः. - 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1968-1969
165 184 Vaidyakīyasubhāṣitasāhityam or Sāhityikasubhāṣitavaidyakam (an anthology of didactic sayings on health) / compiled and interpreted by Bhaskara Govinda Ghāṇekar ; with a foreword by Paraśurāma Lakṣmaṇa Vaidya Varanasi : Chowkhamba Sanskrit Series Office , 1968
166 185 श्रीमहर्षिशुक्राचार्यविरचिता शुक्रनीतिः : "विद्योतिनी" हिन्दीव्याख्योपेता / व्याख्याकार, ब्रह्मशङ्करमिश्रः साहित्यशास्त्री ; भूमिकालेखकः, राजेश्वरशास्त्री द्राविडः 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस , 1968
167 186 दशरूपकम् : धनिककृतदशरूपावलोकटीकोपेतम् / धनञ्जयकृतं ; जगद्गुरुश्रीचरणतीर्थमहाराज-विनिर्मिताङ्ग्लभाषाव्याख्याटिप्पणादिभिश्च समुल्लसितम् 1. प्रकाशः. - 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1969-
168 189 राघवनैषधीयम् : सविशेषविमर्शिनी-प्रकाशसंस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम् / हरदत्तसूरिविरचितं ; व्याख्याकारः, रामकुबेरमालवीयः 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1969
169 190 ललितमाधवं नाटकम् : नारायणप्रणीतया टीकया समुपेतम् / श्रीरूपगोस्वामिप्रभुपादप्रणीतं ; सम्पादकः बाबूलालशुक्लः शास्त्री ; प्रक्कथनलेखकः रसिकबिहारी जोशी 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1969
170 191 वैयाकरण-सिद्धान्तकौमुदी : सविमर्श-"रत्नप्रभा"-हिन्दीव्याख्यासहिता / भट्टोजिदीक्षितविरचिता ; व्याख्याकारः सम्पादकश्च बालकृष्णपञ्चोली 1. भागः,2. भागः,4. भागः. - 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1979-
171 191 श्रीभट्टोजिदीक्षितविरचिता वैयाकरण-सिद्धान्तकौमुदी : सविमर्श-"रत्नप्रभा"-हिन्दीव्याख्यासहिता / व्याख्याकारः सम्पादकश्च बालकृष्णपञ्चोली 1. भागः - 4. भागः. - 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1969-
172 192 कविवत्सलहालसातवाहनविरचिता गाथासप्तशती (गाहासत्तसई) : सविमर्श "प्रकाश" हिन्दीव्याख्योपेता / व्याख्याकारः, जगन्नाथ पाठक 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1969
173 193 व्याससुभाषितसंग्रहः / लुड्व्हिक् ष्टेर्णबाख् इत्येतैः अनेकमातृकाधारेण पाठान्तरादिभिः संशोध्य इदम्प्रथमतया सम्पादितः 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1969
174 194 चरकसंहिता : श्रीचक्रपाणिदत्तविरचिता "आयुर्वेददीपिका" व्याख्यासंवलिता "विद्योतिनी"-हिन्दीव्याख्याविभूषिता / अग्निवेशेन प्रणीता चरकदृढबलाभ्यां प्रतिसंस्कृता ; हिन्दीव्याख्याकार काशीनाथ शास्त्री ; सम्पादक गंगासहाय पाण्डेय ; उपोद्धात यादवजी त्रिकम्जी ; भूमिका प्रियव्रत शर्मा 1. भागः,2. भागः. - 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1983
175 195 वैशेषिकसूत्रोपस्कारः : "प्रकाशिका" हिन्दीव्याख्योपेतः / शङ्करमिश्रविरचितः ; व्याख्याकारः, ढुण्ढिराज शास्त्री ; सम्पादकः, नारायण मिश्रः 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1969
176 196 राजनीतिरत्नाकरः : "प्रकाश" हिन्दीव्याख्योपेतः / चण्डेश्वरविरचितः ; व्याख्याकारौ, वाचस्पति गैरोला एवं तारिणीश झा 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1970
177 197 खण्डनखण्डखाद्यम् : श्रीशङ्करमिश्रविरचित "शाङ्करी" सहित-"तत्त्वबोधिनी" हिन्दीव्याख्योपेतम् / श्रीहर्षप्रणीतं ; हिनदीव्याख्याकारः स्वामि श्री हनुमानदास जी षट्शास्त्री ; सम्पादकः निवकान्त झा 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1970
178 198 नामलिङ्गानुशासनं नाम अमरकोषः : महामहोपाध्यायश्रीभट्टोजिदीक्षितात्मजविद्वद्वरश्रीभानुजिदीक्षितकृतया 'रामाश्रमी' (व्याख्यासुधा) व्याख्यया विभूषितः / अमरसिंहविरचितः ; हरगोविन्दशास्त्रिणा प्रकाशोपनामक 'सरल-मणिप्रभा' हिन्दीव्याख्यया टिप्पण्यादिभिश्च सुसंस्कृत्य सम्पादितः 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1982
179 199 श्रीब्रह्मानन्दगिरिविरचितं तारा-रहस्यम् : सटिप्पण "विद्या" हिन्दीव्याख्योपेतम् / व्याख्याकारः, सरयूप्रसादशास्त्री "द्विजेन्द्रः" 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1970
180 200 महामाहेश्वराचार्यराजानकश्रीक्षेमराजकृतं प्रत्यभिज्ञाहृदयम् : "तत्त्वबोधिनी" हिन्दीव्याख्योपेतम् / व्याख्याकारः सम्पादकश्च, शिवशङ्कर अवस्थी शास्त्री 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1970
181 201 पातञ्जलयोगदर्शनम् : "योगभाष्यविवृति" नामकहिन्दीव्याख्यायुतव्यासभाष्योपेतम् / पतञ्जलिमुनिविरचितं ; हिन्दीव्याख्याकारः, स्वामी श्रीब्रह्मलीनमुनिः 3. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1984
182 no. 202 Gā. Avayavaprakaraṇam / by Shreemad Gadadhar Bhattacharya ; with Vilasini commentaries of Pdt. Shree Jwalaprasad Gauda 2nd ed. - Varanasi, India : Chaukhambha Sanskrit Sansthan , 1990
183 203 अवच्छेदकत्वनिरुक्तिः : श्री-दत्तात्रेय-शास्त्री-ओगले-(स्वामी दिव्यानन्द) कृतया-लक्ष्मीटीकया च समलङ्कृता / जगदीशतर्कालङ्कारविरचिता ; स्वामी-श्रीधर्मानन्दमहाभागः सम्पादकः वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1968
184 205 नरपतिजयचर्यास्वरोदयः : "सुबोधिनी" संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतः / नरपतिकविविरचितः ; व्याख्याकारः, गणेशदत्तपाठकः 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस , 1971
185 206 राजानक-रुय्यक-मङ्खकविरचितं अलङ्कारसर्वस्वम् : जयरथकृत "विमर्शिनी" समुपेतम् एतदुभय-हिन्दीभाष्यानुवादभूषितं च / हिन्दीभाष्यानुवादकारः, रेवाप्रसाद द्विवेदी 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1979
186 207 श्रीमदप्पयदीक्षितविरचिता चित्रमीमांसा : श्रीधरानन्दविरचित "सुधा" संस्कृतव्याख्योपेता : सविमर्श-"भारती" हिन्दीव्याख्याविभूषिता च / हिन्दीव्याख्याकारः, जगदीशचन्द्र मिश्र 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1971
187 208 सांख्यतत्त्व-कौमुदी : सटिप्पण 'तत्त्वप्रकाशिका' हिन्दीव्याख्यया बृहद्भूमिका-परिशिष्टादिभिश्च समलङ्कृता / वाचस्पतिमिश्रविरचिता ; व्याख्याकारः सम्पादकश्च गजाननशास्त्री मुसलगांवकरः 4 संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1985
188 209 श्रीवामनाचार्यविरचिततदुपज्ञवृत्तिक काव्यालङ्कारसूत्राणि : श्रीगोपेन्द्रत्रिपुरहरभूपालविरचित-"काव्यालङ्कारकामधेनु"-टीकया हिन्दीव्याख्यया चोपेतानि / हिन्दीव्याख्याकारः, बेचन झा ; प्रस्तावनालेखकः, रेवाप्रसाद द्विवेदी वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1971
189 210 चौरपञ्चाशिका : "प्रकाश" हिन्दीव्याख्योपेता / बिल्हणकविकृता ; व्याख्याकार ब्रजेशचन्द्र श्रीवास्तव 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1971
190 211 जानकीहरणम् : सविमर्श "सुबोधिनी" हिन्दीव्याख्योपेतम् / कुमारदासकृतं ; व्याख्याकार यदुनन्दन मिश्र 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1971
191 212 Nyāyasiddhāntamuktāvalī of Śrī Viśwanātha Pañcānan / with the commentary Kiranāwalī by Śrī Kriśnavallabhācārya ; edited by Śri Nārāyan̥acaran̥a Śastrī & Śrī Swetavaikuntha Śastrī 3rd ed. - Varanasi : Chaukhambha Sanskrit Sansthan , 1983
192 213 ब्रह्मसूत्रप्रमुखभाष्यपञ्चकसमीक्षणम् : बादरायणविरचित "ब्रह्मसूत्रस्य" शङ्कर-रामानुज-मध्व-वल्लभ-निम्बार्कभाष्याणां सयुक्तिकसमीक्षणम् / प्रणेता, रामशरण त्रिपाठी 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1972
193 214 श्रीदत्तोपाध्यायस्य पितृभक्तिः / सम्पादकः, अशोक चटर्जी शास्त्री 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1972
194 215 नाट्यशास्त्रम् : "प्रदीप"-हिन्दीव्याख्या-टिप्पणी-परिशिष्टैश्च विभूषितम् / भरतमुनिप्रणीतं सचित्रं ; सम्पादक एवं व्याख्याकार बाबूलाल शुक्ल 1. भागः - 4. भागः. - 1. संस्करणम्. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1972-1985
195 216 मङ्खकोशः : मङ्खविरचितटीकासारसहित-त्रिप्रकारक-शब्दसूच्यदि-विभूषितः / मङ्खविरचितः ; सम्पादकः थियोडोर ज़कारिया 2. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1972
196 217 श्रीस्वामि-विवेकानन्दचरितं, नाम महाकाव्यम् : भण्डारकरोपाह्वपण्डितश्रीत्र्यम्बकशर्मणा विरचितम् स्वोपज्ञ-"विवेकदीप"टीकासहितम् 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1973
197 218 आत्मानात्मविवेक आत्मबोधश्च : सविमर्श "विमला" संस्कृत-हिन्दीव्याख्या-टिप्पणी (नोट्स) सहितः / शङ्कराचार्यविरचितः ; व्याख्याकारः, जगदीशचन्द्र मिश्रः 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1973
198 219 मेघदूतम् : "कात्यायनी" संस्कृतटीकया आंग्लभाषानुवादेन च विभूषितम् / कालिदासविरचितं ; टीकाकारः, चरणतीर्थमहाराजः 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 1973
199 220 श्रीपराशरमुनिविरचितं सुसंस्कृतं बृहत्पाराशर-होराशास्त्रम् : सविमर्श 'सुधा' व्याख्यया विभूषितम् / सम्पादकः व्याख्याकारश्च, देवचन्द्र झा 3. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1982
200 221 वेदान्तसूत्रवैदिकवृत्तिः : वेदान्तसूत्रवैदिकभाष्यापरनामधेया / स्वामिहरिप्रसादवैदिकमुनिना विरचिता पुनर्मुद्रणम्. - वारानसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1982
201 222 चम्पूरामायणम् : रामचन्द्रबुधेन्द्रविरचितया व्याख्यया समेतम् / भोजराजसार्वभौमविरचितम् ; लक्ष्मणसूरिविरचितं युद्धकाण्डम् ; पणशीकरोपाह्वविद्वद्वरलक्ष्मणशर्मतनुजनुषा वासुदेवशर्मणा संस्कृतम् वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1982
202 223 राजानकरत्नाकरविरचितम् हरविजयम् : राजानकालकविरचितया टीकया समेतम् / दुर्गाप्रसादेन, पारबोपाह्वपाण्डुरङ्गात्मजकाशिनाथशर्मणा च संशोधितम् पुनर्मुद्रणम्. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1982
203 224 काव्यप्रदीपः : तत्सदुपाख्यवैद्यनाथविरचितया टीकया समेतः / गोविन्दप्रणीतः ; दुर्गाप्रसादेन पणशीकरोपाह्व-लक्ष्मणशर्मात्मजवासुदेवशर्मणा च संशोधितः वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1982
204 225 व्यासशिक्षा : श्रीसूर्यनारायणसूरावधानिविरचितवेदतैजसाख्यया व्याख्यया श्रीराजाघनपाठिविरचितसर्वलक्षणमञ्जर्यास्सङ्ग्रहेण च समेता / पट्टाभिरामशास्त्रिणा भूमिकादिभिस्संयोज्य सम्पादिता वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1976
205 226 हिन्दी पातञ्जलयोगसूत्रम् : "भावप्रकाशिका"-हिन्दी व्याख्यासमेतम् / विस्तृत भूमिका एवं भाषानुवादकर्ता, महाप्रभुलाल गोस्वामी वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1983
206 227 पार्वती-परिणयम् : "कमला"-हिन्दीव्याख्यालङ्कृतम् परिशिष्ट-प्राक्कथनादिसहितञ्च / बाणभट्टप्रणीतं ; व्याख्याकार, रमापति मिश्र 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1984
207 228 Carakasaṃhitā / Punarvasunopadiṣṭā, tacchiṣyeṇāgniveśena praṇītā, Carakadr̥ḍhabalābhyāṃ pratisaṃskr̥tā ; Śrīcakrapāṇidattaviracitayā Āyurvedadīpikāvyākhyayā saṃvalitā ; Ācāryopāhvena Trivikramātmajena Yādavaśarmaṇā saṃśodhitā Vārāṇasī : Caukhambhā saṃskr̥ta saṃsthāna , 1984
208 229 पञ्चीकरणम् : (१) सुरेश्वराचार्यकृतवार्तिक (२) नारायणकृतवार्तिकाभरण, (३) आनन्दगिरिकृतविवरण (४) रामतीर्थकृततत्त्वचन्द्रिका (५) शान्त्यानन्दकृत-अद्वैतागमहृदय, (६) गङ्गाधरकृतपञ्चीकरण-चन्द्रिका-इति टीकाषट्कसमलङ्कृतं : मूलस्य पञ्चटीकानाञ्च हिन्दीभाषानुवादविभूषितम् / शङ्कराचार्यप्रणीतं ; भाषान्तरकार, कामेश्वरनाथ मिश्र 1. संस्करण. - वाराणसी, भारत : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1983
209 230 पादुकासहस्रम् : श्रीनिवासविरचितया परीक्षाभिधया टीकया समुट्टङ्कितम् / वेङ्कटरङ्गनाथदेशिकप्रणीतं ; पण्डितकेदारनाथेन, पणशीकरोपाह्वलक्ष्मणात्मजवासुदेवशर्मणा च संशोधितम् पुनर्मुद्रणम्. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1984
210 231 वैद्यरत्नम् : "वैद्यप्रभा"-हिन्दीव्याख्यासहितम् / गोस्वामी शिवानन्दभट्टविरचितम् ; व्याख्याकारः, इन्द्रदेव त्रिपाठी ; आशीर्वचन, काशीनाथ शास्त्री 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1984
211 232 गङ्गावतरणम् : "कमला" हिन्दीव्याख्याविभूषितम् / नीलकण्ठदीक्षितप्रणीतं ; हिन्दीव्याख्याकारः, रमापतिमिश्रः ; सम्पादकः, कपिलदेव गिरि 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1985
212 233 सांख्यदर्शनम् : विज्ञानभिक्षुविरचितसांख्यप्रवचनभाष्यस्य "प्रदीप" हिन्दीव्याख्योपेतम् / कपिलमुनिकृत[म्] ; व्याख्याकारः, गजाननशास्त्री वैद्योपनामकोमुसलगाँवकरः 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1987
213 234 समरसारम् : सान्वय, विजयासंस्कृतटीका, हिन्दीभाषया च समलङ्कृता / सोमयाजि रामचन्द्रविरचितम् ; व्याख्याकारः, रामजन्म मिश्र 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1986
214 235 चतुर्वर्गचिन्तामणिः / हेमाद्रिविरचितः : set - 4. खण्डः. - पुनर्मुद्रणम्. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1985
215 236 ईश्वरस्तुति-काव्यम् : मीमांसासिद्धान्तोपनिबन्धनश्लेषात्मकं : स्वोपज्ञ-टीका-सहितम् / भट्टशङ्कर-विरचितं ; भारद्वाजेन बलिरामशास्त्रिणा पाठभेदेन टिप्पण्या प्राक्कथनेन च समलङ्कृत्य संपादितम् ; पद्मभूषणैः पट्टाभिरामशास्त्रिभिश्च भूमिकया समलङ्कृतम् 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1986
216 237 वाररुचसङ्ग्रहः : श्रीनारायणकृतया दीपप्रभाव्याख्यया समुपेतः / वररुचिप्रणीतः ; सम्पादकः, अमरनाथपाण्डेयः 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1986
217 238 तन्त्रामोद एवं शिवताण्डव : आचार्यचक्रपाणिकृत शिवलहरी-व्याख्या सहित / महाप्रभुलालगोस्वामी वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1993
218 239 नलचरित्रम् : पद्यमयी भूमिका-"कमला"-हिन्दीव्याख्याविभूषितम् / नीलकण्ठदीक्षितप्रणीतम् ; हिन्दीव्याख्याकारः, रमापति मिश्रः ; सम्पादक, श्यामदास शास्त्री 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1987
219 240 कुमारसम्भवं-महाकाव्यम् (सम्पूर्णम्) : आदितो ऽष्टमसर्गपर्यन्तं मल्लिनाथकृतया "सञ्जीविनी" व्याख्यया, नवमसर्गादारभ्य सप्तदशसर्गपर्यन्तं सीतारामकविकृतया व्याख्यया, चन्द्रकला-हिन्दी व्याख्यया च विभूषितम् / कालिदासप्रणीतं ; सान्वय-"चन्द्रकला" हिन्दीव्याख्याता सम्पादकः भूमिकालेखकश्च, शेषराजशर्मा रेग्मी 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1987
220 241 महाकविभारविविरचितं किरातार्जुनीयम् : सम्पूर्णम् / मल्लिनाथसूरिकृतया "घण्टापथ"-व्याख्यया गङ्गाधरशर्मणा परमेश्वरदीनपाण्डेयेन कृतया "सुधा"-व्याख्यया तथा शेषराजशर्मारेग्मीकृतया हिन्दीव्याख्यया भूमिकया च समलङ्कृतम् वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1987
221 242 तत्त्वप्रदीपिका : चित्सुखी : परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमत्प्रत्यक्स्वरूपभगवत्प्रणीतं "नयनप्रसादिनी"-संस्कृतव्याख्यया श्रीमत्स्वामीहनुमानदासजी महाराजविरचित "तत्त्वचन्द्रिका"-हिन्दीव्याख्यया च विभूषिता / चित्सुखमुनिप्रणीता ; प्रस्तावना-लेखकः सम्पादकश्च, गजाननशास्त्री मुसलगाँकर 1. संस्करण. - वाराणसी, भारत : चौखम्भा संस्कृत संस्थान : अन्य प्राप्तिस्थान चौखम्भा विश्वभारती , 1987
222 243 मदिरा गुण-दोष विवेचन / लेखक, आद्या प्रसाद पाण्डेय 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , वि० संवत् 2043 [1986 or 1987]
223 244 शृङ्गारवैराग्यतरङ्गिणी : "सुखबोधिनी"-हिन्दीटीकासहिता / सोमप्रभाचार्यविरचिता ; हिन्दीटीकाकार, बुद्धिशर्मा बाजपेयी 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1987
224 245 चक्रदत्तः / चक्रपाणिदत्तविरचितः ; सम्पादकः इन्द्रदेव त्रिपाठी वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1991
225 246 वार्त्तिक-प्रकाशः : काशिकास्थ-वार्त्तिकानां व्याख्या / लेखक आनन्दप्रकाश मेधार्थी 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1993
226 247 वेणीसंहारम् : "गङ्गा" संस्कृत-हिन्दीव्याख्या-भूमिका-परिशिष्टादिसमन्वितम् / भट्टनारायणविरचितं ; संपादको व्याख्याकारश्च गङ्गासागर रायः 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1989
227 248 अविमारकम् : "गङ्गा" संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम् / भासविरचितम् ; संपादको व्याख्याकारश्च, गङ्गासागररायः 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1989
228 249 अभिषेकनाटकम् : संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम् / भासविरचितम् ; सम्पादको व्याख्याकारश्च, गङ्गासागररायः 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1988
229 250 हरिविजयमहाकाव्यम् : राजानक अलकसूरिप्रणीतया विषमपदोद्योतिन्या टीकया युतम् : प्रथमः सर्गः / रत्नाकरप्रणीतं ; संस्कृत-हिन्दी-टीकाकारः, गङ्गासागर रायः वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1987
230 251 सिद्धान्तकौमुदी-कारकप्रकरणम् : सविमर्श हिन्दीव्याख्योपेतम् / भट्टोजीदीक्षितविरचित[म्] ; व्याख्याकारः, गिरिजादत्तत्रिपाठी 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , वि० संवत् 2044 [1987 or 1988]
231 252 Cakradattaḥ / Cakrapāṇidattaḥ ; savimarśa "Vaidyaprabhā" Hindīvyākhyopetaḥ pariśiṣṭhaiśca vibhūṣitaḥ ; vyākhyākāraḥ Indradeva Tripāṭhī ; sampādaka Ramānātha Dvivedī 1. saṃskaraṇa. - Vārāṇasī : Caukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1992
232 253 Kāvyaprakāśaḥ : "Saralā" khyayāhindīvyakhyāsamalaṅkr̥taḥ (Daśama Ullāsaḥ) / Śrīmmamaṭācāryaviracitaḥ ; Hindīvyakhyākārā Raghunāthaprasāda Caturveda, sāhityācārya ; sampādakau Kāmeśvaranātha Miśra, Kapiladeva Giriḥ Vārāṇasī : Caukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1990
233 254 सुभाषितत्रिशती : श्रीभर्तृहरिकृतशतकत्रयम् : श्रीरामचन्द्रबुधेन्द्रविरचितया सहृदयानन्दिन्याख्यया व्याख्यया समेता / भर्तृहरियोगीन्द्रविरचिता ; दामोदर धर्मानन्द कोसम्बी इत्येतेषां साहाय्येन ; नारायण राम आचार्य इत्येतैः परिष्कृतम् वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1987
234 255 श्रीमद्भागवतम् : मूलमात्रम् 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1987
235 256 ऐतरेयब्राह्मणम् 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1987
236 257 शङ्कुज्याक्षेत्रविचारसहिता गोलपरिभाषा : "गूढार्थवती" संस्कृत व्याख्यया भाषाटीकया च सम्वलिता / व्याख्याकारः, कामेश्वर उपाध्यायः वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1987
237 258 प्रश्नभूषणम् : "ज्योति" "उत्तरा" संस्कृत-हिन्दीटीकोपेतम् / दैवज्ञश्रीजीवनाथविरचितम् ; टीकाकारः, रामचन्द्र पाठकः 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1988
238 259 सिद्धित्रयी : मूल-वृत्ति-भाषान्तरादिसंवलिता / राजानक-उत्पलदेव-प्रणीता ; सूर्यप्रकाश व्यास 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1989
239 260 सौन्दरनन्द-महाकाव्यम् : महाकवि-अश्वघोषविरचितम् / सम्पादक एवं अनुवादक, करुणा शंकर दुबे ; आमुख, कामेश्वरनाथ मिश्र वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1989
240 261 भट्टिकाव्यम् : अन्वितार्थप्रकाशिकाभिधया टीकया विभूषितम् / भट्टिविरचितं ; व्याख्याकारः, चण्डीप्रसादाचार्यो दाधिमथः ; सम्पादकः, कपिलदेव गिरिः प्रथमादिषष्ठसर्गपर्यन्तम् = Cantos 1-6,7-11 paryantam. - 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1989-
241 262 Mudrārākṣasam / Viśākhadattapraṇītam ; "Gaṅgā" Saṃskr̥ta-Hindī-vyākhyā-bhūmikā-pariśiṣṭādisamanvitam ; sampādako vyākhyākāraśca Gaṅgāsāgararāyaḥ 1st ed. - Vārāṇasī, Bhārata : Caukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1992
242 263 अलङ्कारामोद : संस्कृत साहित्य और अलङ्कार का विवेचनात्मक अध्ययन / लेखक, महाप्रभुलालगोस्वामी 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1988
243 264 Daśāvatāracaritam / Mahākavikṣemendra-vyāsa-viracitaṃ ; Sānvaya-ʿsukhabodhinī ʾ-hindīṭīkāsahitam hindīṭīkākāraḥ Buddhiśarmā Vājapeyī 1. saṃskaraṇa. - Vārāṇasī : Caukhaṃbhā Saṃskr̥ta Saṃsthana , 1989
244 no. 265 Yoga and Āyurveda : their alliedness and scope as positive health science / Satyendra Prasad Mishra 1st ed. - Varanasi, India : Chaukhambha Sanskrit Sansthan , 1989
245 266 श्रीमताशम्भुनाथतनयेन जीवनाथझागणकेन विनिर्मिता संहितागर्भीया वनमाला : "कादम्बिनी" संस्कृत व्याख्यया "भाषा" हिन्दीव्याख्यया चोपेता / व्याख्याकारः, कामेश्वर उपाध्यायः 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1989
246 267 Dhanurvedasaṃhiṭā / Maharṣivasiṣṭhaviracitā ; Hindībhāṣānuvādasahitā, anuvādakaḥ saṃpādakaśca Dvārakāprasāda Śāstrī ; prākkathanam Cakradhara Bijalvānaḥ Vārāṇasī, Bhārata : Caukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1989
247 268 Bālacaritam / Bhāsaviracitaṃ ; "Gaṅgā" Saṃskr̥ta-Hindīvyākhyopetam, saṃpādako vyākhyākāraśca Gaṅgāsāgara Rāyaḥ saṃskaraṇa 1. - Vārāṇasī, Bhārata : Caukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1989
248 no. 269 Śīghrabodhaḥ / Daivajñaśrīkāśīnāthaviracitaḥ ; ʿkuntalāʾ saṃskṛtavyākhyayā, jyotiḥ hindīvyākhyayā copettaḥ ; ṭīkākāraḥ Rāmacandra Pāṭhakaḥ saṃskaraṇa 1. - Varanasi, India : Chaukhambha Sanskrit Sansthan , 1990
249 no. 270 The Yoga-science : for everyone / by Ravindranath Raghvendra Javalgekar 1st ed. - Varanasi, India : Chaukhambha Sanskrit Sansthan , 1990
250 271 स्मार्त्त-यज्ञदीपिका : यज्ञप्रयोजन-पुरश्चरण-पञ्चाङ्ग-मण्डपपूजनादिहोम-देव-प्रतिष्ठा-न्यासान्तक्रमसंवलिता, पूजनादिनियम निर्देशपरिशिष्ट चित्र सहिता / सम्पादकः कैलाशचन्द्र दवे वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1990
251 272 लघुसंग्रहः : 'कुन्तला' संस्कृतव्याख्यया, 'जोतिः' हिन्दीव्याख्ययाचोपेतः / संपादकोऽनुवादकश्च रामचन्द्रपाठकः वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1991
252 273 Sulabha Yogashastra (a good collection of Yogas) / by Ravi. R. Javalgekar 1st ed. - Varanasi : Chaukhambha Sanskrit Sansthan , 1992
253 274 Phalit sangraha (an excellent collection of Muhūrta śastra) / by Kāmeśwar Upādhyāya, Rāmcandra Pāthak 1st ed. - Varanasi : Chaukhambha Sanskrit Sansthan , 1992
254 275 Vaidik sahitya ka itikasa / by Vaidiktilak-Mimansabhushan shree Gajananshastry Musalgaonkar and Rajeshwar (Raju) Musalgaonkar M.A. 1. saṃskaraṇa. - Vārāṇasī : Caukhambā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1994
255 276 Pratimānāṭaka of Bhāsa : with `Gangā' Sanskrit and Hindi commentaries / edited and commented by Ganga Sagar Rai 1. saṃskaraṇa. - Vārāṇasī : Caukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1993
256 277 Uttararāmcharitaṁ of Mahakavi Bhavabhūti : with `Indumatī' Sanskrti Hindi commentaries / preface appendix, Sanskrit translator Āchārya Pt. Trināth Sharma ; Hindi commentator & editor Kapil Deo Giri 1. saṃskaraṇa. - Vārāṇasī : Caukhambā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1994
257 278 Jātakamālā : bodhisatvāvadānamālāparaparyāyā (ten Jātakas only) of Āryaśūra / Hindi translation and introduction by Surya Prakash Vyas Varanasi : Chaukhambha Sanskrit Sansthan , 1992
258 279 वराहमिहिरप्रणीतं लघुजातकम् : "भट्टोत्पलीय"-संस्कृत-"शिवा"-हिदीटीकासहितम् विशिष्टचक्रटिप्पण्यादिविभूषितम् / हिन्दीतीकाकारः सम्पादकश्च सत्येन्द्रमिश्रः 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1993
259 280 Parāśrī horā : an expository analysis of `Ududāyapradeep' through `Udyota' and `Kalā' / Kāmeśwar Upādhyāya 1st ed. - Varanasi : Chaukhambha Sanskrit Sansthan , 1992
260 281 Elements of research methodology in Sanskrit / by Keshab Chandra Dash 1st ed. - Varanasi : Chaukhambha Sanskrit Sansthan , 1992
261 282 बाणभट्टविरचितं हर्षचरितम् : भावप्रकाशिका अंवय भावार्थ हिन्दीव्याख्यासहितम् / हिन्दीव्याख्याकारः केशवराव मुसलगाँवकर ; सम्पादकः गजाननशास्त्री मुसलगाँवकर 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 1992
262 283 Śiśupālavadhamahākāvyam : `lalitā'-samskṛta-hindīvyākhyopetam / Śiśupālavadhamahākāvya Saṃskaraṇa 1. - Vārāṇasī : Caukhambhā Śaṃskr̥ta Śaṃsthana , 1992
263 284 Laghusiddhāntakaumudī of Śri Varadarā Jāchārya : with 'Lalitā' Sanskrit-Hindi commentaries, Dr. Kaushal Kishor Pāndeya / edited with prastāvanā by Dīnānānātha Tivārī and Kapil Deo Giri Varanasi : Chaukhambha Sanskrit Sansthan , 1995
264 285 Jyotish shastriya chintan ke kuchh manak bindu (a latest creation of primitive thinking) / Kāmeśwar Upādhyāya 1st ed. - Varanasi : Chaukhambha Sanskrit Sansthan , 1992
265 286 Tāmbūlmañjari of anonymous author / edited and translated into Hindi by Shri Dwarka Prasad Shastri 1. saṃskaraṇa. - Vārāṇasī : Caukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1993
266 287 Ṣaṭpañcāśikā / by the renowned astrologer Prithuyasha with `Bhaṭṭotpalīya' Sanskrit and `Vagiṣvariī' Hindi commentaries exposed in Hindi by Satyendra Mishra 1. saṃskaraṇa. - Vārāṇasī : Caukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1993
267 288 Pratijñayaugandharāyaṇam of Bhāsa (with Sanskrit commentary, Hindi translation, introduction, appendices etc.) / edited and comented by Gangā Sāgar Rai 1. saṃskaraṇa. - Vārāṇasī : Caukhambā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1994
268 289 Cārudattam : 'gaṅgā' saṃskr̥ta-hindī vyākhyopetam / Mahākavibhāsaviracitam ; vyākhyākāra saṃpādakaśca Gaṅgāsāgara Rāyaḥ 1. saṃskaraṇa. - Vārāṇasī : Chaukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1997
269 290 Paṅcarātram of Bhāsa : with 'Gangā' Sanskrit and Hindi commentaries / edited and commented by Ganga Sagar Rai Varanasi : Chaukhambha Sanskrit Sansthan , 1996
270 291 Ūrubhaṅgam : 'gaṃgā'-saṃskr̥ta-hindīvyākhyopetam / Mahākavibhāsaviracitam ; vyākhyākāra saṃpādakaśca Gaṃgāsāgararāyaḥ 1. saṃskaraṇa. - Vārāṇasī : Chaukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1996
271 292 Madhyama vyāyoga of Bhāsa : with 'Gangā' Sanskrit and Hindi commentaries / edited and commented by Ganga Sagar Rai Varanasi : Chaukhambha Sanskrit Sansthan , 1997
272 293 Karṇabhāram : 'gaṅgā' saṃskr̥ta-hindī vyākhyopetam / Mahākavibhāsaviracitam ; vyākhyākāra saṃpādakaśca Gaṅgāsāgararāyaḥ 1. saṃskaraṇa. - Vārāṇasī : Chaukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1998
273 294 Dūtaghaṭotkacam : 'gaṅgā' saṃskr̥ta-hindī vyākhyopetam / Mahākavibhāsaviracitam ; vyākhyākāraḥ saṃpādakaśca Gaṅgāsāgararāyaḥ 1. saṃskaraṇa. - Vārāṇasī : Chaukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1998
274 295 Dūtavākyam of Bhāsa : with 'Gangā' Sanskrit and Hindi commentaries / edited and commented by Ganga Sagar Rai Varanasi : Chaukhambha Sanskrit Sansthan , 1997
275 296 Svapnavāsavadattam : 'gaṅgā' saṃskr̥ta-hindī vyākhyopetam / Mahākavibhāsaviracitam ; vyākhyākāraḥ saṃpādakaśca Gaṅgāsāgararāyaḥ 1. saṃskaraṇa. - Vārāṇasī : Chaukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1998
276 297 Bhāsanāṭakacakram : māhākavibhāsapraṇītanāṭakānāṃ saṅgrahaḥ : Saṃskr̥taṭīkā-Hindī anuvāda-bhūmikā pariśiṣṭādisaṃvalitam / sampādako'nuvādakaḥ ṭīkākāraśca Gaṅgāsāgara Rāyaḥ 1. bhāgaḥ,2. bhāgaḥ. - 1. saṃskaraṇa. - Vārāṇasī : Caukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1998
277 298 वासवदत्ता : "गङ्गा"-संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेता / सुबन्धुविरचिता ; व्याख्याकारः सम्पादकश्च, गङ्गा सागर रायः वारानसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , [1999?]
278 299 Ratnāvalī nāṭikā : 'Kiraṇāvalī' saṃskr̥ta-hindī-vyākhyādvayopetā / Mahākavi Śrīharṣadeva viracitā ; vyākhyākāraḥ Rājeśvara (Rājū) Śāstrī musalagām̐vakara ; bhūmikā lekhakaḥ Trinātha Śarmā Saṃskaraṇa 1. - Vārāṇasī : Caukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna , 1998
279 300 कठोपनिषद् : शांकर भाष्य की सरल हिन्दी व्याख्या / व्याख्याकार, स्वामी प्रखर प्रज्ञानन्द सरस्वती ; सुनियोजक राजकुमार उपाध्याय "मणि" वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2009
280 301 नारदभक्तिसूत्र : देवर्षि नारद - विरचित भक्ति सूत्र / व्याख्याकार स्वामी प्रखर प्रज्ञानंद सरस्वती ; सुनियोजक राजकुमार उपाध्याय 'मणि' 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2009
281 302 यत्र मत्र शक्ति : सुख समृद्धि की प्राप्ति / व्याख्याकार स्वामी प्रखर प्रज्ञानद सरस्वति ; सुनियोजक राजकुमार उपाध्याय 'मणि' संस्करण 1. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2009
282 303 कुण्डलिनी साधना : अमृत कलश / व्याख्याकार स्वामी प्रखर प्रज्ञानद सरस्वती ; सुनियोजक राजकुमार उपाध्याय 'मणि' वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2009
283 304 श्रीमद्भगवद्गीता : अनुकरणीय सार-तत्व / प्रस्तुतकर्ता, स्वामी प्रखर प्रज्ञानद ; सुनियोजक, राजकुमार उपाध्याय 'मणि' 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2011
284 305 योगवासिष्ठ-सार : सरल-हिन्दी व्याख्या / व्याख्याकार स्वामी प्रखर प्रज्ञानन्द सरस्वती ; सुनियोजक राजकुमार उपाध्याय 'मणि' वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2009
285 306 ईशावास्योपनिषद् : सरल हिंदी व्याख्या / व्याख्याकार स्वामी प्रखर प्रज्ञानन्द सरस्वती ; सुनियोजक राजकुमार उपाध्याय 'मणि'. वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2009
286 307 माण्डूक्योपनिषद् : सरल हिन्दी व्याख्या / व्याख्याकार स्वामी प्रखर प्रज्ञानन्द सरस्वती ; सुनियोजक राजकुमार उपाध्याय 'मणि' वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2009
287 308 ऐतरेयोपनिषद् की सरल हिन्दी व्याख्या / व्याख्याकार स्वामी प्रखर प्रज्ञानन्द सरस्वती ; सुनियोजक राजकुमार उपाध्याय 'मणि' वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2009
288 309 केनोपनिषद् की सरल हिन्दी व्याख्या / व्याख्याकार स्वामी प्रखर प्रज्ञानन्द सरस्वती ; सुनियोजक राजकुमार उपाध्याय 'मणि' वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2009
289 310 श्वेताश्वतरोपनिषद् : सरल हिन्दी व्याख्या / व्याख्याकार स्वामी प्रखर प्रज्ञानन्द सरस्वती ; सुनियोजक राजकुमार उपाध्याय 'मणि' वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2009
290 311 मुण्डकोपनिषद् : सरल हिन्दी व्याख्या / व्याख्याकार स्वामी प्रखर प्रज्ञानन्द सरस्वती ; सुनियोजक राजकुमार उपाध्याय 'मणि' वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2009
291 312 तैत्तिरीयोपनिषद् : सरल हिन्दी व्याख्या / व्याख्याकार स्वामी प्रखर प्रज्ञानन्द सरस्वती ; सुनियोजक राजकुमार उपाध्याय 'मणि' वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2009
292 313 प्रश्नोपनिषत् : सरल हिन्दी व्याख्या / व्याख्याकार, स्वामी प्रखर प्रज्ञानन्द सरस्वती ; सुनियोजक राजकुमार उपाध्याय "मणि" वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2009
293 314 ईशादिनवोपनिषद् : ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय और श्वेताश्वतर-उपनिषद् : संस्कृत मूल व सरल हिन्दी व्याख्या सहित / व्याख्यकार, स्वामी प्रखर प्रज्ञानन्द ; सुनियोजक, राजकुमार उपाध्याय माणि 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2012
294 315 अष्टाङ्गहृदयम् : श्रीमदरुणदत्तविरचितया सर्वाङ्गसुन्दराख्यया व्याख्यया हेमाद्रिप्रणीतया आयुर्वेदरसायनाह्वया टीकया च समुल्लसितम् / श्रीमद्वाग्भटविरचितम् ; प्रतिसंस्कत्तरौ, अण्णा मोरेश्वर कुण्टे तथा कृष्णशास्त्रीनवरे ; परिष्कर्त्त हरि सदाशिव शास्त्री पराडकरः पुनर्मुद्रण (Reprint ed.). - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2066 [i.e. 2009]
295 316 महर्षिणा सुश्रुतेन विरचिता सुश्रुतसंहिता : श्रीडल्हणाचार्यविरचिता निबन्धसंग्रहाख्यव्याख्यया निदानस्थानस्य श्रीगयदासाचार्यविरचितया न्यायचन्द्रिकाख्यपञ्जिकाव्याख्यया च समुल्लसिता / आचार्योपाह्वेन त्रिविक्रमात्मजेन यादवशर्मणा शेषा च नारायण राम आचार्य "काव्यतीर्थ" इत्यनेन संशोधिता पुनर्मुद्रण (Reprint ed.). - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2066 [i.e. 2009]
296 317 गोलीयरेखागणितम् : विशेषोक्तगोलीयरेखागणितगोलपरिभाषा सहितम् / नीलाम्बराचार्य ; सम्पादक: हिन्दीव्याख्याकारश्च, कृष्णकान्तपाण्डेय 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2009
297 318 शाङ्कराचार्यविरचित : विवेक-चूडामणि : हिन्दी-अनुवादसहित / प्रस्तुतीकरण, स्वामी प्रखर प्रज्ञानन्द सरस्वती ; सुनियोजक, राजकुमार उपाध्याय 'मणि' 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखंभा संस्कृत संस्थान , 2010
298 319 प्राण चिकित्सा : (अध्यात्मिक उपचर-विधि) / प्रस्तुतिकरण, स्वामी प्रखर प्रज्ञानन्द सरस्वती वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2010
299 320 साहित्यदर्पणः : प्रथमद्वितीयपरिच्छेदौ : सुबोधिनीटीकाविभूषितौ / विश्वनाथकविराज ; अनुवादक, माधवजनार्दनरटाटे 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2009
300 322 श्रीयोगचिन्तामणिः और व्यवहार-ज्योतिष / नानाजोशीसूनुना वामनेन विरचितः ; व्याख्याकार, राजेश्वरशास्त्री मुसलगाँवकर, शेखरशास्त्री मुसलगाँवकर ; सम्पादक, शुभम् शर्मा 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखभा संस्कृत संस्थान , 2011
301 324 पाराशरस्मृतिः : पं॰ दामोदर दत्त मिश्र "प्रसून" कृत प्रसूनोपमा हिन्दी टीकोपेता / व्याख्याकार दामोदर दत्त मिश्र "प्रसून" संस्करण 1. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2010
302 325 सामुद्रिक विद्या : हस्तरेखाओं एवं अङ्गलक्षणों का सम्पूर्ण विवेचन / सम्पादित एवं व्याख्याकर्तृ, आभा यज्ञसेनी 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2010
303 326 समग्र जीवन जीने की नई कला / लेखक, धीरेन्द्र प्रसाद जैहरी 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2010
304 327 भारतीय कुण्डली गणित / कृष्णकान्त पाण्डेय : pbk. - 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2010
305 328 दैवज्ञाभरणम् / सम्पादक एवं व्याख्याकार, चंन्द्रमौली उपाध्याय वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2012
306 329 कालिदास-मीमांसा / लेखक केशवराव मुसलगाँवकर ; सम्पादक, राजेश्वरशास्त्री मुसलगाँवकर वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2011
307 332 मुहूर्त्त मञ्जरी / सम्पादक एवं व्याख्याकार, चन्द्रमौली उपाध्याय वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , c2010
308 333 गोल विमर्श / लेखक, चन्द्रमौली उपाध्याय वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , c2010
309 334 प्रश्न-विमर्श / सम्पादक, चन्द्रमौली उपाध्याय वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , c2010
310 335 महर्षि वेदव्यास रचित ब्रह्मसूत्र : वेदान्त दर्शन : की सरल हिन्दी व्याख्या / व्याख्याकार, स्वामी प्रखर प्रज्ञानन्द ; सुनियोजक, राजकुमार उपाध्याय 'मणि' 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2011
311 336 जन्मकुण्डली ग्रहयोगफल / व्याख्याकार, चक्रपाणि भट्ट वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2012
312 337 मालविकाग्निमित्रम् / कालिदास प्रणीतम् ; टीकाकार, बुद्धिशर्मा बाजपेयी वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2013
313 339 Manu : an introductory analysis / Brajkishore Swain Varanasi : Chaukhambha Sanskrit Sansthan , 2013
314 340 तर्कसंग्रहः : स्वोपज्ञतर्कसंग्रहदीपिका-चन्द्रजसिंहकृतपदकृत्य-राजेश्वरशास्रिमुसलगाँवकरकृत "तर्कमीमांसा" (हिन्दी) व्याख्या संवलितः महत्त्वपूर्णप्रश्न-वस्तुनिष्ठप्रश्नोत्तरात्मकपरिशिव्टसमलङकृतश्च / श्रीमदन्नम्भट्टविरचितः ; व्याख्याकारः राजोश्वरशास्त्री मुसलगाँवकरः ; सम्पादकौ शुभम् शर्मा, गोपालकृष्ण शुक्ल ; भूमिकालेखकः श्रेयस् श्रीधरशास्त्री कोरान्ने 1. संस्करण. - वाराणासी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2013
315 341 गीतातत्वमीमांसा संवलिता : श्रोमद्धगवद्रीता : शांकरभाष्य, रामानुजभाष्य भावार्थ एवं लोकमान्य तिलककृत गीता रहस्य भावार्थ सहित / गीतातत्त्वमीमांसाकार, राष्ट्रपतिसमानसंमानित, केशवराव सदाशिवशास्त्री मुसलगाँवकर वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , [20--]
316 342 प्राकृत-भाषाओं के व्याकरणों में गणपाठ / लेखक संपादक के.वा. आपटे प्रथम संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2013
317 344 पञ्चदशी : संस्कृत मूल, हिन्दी अनुवाद एवं विस्तृत व्याख्या युक्त / श्रीमद्विधारणयमुनिविरचित ; व्याख्याकार स्वामी प्रखर प्रज्ञानन्द सरस्वती वाराणासी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2016
318 345 गुरुतन्त्र (संस्क्र्त मूल एवं भाषाभाष्ययुक्त) / भाषाभाष्यकार एस० एन० खण्डेलवाल द्वितीय संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2014
319 346 कुमारीतन्त्रम् : कौलाचार सम्बन्धित तन्त्रग्रन्थ : संस्कृत मूल एवं भाषाभाष्ययुक्त / भाषाभाष्यकार एस० एन० खण्डेलवाल द्वितीय संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2014
320 347 ईश्वरप्रोक्तं ज्ञानार्णवतन्त्रम्: श्रीविद्याविवरणात्मकम्: संस्कृत मूल एवं भाषाभाष्ययुक्त / भाषाभाष्यकार एस० एन० खण्डेलवाल प्रथम संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2014
321 348 वास्तुशास्त्र : सरल एवं व्यावहारिक ज्ञान / लेखिका षालिनी कृष्णा खरे प्रथम संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2013
322 349 गुप्तसाधनतन्त्र (मूल तथा भाषाभाष्ययुक्त) / भाषाभाष्यकार एस० एन० खण्डेलवाल द्वितीय संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2014
323 350 बृहज्ज्योतिषसार / लेखक : रामचन्द्र पाथक प्रथम संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2014
324 351 कविकुलगुल कालिदासप्रणीतम् ऋतुसंहारम् : मालतीमणिमङ्जूषा-हिन्दीटीकायुतम् / राजकुमार उपाध्याय 'मणि' प्रथम संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज , 2014
325 352 तन्त्र में आयुर्वेद / भाषाभाष्यकार तथा संस्कलनकर्त्ता एस० एन० खण्डेलवाल द्वितीय संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2014
326 353 महाकविकालिदास विरचितम् विक्रमोर्वशीयम् 'गङ्गा' संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम् / लेखक गङ्गासागर राय प्रथम संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज , 2014
327 354 विचारवाहिनी / लेखकः विद्वान् सांबदीक्शित सोमयाजी : भूमिका लेखकः जगन्नाथ शस्त्रि तैलङ्गः सम्पादकः विश्वजित् चिन्तामणि गोकर्णः प्रथम संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2015
328 355 वैष्णव तन्त्र : सिद्धान्त और साधना : पाञ्चरात्रिक वैष्णव तन्त्र-दर्शन : सिद्धान्त पक्ष / प्रणेता, श्यामाकान्त द्विवेदी `आनन्द' वाराणासी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2015
329 356 भर्तृहरिशतकत्रयम् : नीति शतक, शृंगार शतक एवं वैराग्य शतक का सरल हिन्दी में भावार्थ, व्याख्या एवं तत्त्व विवेचन / [भर्तृहरि] ; प्रस्तुतिकरण, रखर प्रज्ञानन्द सरस्वती प्रथम संस्करण. - वाराणासी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2015
330 357 नीतिशतकम् : सरल हिन्दी में भावार्थ, व्याख्या एवं तत्त्व विवेचन / भर्तृहरि ; याख्याकार, प्रखर प्रज्ञानन्द सरस्वती प्रथम संस्करण. - वाराणासी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2016
331 358 ज्योतिष शास्त्र : सरल एवं व्यावहारिक ज्ञान / लेखिका डाॅ. शालिनी कृष्णा खरे वाराणासी : चौखम्भा संस्कृत संस्थान , 2016
332 362 श्रीकेशवदैवज्ञविरचितः मुहूर्ततत्त्वम्: हिन्दीटीकोपेतः : स च विशेष'मोहनबोधिनी 'ख्यव्याख्यया समलङ्कृतः / केशवदैवज्ञ : सम्पादको'नुवादकश्च श्रीकृश्ण् 'जुगनू' प्रथम संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2007
333 366 स्रीमदन्नम्भट्टविरचितः तर्कसंग्रहः न्यायबोधिनी-पदकृत्य-दीपिका-किरणावलीव्याख्योपेतः / अन्नम्भट्ट : सम्पादकः श्रीकृष्णवल्लभाचार्य पुनर्मुद्रित. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2007
334 476 नक्षत्र-ग्रहदोषनिवारण लेखन एवंसम्पादन सुरकान्त झ / लेखन एवं सम्पादन सुरकान्त झ प्रथम संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस , 2011