このページのリンク

<図書>
Prace językoznawcze

出版者 Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe
出版者 Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk
コード類 書誌ID=1000005820 NCID=BA00679850

書誌詳細を表示

本文言語 〔言語名不明〕
別書名 異なりアクセスタイトル:Prace językoznawcze Komitetu Językoznawstwa PAN
一般注記 Komitet redakcyjny: Kazimierz Polański (redaktor naczelny) ... [et al.]
著者標目 Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa
Polański, Kazimierz

子書誌情報を非表示

1 1 Budowa słowotwórcza przymiotnoków polskich / Halina Kurkowska Wrocław : Zakład im. Ossolińskich , 1954
2 3 Nazwy barw w dialektach i historii języka polskiego / Alfred Zaręba Wrocław : Zakład im. Ossolińskich , 1954
3 Nr 4 Studia fonetyczne z kilku wsi mazowieckich / Witold Doroszewski Wrocław : Zakład im. Ossolińskich , 1955.
4 5 Studia nad budową akustyczną samogłosek polskich / Stanisław Skorupka Wrocław : Zakład im. Ossolińskich , 1955
5 6 Gwara Schodni i okolicy / Piotr Gołąb Wrocław : Zakład im. Ossolińskich , 1955
6 7 Histoire de la flexion de nom en polonais / Henri Grappin [Wyd. 1.]. - Wrocław : Załad im. Ossolińskich , 1956
7 8 Ze studiów nad grupami spółgłoskowymi w języku polskim / Henryk Ułaszyn Wrocław : Zakład im. Ossolińskich , 1956
8 9 L'apophonie en indo-européen / Jerzy Kuryłowicz Wrocław : Zakład narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk , 1956
9 11 Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich / Marian Kucata Wrocław : Zakład im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk , 1957.
10 12 Struktura słowotwórcza przymiotników czeskich i polskich : studium porównawcze / Andrzej Sieczkowski Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk , 1957
11 13 Gwary ukraińskie tarnopolszczyzny / Karol Dejna Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk , 1957
12 14 Funkcja Egzocentryczna Rzeczownika / Adam Heinz Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1957
13 15 Dawność mazurzenia w świetle grafiki staropolskiej / Stanisław Rospond Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1957
14 16 Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego [Wyd. 1.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1957
15 17 L'accentuation des langues indo-européennes / Jerzy Kuryłowicz Wrocław : Zakład narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk , 1958
16 Nr. 18 Constructions grammaticales et formes périphrastiques / Leon Zawadowski Kraków ; Wrocław : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich , 1959
17 19 Esquisses linguistiques / Jerzy Kuryłowicz Wrocław : Zakład narodowy im. Ossolińskich , 1960
18 21 Wyrównania deklinacyjne w związku z mazurzeniem polskim, ruskim, połabskim / Leszek Moszyński [Wyd. 1.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1960
19 24 L'apophonie en sémitique / Jerzy Kuryłowicz Wrocław : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii nauk. - 's-Gravenhage : Mouton , 1962
20 26 . Dawne słowiańskie dialekty Meklemburgii w świetle nazw miejscowych i ossbowych ; cz. 1 Fonetyka / Maria Jeżowa [Wyd. 1.]. - Wrocław : Zakłand Narodowy im. Ossolińskich , 1961
21 27 Z historii akcentu polskiego od wieku XVI do dziś / Zuzanna Topolińska Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1961
22 nr. 28 Centralne zagadnienie wokalizmu Kaszubskiego : kaszubska zmiana ę≧i oraz ĭ, y̆, ŭ≧ ә / Hanna Popowska-Taborska [Wyd. 1.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1961
23 29 "Thesaurus" Grzegorza Knapiusza : siedemnastowieczny warsztat pracy nad językiem polskim / Jadwiga Puzynina Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1961
24 31 Akcent języka polskiego / Wiktor Jassem Wrocław : Zakład narodowy imienia ossolińskich wydawnictwo polskiej Akademii nauk , 1962
25 32 Morfologia zapożyczeń niemieckich w języku połabskim / Kazimierz Polański Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1962
26 33 Słownik gwary Domaniewka w powiecie łęczyckim / Mieczysław Szymczak cz. 1. A - E. - Wrocław : Zakład narodowy im. Ossolińskich , 1962
27 33 . Dawne słowiańskie dialekty Meklemburgii w świetle nazw miejscowych i ossbowych ; cz. 2 Słowotwórstwo / Maria Jeżowa [Wyd. 1.]. - Wrocław : Zakłand Narodowy im. Ossolińskich , 1962
28 35 Klasyfikacja rzeczowników odrzeczownikowych : studium ze słowotwórstwa i geografii lingwistycznej / Wanda Pomianowska Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1963
29 38 Kształtowanie sie̦ systemu polskiego je̦zyka literackiego w XVIII wieku / Irena Bajerowa Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk , 1964
30 39 Stosunki iloczasowe polsko-pomorskie / Zuzanna Topolińska Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1964
31 40 Sufiksy przymiotnikowe -ity, -isty, -aty, -asty w języku polskim na tle ogólnosłowiańskim / Irena Winkler-Leszczyńska Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1964
32 42 Polskie Ludowe Nazwy Grzybów / Barbara Bartnicka-Dabkowska Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1964
33 44 Dawne pogranicze je̦zykowe polsko-dolnołużyckie : w świetle danych toponomastycznych / Hanna Popowska-Taborska Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1965
34 51 Ukraińskie nazwy miesięcy na tle ogólnosłowiańskim / Tatiana Hołyńska-Baranowa Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1969
35 55 Cechy dialektyczne polskich zabytków rękopiśmiennych pierwszej połowy XVI wieku / Maria Bargieł Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1969
36 57 Słownictwo meteorologiczne w gwarach i historii jȩzyka polskiego / Władysław Kupiszewski Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1969
37 74 Wyrazy polskiego pochodzenia w języku rumuńskim / Elena Linṭa Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1974
38 83 Metrik und Sprachgeschichte / Jerzy Kuryłowicz Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1975
39 85, 92 Studia językoznawcze : streszczenia prac doktorskich / pod redakcją Janusza Siatkowskiego 1,4. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk , 1976-
40 90 Problèmes de linguistique indo-européenne / Jerzy Kuryłowicz Wrocław : Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk , 1977
41 97 Dialekt Łemków : fonetyka i fonologia / Zdzisław Stieber Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1982
42 98, 106, 107, 110, 123 Studia nad polszczyzną Kresową / pod redakcja Janusza Riegera i Wiaczesława Werenicza (całość) - t. 6. - Wrocław : Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk , 1982-1991
43 103 Kościół w dziejach języka polskiego / Stanisław Rospond Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1985
44 105 Polszczyzna regionalna w okresie renesansu i baroku / pod redakcją Haliny Wiśniewskiej i Czesława Kosyla Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1984
45 109 Próba statystycznej analizy słownictwa polszczyzny mówionej : synteza danych liczbowych / Maria Zarębina Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk , 1985